Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Những khái niệm về đo lường

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Những khái niệm về đo lường

Chöông 1
NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑO LÖÔØNG
1.1 Ñònh nghóa vaø phaân loaïi pheùp ño:
1.1.1 Ñònh nghóa:
Söï ñaùnh giaù ñònh löôïng moät hay nhieàu thoâng soá cuûa caùc ñoái töôïng nghieân cöùu ñöïôc
thöïc hieän baèng caùch ño caùc ñaïi löôïng vaät lyù ñaëc tröng cho caùc thoâng soá ñoù.
Ño löôøng laø moät quaù trình ñaùnh giaù ñònh löôïng ñaïi löôïng caàn ño ñeå coù keát quaû baèng
soá ño so vôùi ñôn vò ño.
Keát quaû ño löôøng laø giaù trò baèng soá cuûa ñaïi löôïng caàn ño AX, noù baèng tæ soá cuûa ñaïi
löôïng caàn ño X vaø ñôn vò ño X0. Nghóa laø AX chæ roõ ñaïi löôïng ño lôùn hôn (hay nhoû hôn)
bao nhieâu laàn ñôn vò cuûa noù.
Vaäy quaù trình ño coù theå vieát döôùi daïng:
AX =

Hay

X
X0

X= AX.X0

(1.1)

Phöông trình (1.1) goïi laø phöông trình cô baûn cuûa pheùp ño, noù chæ roõ söï so saùnh ñaïi
löôïng caàn ño vôùi maãu vaø cho ra keát quaû baèng soá.
Töø ñoù ta cuõng thaáy raèng khoâng phaûi baát kyø ñaïi löôïng naøo cuõng ño ñöïôc bôûi vì
khoâng phaûi baát kyø ñaïi löôïng naøo cuõng cho pheùp so saùnh caùc giaù trò cuûa noù. Vì theá phaûi
ño chuùng phaûi bieán ñoåi chuùng thaønh ñaïi löôïng khaùc coù theå so saùnh ñöôïc.
Ví duï: ñeå ño öùng suaát cô hoïc ta phaûi bieán ñoåi chuùng thaønh söï thay ñoåi ñieän trôû cuûa
boä caûm bieán löïc caêng. Sau ñoù maéc caùc boä caûm bieán naøy vaøo maïch caàu vaø ño ñieän aùp
leäch caàu khi coù taùc ñoäng cuûa öùng suaát caàn ño.
Ngaønh khoa hoïc chuyeân nghieân cöùu veà caùc phöông phaùp ñeå ño caùc ñaïi löôïng khaùc
nhau, nghieân cöùu veà maãu vaø ñôn vò ño ñöôïc goïi laø ño löôøng hoïc.
Ngaønh kó thuaät chuyeân nghieân cöùu vaø aùp duïng caùc thaønh quaû cuûa ño löôøng vaøo
phuïc vuï saûn xuaát vaøo ñôøi soáng goïi laø kó thuaät ño löôøng.
Ñeå thöïc hieän quaù trình ño löôøng ta phaûi bieát choïn caùch ño khaùc nhau phuï thuoäc
vaøo ñoái töôïng ño.

1

Chương 1: Những khái niệm về đo lường

1.1.2 Phaân loaïi caùc caùch thöïc hieän pheùp ño
Ñeå thöïc hieän moät pheùp ño ngöôøi ta coù theå söû duïng nhieàu caùch khaùc nhau, ta coù theå
phaân bieät caùc caùch sau ñaây:
a) Ño tröïc tieáp: laø caùch ño maø keát quaû nhaän ñöôïc tröïc tieáp töø moät pheùp ño duy
nhaát.
Caùch ño naøy cho keát quaû ngay. Duïng cuï ño ñöôïc söû duïng thöôøng töông öùng vôùi
ñaïi löôïng ño.
Ví duï: ño ñieän aùp Voltmet chaúng haïn treân maët Voltmet ñaõ khaéc ñoä saún baèng
Volt. Thöïc teá ña soá pheùp ño ñeàu söû duïng phöông phaùp ño naøy.
b) Ño giaùn tieáp: laø caùch ño maø keát quaû ño ñöôïc su...
Chương 1: Nhng khái nim v đo lường
Chöông 1
NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑO LÖÔØNG
1.1 Ñònh nghóa vaø phaân loaïi pheùp ño:
1.1.1 Ñònh nghóa:
Söï ñaùnh giaù ñònh löôïng moät hay nhieàu thoâng soá cuûa caùc ñoái töôïng nghieân cöùu ñöïôc
thöïc hieän baèng caùch ño caùc ñaïi löôïng vaät lyù ñaëc tröng cho caùc thoâng soá ñoù.
Ño löôøng laø moät quaù trình ñaùnh giaù ñònh löôïng ñaïi löôïng caàn ño ñeå coù keát quaû baèng
soá ño so vôùi ñôn vò ño.
Keát quaû ño löôøng laø giaù trò baèng soá cuûa ñaïi löôïng caàn ño A
X
, noù baèng tæ soá cuûa ñaïi
löôïng caàn ño X vaø ñôn vò ño X
0
. Nghóa laø A
X
chæ roõ ñaïi löôïng ño lôùn hôn (hay nhoû hôn)
bao nhieâu laàn ñôn vò cuûa noù.
Vaäy quaù trình ño coù theå vieát döôùi daïng:
0
X
X
A
X
=
Hay X= A
X
.X
0
(1.1)
Phöông trình (1.1) goïi laø phöông trình cô baûn cuûa pheùp ño, noù chæ roõ söï so saùnh ñaïi
löôïng caàn ño vôùi maãu vaø cho ra keát quaû baèng soá.
Töø ñoù ta cuõng thaáy raèng khoâng phaûi baát kyø ñaïi löôïng naøo cuõng ño ñöïôc bôûi vì
khoâng phaûi baát kyø ñaïi löôïng naøo cuõng cho pheùp so saùnh caùc giaù trò cuûa noù. Vì theá phaûi
ño chuùng phaûi bieán ñoåi chuùng thaønh ñaïi löôïng khaùc coù theå so saùnh ñöôïc.
Ví duï: ñeå ño öùng suaát cô hoïc ta phaûi bieán ñoåi chuùng thaønh söï thay ñoåi ñieän trôû cuûa
boä caûm bieán löïc caêng. Sau ñoù maéc caùc boä caûm bieán naøy vaøo maïch caàu vaø ño ñieän aùp
leäch caàu khi coù taùc ñoäng cuûa öùng suaát caàn ño.
Ngaønh khoa hoïc chuyeân nghieân cöùu veà caùc phöông phaùp ñeå ño caùc ñaïi löôïng khaùc
nhau, nghieân cöùu veà maãu vaø ñôn vò ño ñöôïc goïi laø ño löôøng hoïc.
Ngaønh kó thuaät chuyeân nghieân cöùu vaø aùp duïng caùc thaønh quaû cuûa ño löôøng vaøo
phuïc vuï saûn xuaát vaøo ñôøi soáng goïi laø kó thuaät ño löôøng.
Ñeå thöïc hieän quaù trình ño löôøng ta phaûi bieát choïn caùch ño khaùc nhau phuï thuoäc
vaøo ñoái töôïng ño.
1
Chương 1: Những khái niệm về đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Những khái niệm về đo lường - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 1: Những khái niệm về đo lường 9 10 572