Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC

Được đăng lên bởi Nam Nguyen Khac
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic

Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện

CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC
2.1. Đặc điểm bộ điều khiển logic khả trình (PLC):
Programmable Control Systems.
Programmable Logic C ontroller (PLC).
Sự ra đời của bộ điều khiển PLC:
- Năm 1642, Pascal đã phát minh ra máy tính cơ khí dùng bánh răng.
Đến năm 1834 Babbage đã hoàn thiện máy tính cơ khí "vi sai" có khả năng tính toán với
độ chính xác tới 6 con số thập phân.
- Năm 1808, Joseph M.Jaquard đã dùng các lỗ trên tấm bìa thẻ kim loại mỏng, sắp xếp
chúng trên máy dệt theo nhiều chiều khác nhau để điều khiển máy dệt tự động thực hiện
các mẫu hàng phức tap.\
- Trước năm 1904, Hoa Kỳ và Đức đã sử dụng mạch rơle để triển khai chiếc máy tính
điện tử đầu tiên trên thế giới.
- Năm 1943, Mauhly và Ackert chế tạo "cái máy tính" đầu tiên gọi là "máy tính và tích
phân số điện tử" viết tắt là ENIAC. Máy có:
• 18.000 đèn điiện tử chân không.
• 500.000 mối hàn thủ công.
• Chiếm diện tích 1613 ft2.
• Công suất tiêu thụ điện 174 kW.
• 6000 nút bấm.
• Khoảng vài trăm phích cắm.
Chiếc máy tính này phức tạp đến nỗi xhỉ mới thao tác được vài phút lỗi và hư hỏng đã
xuất hiện. Việc sữa chữa lắp đặt lại đèn điện tử để chạy lại phải mất đến cả tuần.
Chỉ tới khi áp dụng kỹ thuật bán dẫn vào năm 1948, đưa vào sản xuất công nghiệp vào
năm 196 thì những máy tính điện tử lập trình lại mới được sản xuất và thương mại hoá.
Sự phát triển của máy tính cũng kèm theo kỹ thuật điều khiển tự động.
• Mạch tiích hợp điịen tử - IC - năm 1959.
• Mạch tích hợp gam rộng - LSI - năm 1965.
• Bộ vi xử lý - năm 1974.
• Dữ liệu chương trình - điều khiển.
• Kỹ thuật lưu giữ...
Những phát minh này đã đánh dấu một bước rất quan trọng và quyết định trong việc phát
triiển ồ ạt kỹ thuật máy tính và các ứng dụng của nó như PLC, CNC,... lúc này khái niệm
điều khiển bằng cơ khí và bằng điện tử mới được phân biệt.
Đến cuối thập kỷ 20, người ta dùng nhiều chỉ tiêu để phân biệt các loại kỹ thuật điều
khiển, bởi vì trong thực tế sản xuất đòi hỏi điều khiển tổng thể những hệ thống máy tính
chứ không điều khiển đơn lẻ từng máy.
→ Sự phát triển của PLC đã đem lại nhiều thuận lợi và làm cho nó các thao tác máy trở
nên nhanh, nhạy, dễ dàng và tin cậy hơn. Nó có khả năng thay thế hoàn toàn cho các
phương pháp điều khiển truyền thống dùng rơle (loại thiết bị phức tạp và cồng kềnh); khả
năng điều khiển thiết bị dễ dàng và linh hoạtdựa trên việc lập trình trên các lệnh logic cơ
Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh

23

Đề c...
Đề cương chi tiết môn hc điu khin logic B môn t động Đo Lường – Khoa Đin
Người biên son: Lâm Tăng Đức - Nguyn Kim Ánh 23
CHƯƠNG 2: B ĐIU KHIN LP TRÌNH PLC
2.1. Đặc đim b điu khin logic kh trình (PLC):
Programmable Control Systems.
Programmable Logic C ontroller (PLC).
S ra đời ca b điu khin PLC:
- Năm 1642, Pascal đã phát minh ra máy tính cơ khí dùng bánh răng.
Đến năm 1834 Babbage đã hoàn thin máy tính cơ khí "vi sai" có kh năng tính toán vi
độ chính xác ti 6 con s thp phân.
- Năm 1808, Joseph M.Jaquard đã dùng các l trên tm bìa th kim loi mng, sp xếp
chúng trên máy dt theo nhiu chiu khác nhau để điu khin máy dt t động thc hin
các mu hàng phc tap.\
- Tr
ước năm 1904, Hoa KĐức đã s dng mch rơle để trin khai chiếc máy tính
đin t đầu tiên trên thế gii.
- Năm 1943, Mauhly và Ackert chế to "cái máy tính" đầu tiên gi là "máy tính và tích
phân s đin t" viết tt là ENIAC. Máy có:
18.000 đèn điin t chân không.
500.000 mi hàn th công.
Chiếm din tích 1613 ft2.
Công sut tiêu th đin 174 kW.
6000 nút bm.
Khong vài tră
m phích cm.
Chiếc máy tính này phc tp đến ni xh mi thao tác được vài phút li và hư hng đã
xut hin. Vic sa cha lp đặt li đèn đin t để chy li phi mt đến c tun.
Ch ti khi áp dng k thut bán dn vào năm 1948, đưa vào sn xut công nghip vào
năm 196 thì nhng máy tính đin t
lp trình li mi được sn xut và thương mi hoá.
S phát trin ca máy tính cũng kèm theo k thut điu khin t động.
Mch tiích hp đien t - IC - năm 1959.
Mch tích hp gam rng - LSI - năm 1965.
B vi x lý - năm 1974.
D liu chương trình - điu khin.
K thut lưu gi...
Nhng phát minh này đ
ã đánh du mt bước rt quan trng và quyết định trong vic phát
triin t k thut máy tính và các ng dng ca nó như PLC, CNC,... lúc này khái nim
điu khin bng cơ khí và bng đin t mi được phân bit.
Đến cui thp k 20, người ta dùng nhiu ch tiêu để phân bit các loi k thut điu
khin, bi vì trong thc tế s
n xut đòi hi điu khin tng th nhng h thng máy tính
ch không điu khin đơn l tng máy.
S phát trin ca PLC đã đem li nhiu thun li và làm cho nó các thao tác máy tr
nên nhanh, nhy, d dàng và tin cy hơn. Nó có kh năng thay thế hoàn toàn cho các
phương pháp điu khin truyn thng dùng rơle (loi thiết b phc tp và c
ng knh); kh
năng điu khin thiết b d dàng và linh hotda trên vic lp trình trên các lnh logic cơ
CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC - Người đăng: Nam Nguyen Khac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC 9 10 47