Ktl-icon-tai-lieu

chương 2 đồ thị

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Việt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Sĩ Tùng

Hàm số bậc nhất – bậc hai

CHƯƠNG II
II
CHƯƠNG
HÀM SỐ
SỐ BẬC
BẬC NHẤT
NHẤT VÀ
VÀ BẬC
BẬC HAI
HAI
HÀM
HÀM SỐ
SỐ
I.I. HÀM
1. Định nghĩa
• Cho D ⊂ R, D ≠ ∅. Hàm số f xác định trên D là một qui tắc đặt tương ứng mỗi số x ∈
D với một và chỉ một số y ∈ R.
• x đgl biến số (đối số), y đgl giá trị của hàm số f tại x. Kí hiệu: y = f(x).
• D đgl tập xác định của hàm số.
• T = { y = f ( x ) x ∈ D} đgl tập giá trị của hàm số.
2. Cách cho hàm số
• Cho bằng bảng
• Cho bằng biểu đồ • Cho bằng công thức y = f(x).
Tập xác định của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x)
có nghĩa.
3. Đồ thị của hàm số
Đồ thị của hàm số y = f(x) xác định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M ( x; f ( x ) ) trên
mặt phẳng toạ độ với mọi x ∈ D.
Chú ý: Ta thường gặp đồ thị của hàm số y = f(x) là một đường. Khi đó ta nói y = f(x) là
phương trình của đường đó.
4. Sư biến thiên của hàm số
Cho hàm số f xác định trên K.
• Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K nếu ∀x1 , x2 ∈ K : x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) < f ( x2 )
• Hàm số y = f(x) nghịch biến (giảm) trên K nếu ∀x1 , x2 ∈ K : x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) > f ( x2 )
5. Tính chẵn lẻ của hàm số
Cho hàm số y = f(x) có tập xác định D.
• Hàm số f đgl hàm số chẵn nếu với ∀x ∈ D thì –x ∈ D và f(–x) = f(x).
• Hàm số f đgl hàm số lẻ nếu với ∀x ∈ D thì –x ∈ D và f(–x) = –f(x).
Chú ý: + Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.
+ Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng.

VẤN ĐỀ 1: Tìm tập xác định của hàm số
• Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) là tìm tất cả những giá trị của biến số x sao cho
biểu thức f(x) có nghĩa: D = { x ∈ R f ( x ) coù nghóa} .

• Điều kiện xác định của một số hàm số thường gặp:
P( x )
1) Hàm số y =
:
Điều kiện xác định: Q(x) ≠ 0.
Q( x )
2) Hàm số y = R( x ) :
Điều kiện xác định: R(x) ≥ 0.
Chú ý: + Đôi khi ta sử dụng phối hợp các điều kiện với nhau.
+ Điều kiện để hàm số xác định trên tập A là A ⊂ D.
A ≠ 0
+ A.B ≠ 0 ⇔ 
.
B ≠ 0
Baøi 1. Tình giá trị của các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:

Trang 7Hàm số bậc nhất – bậc hai

Trần Sĩ Tùng

a) f ( x ) = −5 x . Tính f(0), f(2), f(–2), f(3).
b) f ( x ) =

x −1

. Tính f(2), f(0), f(3), f(–2).
2 x − 3x + 1
c) f ( x ) = 2 x − 1 + 3 x − 2 . Tính f(2), f(–2), f(0), f(1).
2

 2
 x − 1 khi x < 0
d)
. Tính f(–2), f(0), f(1), f(2) f(3).

f ( x ) =  x + 1 khi 0 ≤ x ≤ 2
 x 2 − 1 khi x > 2
e)
Baøi 2.

a)
d)
g)
Baøi 3.

a)

−1
khi x < 0

f ( x ) = 0
khi x = 0 . Tính f(–2), f(–1), f(0), f(2), f(5).
1
khi x > 0...
Trần Sĩ Tùng Hàm số bậc nhất – bậc hai
1. Định nghĩa
Cho D R, D . Hàm số f xác định trên D là một qui tắc đặt tương ứng mỗi số x
D với một và chỉ một số y R.
x đgl biến số (đối số), y đgl giá trị của hàm số f tại x. Kí hiệu: y = f(x).
D đgl tập xác định của hàm số.
T =
{ }
y f x x D( )=
đgl tập giá trị của hàm số.
2. Cách cho hàm số
Cho bằng bảng Cho bằng biểu đồ Cho bằng công thức y = f(x).
Tập xác định của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x)
có nghĩa.
3. Đồ thị của hàm số
Đồ thị của hàm số y = f(x) xác định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm
( )
M x f x; ( )
trên
mặt phẳng toạ độ với mọi x D.
Chú ý: Ta thường gặp đồ thị của hàm số y = f(x) một đường. Khi đó ta nói y = f(x)
phương trình của đường đó.
4. Sư biến thiên của hàm số
Cho hàm số f xác định trên K.
Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K nếu
x x K x x f x f x
1 2 1 2 1 2
, : ( ) ( ) < <
Hàm số y = f(x) nghịch biến (giảm) trên K nếu
x x K x x f x f x
1 2 1 2 1 2
, : ( ) ( ) < >
5. Tính chẵn lẻ của hàm số
Cho hàm số y = f(x) có tập xác định D.
Hàm số f đgl hàm số chẵn nếu với x D thì –x D và f(–x) = f(x).
Hàm số f đgl hàm số lẻ nếu với x D thì –x D và f(–x) = –f(x).
Chú ý: + Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.
+ Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng.
VẤN ĐỀ 1: Tìm tập xác định của hàm số
Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) là tìm tất cả những giá trị của biến số x sao cho
biểu thức f(x) có nghĩa: D =
{ }
x R f x c nghóa( )
.
Điều kiện xác định của một số hàm số thường gặp:
1) Hàm số y =
P x
Q x
( )
( )
: Điều kiện xác định: Q(x)
0.
2) Hàm số y =
R x( )
: Điều kiện xác định: R(x)
0.
Chú ý: + Đôi khi ta sử dụng phối hợp các điều kiện với nhau.
+ Điều kiện để hàm số xác định trên tập A là A
D.
+ A.B
0
A
B
0
0
.
Baøi 1. Tình giá trị của các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:
Trang 7 www.MATHVN.com
CHƯƠNG II
HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
CHƯƠNG II
HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
I. HÀM SỐ
I. HÀM SỐ
chương 2 đồ thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 2 đồ thị - Người đăng: Nguyễn Quốc Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
chương 2 đồ thị 9 10 179