Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5. Sự trượt biên dạng

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V. Sự trượt biên dạng
1. Hiện tượng

Thời điểm t: hai biên dạng ở tại
L1 và L2, tiếp xúc tại M,
Thời điểm (t+dt): hai biên dạng
ở tại L’1 và L’2, tiếp xúc tại M’.

ds1 = cungM ' X , ds2 = cungM 'Y

ds1 ≠ ds2: các biên dạng lăn có
trượt trên nhau

2. Độ trượt tương đối
µ1 =

ds1 − ds2
ds
= 1− 2
ds1
ds1

______
N M
= 1 − i21 2
______
N1M

______
N M . dϕ 2
= 1− 2
______
N1M .dϕ1

O2
ω2

t
M

r02

t + dt
M'
P Y
X

N2

______
ds2 − ds1
ds1
N1M . dϕ1
µ2 =
= 1−
= 1−
______
ds2
ds2
N 2 M .dϕ 2
N1
______
r01
N M
ω1
= 1 − i12 1
______
O1
N 2M
Ni - tâm cong của biên dạng thân khai tại M.

TS. Phạm Huy Hoàng

1

v sin ϕ1 − v2 sin ϕ 2
v sin ϕ 2
µ1 = 1
= 1− 2
v1 sin ϕ1
v1 sin ϕ1
______
O2 Mω 2 sin ϕ 2
N M
= 1−
= 1 − i21 2
______
O1Mω1 sin ϕ1
N1M

v sin ϕ 2 − v1 sin ϕ1
v sin ϕ1
µ2 = 2
= 1− 1
v2 sin ϕ 2
v2 sin ϕ 2
______
O1Mω1 sin ϕ1
N M
= 1−
= 1 − i12 1
______
O2 Mω 2 sin ϕ 2
N 2M

+ ∞ µ2
 lim µ1 = −∞
M − > N1
O2

 lim µ1 = 1
M − > N 2
r02
Chân răng mòn nhiều hơn đỉnh răng
−∞

lim µ1 = 0
M −> P

Tâm ăn khớp có độ
trượt bằng 0
Bánh răng nhỏ: quay nhanh,
độ trượt tương đối lớn hơn,
mòn nhiều hơn.
Dịch chỉnh: chọn lại khoảng
ăn khớp thực để mòn đều.

TS. Phạm Huy Hoàng

µ1
1

N1A

N2
1

B
P

M

O1
µ
+∞ 1

µ2

−∞

2

VI. Bánh răng và thanh răng
1. Thanh răng

TS. Phạm Huy Hoàng

3

2. Ăn khớp giữa bánh răng và thanh răng
Hai biên dạng tiếp xúc và đẩy nhau:

dS

dS . cos α = MM '

M'

= cung XX ' = r 0 .dϕ
⇒

r0
dS
=
dϕ cos α

r0
v
=
ω cosα

n

P

α

Y
M
X t X'
n
t + dt
N
dϕ

r0

ω
O

TS. Phạm Huy Hoàng

4

VII. Nguyên tắc hình thành dạng răng thân khai
1. Phương pháp chép hình
a. Phay chép hình

Dao phay đĩa

TS. Phạm Huy Hoàng

5

Dao phay ngón

Dao phay ngón

TS. Phạm Huy Hoàng

6

b. Chuốt

2. Phương pháp bao hình

O1

a. Cơ sở lý luận
Hai bánh răng ăn khớp, các biên
dạng 1 và 2 lăn trên nhau.
Đổi giá: bánh răng 2 cố định và
cho giá O1O2 quay ngược chiều
quay của bánh răng 2, bánh răng
1 vẫn ăn khớp bánh răng 2 và
biên dạng răng 1 lăn trên biên
dạng răng 2.
“Chụp hình” nhiều lần cho thấy:
Biên dạng 2 cố định là bao hình
của một loạt các vết của biên
dạng răng 1.

TS. Phạm Huy Hoàng

O2

7

Tương tự thanh răng và bánh răng

TS. Phạm Huy Hoàng

8

b. Dùng dao bánh răng
* Mô hình lý thuyết

TS. Phạm Huy Hoàng

* Mô hình thực tế

9

b. Dùng dao bánh răng
Máy xọc / bào răng

c. Dùng dao thanh răng
* Mô hình lý thuyết

2

* Mô hình thực tế

1 và 2

1

1 - cắt
2 - ăn khớp

TS. Phạm Huy Hoàng

2

1 - cắt
2 - ăn khớp

2

10

Dao phay lăn răng

Phay lăn răng

TS. Ph...
TS. Phm Huy Hoàng 1
V. S trượt biên dng
1. Hin tượng
Thi đim t: hai biên dng ti
L
1
và L
2
, tiếp xúc ti M,
Thi đim (t+dt): hai biên dng
ti L
1
và L
2
, tiếp xúc ti M’.
YcungMdsXcungMds
'
2
,
'
1
==
ds
1
ds
2
: các biên dng lăn
trượt trên nhau
2. Độ trượt tương đối
______
2
______
1
12
1
2
.
______
2
1
______
.
1
1
2
1
1
2
12
2
______
1
______
2
21
1
1
.
______
1
2
______
.
2
1
1
2
1
1
21
1
MN
MN
i
dMN
dMN
ds
ds
ds
dsds
MN
MN
i
dMN
dMN
ds
ds
ds
dsds
=
==
=
=
==
=
ϕ
ϕ
µ
ϕ
ϕ
µ
2
ω
1
ω
2
O
1
O
2
N
1
N
02
r
01
r
P
M
'
M
X
Y
dt
t
+
N
i
- tâm cong ca biên dng thân khai ti M.
Chương 5. Sự trượt biên dạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5. Sự trượt biên dạng - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Chương 5. Sự trượt biên dạng 9 10 475