Ktl-icon-tai-lieu

Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương IV

Tư tưởng Hồ Chí Minh về
Đảng Cộng sản Việt Nam

A. Mục tiêu của chương IV
Sự cần thiết phải có đảng
Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nội dung công tác xây dựng Đảng

B. Chương IV có 3 đề tài trọng tâm
* Đề tài 16: Vai trò của ĐCS Việt
Nam
* Đề tài 17: Bản chất của ĐCS Việt
Nam
Đề tài 18: Nội dung công tác XD
Đảng

Đ 16: Vai trò của ĐCS Việt Nam

Đề tài 16:Vai trò của ĐCS Việt Nam
Đ 16.1
Lựa chọn
con đường
XD đường
lối, chiến
lược, sách
lược CM,
xác định
phương
pháp CM

Đ 16.2

Đ 16.3

Tổ
chức,
đoàn
kết,
tập hợp lực

Vai trò tiên phong,
gương mẫu của
cán bộ, đảng viên

lượng CM
•Đoàn kết
trong nước

•Tiên phong về lý
luận và hành động
CM

•Đoàn kết
quốc tế

•Khả năng thu hút
tập
hợp
quần

Đ 18.3: Xây dựng Đảng về tổ chức
Xây
Xâyddựựng
ngHT
HT
ttổổch
chứứcc bbộộ máy
máy ccủủaa Đ
Đảảng:
ng:
đđủủ năng
năngllựựcc LĐ
LĐ &
&ssứứcc chi
chiếếnn đđấấuu
Th
Thựựcc hi
hiệệnn ttốốtt nguyên
nguyên ttắắcc
ttổổ ch
chứức,c, sinh
sinh ho
hoạạtt Đ
Đảảng
ng
XD
XD đđộộiingũ
ngũ cán
cán bbộộ,,
đđảảng
ng viên
viên trong
trongssạạch
ch vvữững
ngm
mạạnh
nh

Xây
Xây ddự
ựng
ng
Đ
Đảảng
ng vvềề
ttổổ ch
chứ
ứcc

Kết luận chương IV
1. Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh
2. Ý nghĩa của việc học tập

...
Ch ng IVươ
T t ng H Chí Minh v ư ưở
Đ ng C ng s n Vi t Nam
Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 87