Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình chi tiết học phần Logic mờ và ứng dụng - Ngành CNTT - Bậc Đại học (Trường ĐH Đà Lạt)

Được đăng lên bởi nvtpthh91
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4141 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành: Công nghệ thông tin
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Logic mờ và ứng dụng
2. Mã số học phần: CT2606
3. Tên học phần bằng tiếng Anh: Fuzzy Theory and Its Application
4. Số tín chỉ: 3[2-1]

Học phần tự chọn hay bắt buộc: TC

5. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 4)
6. Phân bố thời gian:
- Lên lớp: Lý thuyết: 30 tiết
- Bài tập, thực hành: 30 tiết
7. Điều kiện tiên quyết (nếu có)
8. Mục tiêu học phần:
• Tiếp cận tập mờ, logic mờ, các bộ điều khiển logic mờ và cách thiết kế hệ
điều khiển logic mờ.
9. Mô tả vắn tắt học phần:
Học phần trình bày lý thuyết tập mờ, logic mờ, bộ điều khiển mờ và ứng
dụng
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp

- Thực hành tại phòng lab
11. Tài liệu tham khảo:
- Sách, giáo trình chính
1[1] Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước (1999) , “Lý Thuyết điều khiển mờ”,
NXB Khoa học Kỹ thuật
[2] Timothy J. Ross (1995), “Fuzyy with engineering applications”, McGraw –
Hill
[3] Chin-Teng Lin and C. S. Georgle Lee (1996), “Neural Fuzzy Systems”,
Prentice Hall
0

- Tài liệu tham khảo

2[4] Websites: www.fuzzytech.com; www.mathworks.com; www.IEEE.com
3[5] H.Xie,S.Tabbane and D.Goodman (1993), "A Dynamic Location Area
Management and Performance Analysis," Proc.IEEE VTC93 ,pp536-539
4[6] Sadaatsu Okasaka et al. "A new location updating method for digital cellular
systems."IEEE VTC,1991
[7] Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước (1999), “Hệ mờ và ứng dụng”, NXB
Khoa học Kỹ thuật.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (ngoài qui định chung, nếu có):
- Dự lớp
- Thảo luận
- Báo cáo
- Thi cuối kỳ
13. Thang điểm: 10
14. Nội dung chi tiết :

Chương 1: Lý thuyết về tập mờ
1. Các khái niệm cơ bản về tập mờ.
2. Các quan hệ mờ
3. Các phương pháp hóa mờ và giải mờ.
Chương 2: Logic mờ.
1. Logic mờ
2. Lý giải xấp xỉ mờ
3. Hệ cơ sở qui luật mờ
Chương 3: Các hệ điều khiển mờ
1. Cấu trúc cơ bản của các hệ điều khiển mờ
2. Cách thiết kế các bộ điều khiển logic mờ tự học
3. Cách thiết kế các bộ điều khiển logic mờ thích nghi
4. Ứng dụng
15. Các thông tin về hình thức học và liên lạc với giáo viên:
- Hình thức học:
• Học tập trung trên lớp.
• Thuyết trình, thảo luận trên lớp.
• Thảo luận trên diễn đàn.
• Thực hành trên phòng lab.
- Địa chỉ Email, điện thoại của giáo viên (nếu cần )

Đà Lạt, ngày 25 tháng 12 năm 2007
Trưởng Khoa
(Ký tên)

Trưởng bộ môn

Giảng viên

(Ký tên)

(Ký tên)

Trần Tuấn Minh

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành: Công nghệ thông tin
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Logic mờ và ứng dụng
2. Mã số học phần: CT2606
3. Tên học phần bằng tiếng Anh: Fuzzy Theory and Its Application
4. Số tín chỉ: 3[2-1] Học phần tự chọn hay bắt buộc: TC
5. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 4)
6. Phân bố thời gian:
- Lên lớp: Lý thuyết: 30 tiết
- Bài tập, thực hành: 30 tiết
7. Điều kiện tiên quyết (nếu có)
8. Mục tiêu học phần:
Tiếp cận tập mờ, logic mờ,c bộ điều khiển logic m cách thiết kế hệ
điều khiển logic mờ.
9. Mô tả vắn tắt học phần:
Học phần trình bày lý thuyết tập mờ, logic mờ, bộ điều khiển mờ và ứng
dụng
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp
Chương trình chi tiết học phần Logic mờ và ứng dụng - Ngành CNTT - Bậc Đại học (Trường ĐH Đà Lạt) - Trang 2
Chương trình chi tiết học phần Logic mờ và ứng dụng - Ngành CNTT - Bậc Đại học (Trường ĐH Đà Lạt) - Người đăng: nvtpthh91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình chi tiết học phần Logic mờ và ứng dụng - Ngành CNTT - Bậc Đại học (Trường ĐH Đà Lạt) 9 10 704