Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Được đăng lên bởi giolanh2906
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Số:792 /QĐ-HVTC-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/08/2001 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 126/2001/QĐ-BTC ngày 05/12/2001 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
Căn cứ Qui chế Đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành theo Quyết định số
45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Trưởng
khoa Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ cho các chuyên ngành: Kinh
tế Tài chính – Ngân hàng (60.31.12); Tài chính và Ngân hàng (60.34.20) và
Kế toán (60.34.30) thuộc Học viện Tài chính (có nội dung chương trình kèm
theo).
Điều 2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ này được áp dụng từ khóa Cao
học 2009. Các khóa Cao học trước đó vẫn áp dụng chương trình đào tạo
trình độ thạc sỹ hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng,
Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Quản lý khoa học, Tài chính kế toán,
Quản trị thiết bị, Trưởng khoa Sau đại học, các đơn vị thuộc, trực thuộc
Học viện và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu VP, khoa SĐH.

GIÁM ĐỐC

Ngô Thế Chi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
(Ban hành theo Quyết định số 792 /QĐ-HVTC ngày 30 / 09 / 2008 của
Giám đốc Học viện Tài chính)
A- CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG; MÃ SỐ: 60.31.12
Ký hiệu môn học
TT Phần
chữ
I.

Tên môn học

Phần số

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

Số tín chỉ
8

1

HVTH

501

Triết học

5

2

HVTA

502

Tiếng Anh

3

II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ

6

2.1 Các môn bắt buộc

4

1

HVKV1

511

Kinh tế học vĩ mô

2

2

TCTT

512

Tài chính tiền tệ

2

2.2 Các môn tự chọn (1 trong 6)

2

1

HVKC

513

Kinh tế học công cộng

2

2

HVKQ

514

Kinh tế quốc tế

2

3

HVKP

515

Kinh tế phát triển

2

4

HVQT

516

Quản trị học

2

5

HVPL

517

Luật kinh tế – Tài chính

2

6

HVPD

518

Phân tích và dự báo

2

III. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

15

3.1 Các môn bắt buộc

9

1

TCTC

525

Quản lý Tài chính công

3

2

TCNH

526

Quản trị Ngân hàng thương mại

3

527

Đầu tư tài chính
...
B TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Số:792 /QĐ-HVTC-SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Căn cứ Quyết đnh số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/08/2001 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cQuyết đnh s 126/2001/QĐ-BTC ngày 05/12/2001 ca Btrưng B
Tài chính vvic ban hành Quy chế t chc và hoạt đng ca Hc vin i cnh;
Căn c Qui chế Đào tạo trình độ thc sỹ ban hành theo Quyết định số
45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 ca B tng B Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Trưởng
khoa Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình đào to trình đ thc s cho các chuyên ngành: Kinh
tế Tài cnh – Ngân hàng (60.31.12); Tài chính và Nn hàng (60.34.20)
Kế toán (60.34.30) thuc Học vin Tài chính (có ni dung chương trình kèm
theo).
Điều 2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ này được áp dụng t khóa Cao
học 2009. Các khóa Cao học trước đó vẫn áp dụng chương trình đào tạo
trình độ thạc sỹ hiện hành.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng,
Trưởngc Ban: Quản đào tạo, Quản khoa học, Tài chính kế toán,
Quản trị thiết bị, Trưởng khoa Sau đại học, các đơn vị thuộc, trực thuộc
Học viện nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu VP, khoa SĐH.
GIÁM ĐỐC
Ngô Thế Chi
Chương trình đào tạo thạc sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình đào tạo thạc sĩ - Người đăng: giolanh2906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương trình đào tạo thạc sĩ 9 10 85