Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình học môn triết

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3976 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TRIẾT HỌC (340000000)
1. Tên môn học:

Triết học

2. Giảng viên môn học:
PGS. TS Nguyễn Quang Điển
PGS. TS Đinh Ngọc Thạch
TS. Đào Duy Thanh
TS. Vũ Văn Gầu
3. Đơn vị phụ trách:

- Phòng Đào tạo SĐH, Trường ĐHBK
- Khoa Triết học, Trường ĐH KHXH & NV
4. Giới thiệu môn học:
4.1 Mục đích:
Chương trình Triết học dùng cho HV cao học và NCS không thuộc chuyên ngành
Triết học nhằm nâng cao tính khoa học và tính hiện đại của lý luận, gắn lý luận với
những vấn đề của thời đại và của đất nước, đặc biệt là nâng cao năng lực vận dụng lý
luận vào thực tiễn, vào lĩnh vực khoa học chuyên môn.
4.2 Yêu cầu:
- Kế thừa những kiến thức đã có của trình độ đào tạo ĐH và phát triển sâu thêm
những nội dung cơ bản trong lịch sử triết học, triết học Mác – Lênin
- Trên cơ sở những nội dung cơ bản về lịch sử triết học, triết học Mác – Lênin,
chương trình được bổ sung, phát triển nhằm nâng cao tính hiện đại gắn liền với
các thành tựu mới của khoa học và công nghệ, với những vấn đề của thời đại và
của đất nước đang đặt ra
- Nâng cao năng lực cho HV và NCS trong việc vận dụng các nguyên lý của chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào những vấn đề thực tiễn đất nước
đang đặt ra cũng như trong học tập, nghiên cứu và trong lĩnh vực công tác của
mình.
5. Nội dung môn học:
Chương I. Khái luận về Triết học và lịch sử Triết học (2 tiết)
1. Triết học - chức năng thế giới quan và phương pháp luận của Triết học
- Khái niệm triết học và nguồn gốc của triết học;
- Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học.
2. Vấn đề cơ bản của triết học và các trường phái triết học
- Vấn đề cơ bản của triết học;
- Các trường phái triết học.
3. Biện chứng và siêu hình
- Phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng;
- Các hình thức cơ bản của phép biện chứng.

4. Lịch sử triết học và sự phân kỳ lịch sử triết học
- Khái niệm lịch sử triết học;
- Các tính quy luật phát triển của lịch sử triết học;
- Phân kỳ lịch sử triết học.
Chương II. Khái lược lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại (10 tiết)
1. Triết học Ấn Độ cổ - trung đại
- Điều kiện ra đời và nét đặc thù của triết học Ấn Độ cổ - trung đại;
- Những tư tưởng cơ bản của triết học Ấn Độ cổ - trung đại;
- Một số kết luận về triết học Ấn Độ cổ - trung đại.
2. Triết học Trung Quốc cổ - trung đại
- Điều kiện ra đời và nét đặc thù của triết học Trung Quốc cổ - trung đại;
- Tư tưởng triết học của một số trường phái thời cổ đại;
- Diễn biến của tư tưởng triết học cổ đại trong xã hội phong kiến Trung Quốc;
- Một số kết luận về tr...
ĐỀ CƯƠNG MÔN TRIT HC (340000000)
1. Tên môn hc: Triết hc
2. Ging viên môn hc:
PGS. TS Nguyn Quang Đin
PGS. TS Đinh Ngc Thch
TS. Đào Duy Thanh
TS. Vũ Văn Gu
3. Đơn v ph trách:
- Phòng Đào to SĐH, Trường ĐHBK
- Khoa Triết hc, Trường ĐH KHXH & NV
4. Gii thiu môn hc:
4.1 Mc đích:
Chương trình Triết hc dùng cho HV cao hc và NCS không thuc chuyên ngành
Triết hc nhm nâng cao tính khoa hc và tính hin đại ca lý lun, gn lý lun vi
nhng vn đề ca thi đại và ca đất nước, đặc bit là nâng cao năng lc vn dng lý
lun vào thc tin, vào lĩnh vc khoa hc chuyên môn.
4.2 Yêu cu:
- Kế tha nhng kiến thc đã có ca trình độ đào to ĐH và phát trin sâu thêm
nhng ni dung cơ bn trong lch s triết hc, triết hc Mác – Lênin
- Trên cơ s nhng ni dung cơ bn v lch s triết hc, triết hc Mác – Lênin,
chương trình được b sung, phát trin nhm nâng cao tính hin đại gn lin vi
các thành tu mi ca khoa hc và công ngh, vi nhng vn đề ca thi đại và
ca đất nước đang đặt ra
- Nâng cao năng lc cho HV và NCS trong vic vn dng các nguyên lý ca ch
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng H Chí Minh vào nhng vn đề thc tin đất nước
đang đặt ra cũng như trong hc tp, nghiên cu và trong lĩnh vc công tác ca
mình.
5. Ni dung môn hc:
Chương I. Khái lun v Triết hc và lch s Triết hc (2 tiết)
1. Triết hc - chc năng thế gii quan và phương pháp lun ca Triết hc
- Khái nim triết hc và ngun gc ca triết hc;
- Chc năng thế gii quan và phương pháp lun ca triết hc.
2. Vn đề cơ bn ca triết hc và các trường phái triết hc
- Vn đề cơ bn ca triết hc;
- Các trường phái triết hc.
3. Bin chng và siêu hình
- Phương pháp siêu hình và phương pháp bin chng;
- Các hình thc cơ bn ca phép bin chng.
Chương trình học môn triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình học môn triết - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương trình học môn triết 9 10 876