Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình huấn luyện Giảng viên cơ sở

Được đăng lên bởi hoanglienkt77
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4866 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương trình huấn luyện
Giảng viên cơ sở

I. Lý luận chung về dạy học
1.1. Khái niệm quá trình dạy học
1. Định nghĩa
a) Quá trình hoạt động của giảng viên và học viên
- Giảng viên đóng vai trò chủ đạo
- Học viên đóng vai trò chủ động tích cực
b) Biến quá trình đào tạo của người thầy thành quá trình tự đào tạo
của học viên
c) Quá trình truyền thông tin, nhận, xử lý và vận dụng thông tin
d) Quá trình dạy học là một hệ thống cân bằng động
2. Các nhân tố cơ bản
a) Mục đích, nhiệm vụ dạy học
b) Nội dung dạy học
c) Người dạy
d) Người học
e) Phương tiện
f) Phương pháp
g) Môi trường
h) Kết quả
3. Quy luật của quá trình dạy học
a) Dạy học và phát triển trí tuệ cho người học
b) Dạy học và giáo dục nhân cách
c) Thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy học và hoạt động học
d) Thống nhất biện chứng giữa mục đích, nội dung và phương pháp

1.2. Bản chất của quá trình dạy học
1. Dạy học là sự phối hợp của hai chủ thể
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Chủ thể
Giảng viên
Học viên
Đối tượng
Kiến thức và sự phát
Hệ thống tri thức và kỹ
triển trí tuệ
năng tương ứng
Mục đích
Giúp nắm bắt được kiến Tiếp thu để trở thành
thức và hình thành kỹ
người lao động có ích
năng
Phương
Tổ chức nhận thức, điều Nhận thức và rèn luyện
pháp
khiển và thực hành
2. Học tập là quá trình nhận thức

Học: kiến thức
Học tập
Tập: Kỹ năng

1.3. Nhiệm vụ của quá trình dạy học
a) Cung cấp kiến thức
- Kiến thức toàn diện có chọn lọc
b) Phát triển trí tuệ
- Bồi dưỡng tư duy, nhạy bén sử dụng kiến thức
c) Giáo dục nhân cách
- Đạo đức nghề nghiệp
d) Dạy nghề
- Tư vấn giỏi

1.4. Hình thức tổ chức dạy học
- Bài học ở lớp
- Học tập ở nhà (tự học)
- Tham quan, tại hiện trường
1. Hình thức tổ chức học ở lớp
a) Đặc điểm
- Hoạt động dạy được tiến hành chung cho cả lớp
- Hoạt động dạy học được tiến hành theo tiết học
- Hoạt động dạy được tiến hành do một giáo viên trực tiếp điều khiển
b) Ưu nhược điểm
- Ưu điểm: + Dạy được nhiều học sinh cùng một lúc
+ Đảm bảo sự thống nhất về nội dung
- Nhược điểm: + Người học bị thụ động
+ Khó chú ý đến đặc điểm nhận thức của từng người học
Khó điều chỉnh việc dạy cho phù hợp
c) Chuẩn bị một bài học
- Mục tiêu học tập: Điều học viên cần đạt được sau bài học
- Nội dung học tập:
+ Bắt đầu từ cái đã biết
+ Từ cụ thể đến trừu tượng
+ Phân chia nội dung thành nhiều phần nhỏ
- Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy của giảng viên và hoạt
động học tập của học viên
d) Bắt đầu bài học
- Sắp xếp lại tổ chức, bố trí chỗ ngồi
- Tiến hành bài học:
+ Điểm lại những kiến thức học viên đã biết

+ Giới ...
Chương trình huấn luyện
Giảng viên cơ sở
Chương trình huấn luyện Giảng viên cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình huấn luyện Giảng viên cơ sở - Người đăng: hoanglienkt77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chương trình huấn luyện Giảng viên cơ sở 9 10 516