Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình văn hóa phổ thông

Được đăng lên bởi shiva89
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo)
Nhóm I áp dụng cho các ngành thuộc các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế.
STT
1
2
3
4

Tên môn
Toán
Vật lý
Hóa học
Ngữ văn

10
112
64
64
96

Lớp
11
128
64
64
112

Tổng
12
128
64
64
96

368
192
192
304

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: TOÁN
LỚP 10
Tổng số tiết : 32 tuần x 3,5 tiết/tuần = 112 tiết
Học kỳ I
: 16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết
Học kỳ II : 16 tuần x 4 tiết/tuần = 64 tiết
Trong đó:
Đại số
: 62 tiết
Hình học
: 40 tiết
Ôn tập, kiểm tra học kỳ I và học kỳ II : 10 tiết
Số tiết
Nội dung

Tổng
số

Lý
thuyết

Luyện
tập

Ôn
tập

Kiểm
tra

ĐẠI SỐ:

62

30

22

6

4

Chương I: Mệnh đề. Tập hợp

8

4

3

1

9

4

3

1

1

11

4

5

1

1

15

8

5

1

1

§1. Mệnh đề
§2 và §3. Tập hợp & Các phép toán tập
hợp
§4 và §5. Các tập hợp số & Số gần
đúng. Sai số
Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc
hai
§1. Hàm số
§2. Hàm số y= ax + b
§3. Hàm số bậc hai
Chương III: Phương trình.
Hệ phương trình
§1. Đại cương về phương trình
§2. Phương trình quy về phương trình
bậc nhất, bậc hai
§3. Phương trình và hệ phương trình bậc
nhất nhiều ẩn
Chương IV: Bất đẳng thức.
Bất phương trình
§1. Bất đẳng thức

§2. Bất phương trình và hệ bất phương
trình một ẩn
§3. Dấu của nhị thức bậc nhất
§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
§5. Dấu của tam thức bậc hai
Chương V: Thống kê

8

4

3

1

11

6

3

1

1

HÌNH HỌC:

40

17

17

3

3

Chương I: Véc tơ

15

7

6

1

1

12

5

5

1

1

13

5

6

1

1

§1. Bảng phân bố tần số và tần suất
§ 2. Biểu đồ
§3. Số trung bình cộng. Số trung vị, Mốt
§4. Phương sai và độ lệch chuẩn
Chương VI: Cung và góc lượng giác.
Công thức lượng giác
§1. Cung và góc lượng giác
§ 2. Giá trị lượng giác của một cung
§3. Công thức lượng giác

§1. Các định nghĩa
§2. Tổng và hiệu của hai vectơ
§3. Tích của vectơ với một số
§4. Hệ trục toạ độ
Chương II: Tích vô hướng của hai
vectơ và ứng dụng
§1. Giá trị lượng giác của một góc bất
kỳ từ 00 đến 1800
§2. Tích vô hướng của hai vectơ
§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và
giải tam giác
Chương III: Phương pháp toạ độ
trong mặt phẳng
§1. Phương trình đường thẳng
§2. Phương trình đường tròn
§3. Phương trình đường elíp

Ôn tập, kiểm tra học kỳ I (tuần 15-16)

5

3

2

Ôn tập, kiểm tra học kỳ II (tuần 3132)

5

3

2

Cộng

112

15

11

47

39

LỚP 11
Tổng số tiết: 32 tuần x 4 tiết/tuần = 128 tiết
Học kỳ I:
16 tuần x 4 tiết/tuần = 64 tiết
Học kỳ II:
16 tuần x 4 tiết/tuần = 64 tiết
Trong đó:...
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo)
Nhóm I áp dụng cho các ngành thuộc các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế.
STT Tên môn Lớp Tổng
10 11 12
1 Toán 112 128 128 368
2 Vật lý 64 64 64 192
3 Hóa học 64 64 64 192
4 Ngữ văn 96 112 96 304
Chương trình văn hóa phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình văn hóa phổ thông - Người đăng: shiva89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chương trình văn hóa phổ thông 9 10 829