Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tóan

Được đăng lên bởi huynhtatphu2910
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Đại số
I-Bất đẳng thức cô si
2

2

a
b
c2
abc
1.Chứng minh rằng
với a,b,c>0



bc ca ab
2
1
1
1
3
 3
 3
 với a,b,c>0 và abc =1
2.Chứng minh rằng 3
a  b  c b  c  a c  a  b 2
a3
b3
c3
3



3.Cho a,b,c>0 và abc=1.Cm:
 1  b  1  c  1  c  1  a  1  a  1  b 4
4.Cho k số không âm a1, a2 ,..., ak thoả a1a2 ...ak  1
m
m
m
n
n
n
Cm: a1  a2  ...  ak  a1  a2  ...  ak với m  n; m, n  N
5.Cho 3 số thực x,y,z thoả mãn: x

2004

 y 2004  z 2004  3 .Tìm GTLN của biểu thức

A  x3  y 3  z 3
6.Cho a+b+c =0 .Chứng minh rằng 8a  8b  8c  2a  2b  2c
7.Cho số tự nhiên k  2 . a1, a2 ,..., ak là các số thực dương

a1m a2m
ak m
 n  ...  n  a1m  n  a2 m  n  ...  an m  n
Cmr:
n
a2
a3
a1
1 1 1
8.Cho x,y,z là ba số thực thoả mãn    1 .Tìm GTNN của biểu thức
x y z
x 2006 y 2006 z 2006
A  2007  2007  2007
y
z
x
x 20 y 20 z 20
y
z
x
10.Cho n số thực x1, x2 ,..., xn thuộc đoạn  a, b  , a  0

9.Tìm GTNN của A  11  11  11 với x  y  z  1

 1 1
 n a  b 
1
Cmr:  x1  x2  ...  xn  
  ...   
xn
4ab
 x1 x2
11.Cho n là số nguyên dương;lấy xi   2000;2001 với mọi i=1,2…,n
2



Tìm GTLN của F  2

x1

 2 x2  ...  2 xn

2

 x1

 2 x2  ...  2 xn



 x1, x2 ,..., x2006 
6
2

12.Xét các số thực x1, x2 ,..., x2006 thoả



Tìm GTLN của biểu thức



1
1
1 

 ... 

sin x2006
 sin x1 sin x2

A   sin x1  sin x2  ...  sin x2006  

13.Cho n số dương a1 , a2 ,..., an Đặt : m  min  a1 , a2 ,..., an  , M  Max  a1 , a2 ,..., an 
n

n

i 1

i 1

A   ai , B  

1
1
 n  m  M   A
.Cmr: B 
ai
mM 

Bài tập Đại số
14.Cho ai  0, bi  0, i  1, n .Chứng minh rằng:
n

 a1  b1   a2  b2  ...  an  bn 

 n a1a2 ...an  n b1b2 ...bn



15.Cho ai  0, i  1, n .Chứng minh rằng:  1  a1   1  a2  ...  1  an   1  n a1a2 ...an



n

16.Chứng minh n 1.2...  n  1  1  n 1.2...n với n  2, n  N
17.Chứng minh trong tam giác ABC ta có :
3
1 
1 
2


 1
1/  1 
 1 
 1 
   1 
sin A 
sin  B
sin
3

 C






3
1 
1 
1
2

1

1

1


1

2/ 



A
B
C
3


cos 
cos 
cos 

2 
 2
 2




 1
 1
1
2

3/  1   1   1     1  
ma 
m
3R


 b
 mc

3

4

4


b
b 
 c
18.Cho a,b,x,y,z > 0 và x+y+z = 1.Chứng minh:  a     a    a  
x
y 

 z



4

 3  a  3b 

4

n

19.Cho a, b  0, xi  0i  1,..n;  xi  1 . Cmr:
i 1



m

b
b 
 a    a  
x1 ...
Bài tập Đại số
I-Bất đẳng thức cô si
1.Chứng minh rằng
2 2 2
2
a b c a b c
b c c a a b
vi a,b,c>0
2.Chứng minh rằng
3 3 3
1 1 1 3
2
a b c b c a c a b
với a,b,c>0 và abc =1
3.Cho a,b,c>0 và abc=1.Cm:
3 3 3
a 3
1 1 1 1 1 1 4
b c
b c c a a b
4.Cho k số không âm
1 2
, ,...,
k
a a a
thoả
1 2
... 1
k
a a a
Cm:
1 2 1 2
... ...
m m m n n n
k k
a a a a a a
với
; ,m n m n N
5.Cho 3 số thực x,y,z thoả mãn:
2004 2004 2004
3x y z
.Tìm GTLN của biểu thức
6.Cho a+b+c =0 .Chứng minh rằng
8 8 8 2 2 2
a b c a b c
7.Cho số tự nhiên
2k
.
1 2
, ,...,
k
a a a
là các số thực dương
Cmr:
1 2
1 2
2 3 1
... ...
m
m m
m n m n m n
k
n
n n n
aa a
a a a
a a a
8.Cho x,y,z là ba số thực thoả mãn
1 1 1
1
x y z
.Tìm GTNN của biểu thức
2006 2006 2006
2007 2007 2007
x y z
A
y z x
9.Tìm GTNN của
20 20 20
11 11 11
x y z
A
y z x
vi
1x y z
10.Cho n số thực
1 2
, ,...,
n
x x x
thuộc đoạn
, , 0a b a
Cmr:
2
1 2
1 2
1 1 1
... ...
4
n
n
n a b
x x x
x x x ab
11.Cho n là số nguyên dương;lấy
2000;2001
i
x
với mọi i=1,2…,n
Tìm GTLN của
1 2 1 2
2 2 ... 2 2 2 ... 2
n n
x x
x x x x
F
12.Xét các số thực
1 2 2006
, ,...,x x x
thoả
1 2 2006
, ,...,
6 2
x x x
Tìm GTLN của biểu thức
1 2 2006
1 2 2006
1 1 1
sin sin ... sin ...
sin sin sin
A x x x
x x x
13.Cho n số dương
1 2
, ,...,
n
a a a
Đặt :
1 2 1 2
min , ,..., , ax , ,...,
n n
m a a a M M a a a
1 1
1
,
n n
i
i i
i
A a B
a
.Cmr:
1
B n m M A
mM
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tóan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tóan - Người đăng: huynhtatphu2910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tóan 9 10 933