Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề các nội dung liên quan tới Otomat

Được đăng lên bởi monalilam100
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO BÀI TẬP
LỚN

By

NHÓM I
OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC
GVHD: TS Kiều Văn Hưng, ThS Ngô Thị Hiền

Contents

DANH SÁCH NHÓM I:
1.
2.
3.
4.
5.

Phạm Ngọc Chuyển
Đỗ Việt Anh
Nguyễn Thế Lâm
Nguyễn Tiến Mạnh
Ngô Trường Giang

A. Phần 1: Otomat hữu hạn
I.

Otomat hữu hạn đơn định

1. Định nghĩa
Định nghĩa 1.1 Một otomat hữu hạn đơn định (Deterministic Finite Automata-DFA) là một
bộ năm:
A = <Q,,, q0, F>,
trong đó:
+ Q là một tập hữu hạn khác rỗng, được gọi là tập các trạng thái;
+ là một bảng chữ cái, được gọi là bảng chữ vào;
+: D Q, là một ánh xạ từ D vào Q, trong đó D Q × , được gọi là hàm chuyển trạng
thái (hay hàm chuyển);
+ q0 Q, được gọi là trạng thái khởi đầu;
+ F Q được gọi là tập các trạng thái kết thúc.
Trong trường hợp D = Q × , ta nói A là otomat đầy đủ. Sau này ta sẽ thấy rằng mọi
otomat hữu hạn đều đưa về được otomat hữu hạn đầy đủ tương đương.
2. Mô tả
Cho otomat bằng bảng chuyển
Cho ôtômát A = <Q,,, q0, F>, với Q = {q0, q1, q2,  , qm } là tập trạng thái, và bảng chữ
cái = {a1, a2,  , an}, khi đó hàm chuyển có thể cho bởi bảng sau; trong đó dòng i cột j của bảng là ô
trống nếu (qi, aj)∉ D, tức là(qi,aj) không xác định.
Trạng
thái
q0
q1 q2


a1
qm

Ký hiệu vào
a2

an
( a1)
(q1, a1) (q2,a1)
q
0,

(qm, a1)

(q0,
a2) 
(q1,
a2) 
(q2,

a2) 

(q0, a2)
(q1, a2)
(qm, a2) 
 (q2, a2)
(qm, a2)

H. 3.2. Bảng chuyển trạng thái của otomat A
Cho bảng chuyển trạng thái, và chỉ rõ tập trạng thái kết thúc F, ta sẽ xác định được otomat A
Cho otomat bằng đồ thị chuyển
Cho otomat A = <Q,,, q0, F>. Hàm chuyển có thể cho bằng một đa đồ thị có hướng, có
khuyên G sau đây, được gọi là đồ thị chuyển của otomat A. Tập đỉnh của G được gán nhãn
bởi các phần tử thuộc Q, còn các cung được gán nhãn bởi các phần tử thuộc, tức là nếu a
và từ trạng thái q chuyển sang trạng thái p theo công thức(q, a) = p thì sẽ có một cung từ
đỉnh q tới đỉnh p được gán nhãn a.
Đỉnh vào của đồ thị chuyển là đỉnh ứng với trạng thái ban đầu q0. Các đỉnh sẽ được
khoanh bởi các vòng tròn, tại đỉnh q0 có mũi tên đi vào, riêng đỉnh với trạng thái kết thúc
được phân biệt bởi vòng tròn đậm, hoặc hình vuông
Nói chung, với việc cho đồ thị chuyển là hoàn toàn xác định được otomat A.
Ta có thể mô tả quá trình đoán nhận xâu vào của otomat hữu hạn đơn định đầy đủ A bằng
thuật toán mô phỏng sau:
Input :
 Một xâu, kết thúc bởi ký hiệu kết thúc file là eof.
 Một otomat hữu hạn đơn định đầy đủ A với trạng thái đầu q0 và tập trạng thái kết
thú...
NHÓM I
OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC
GVHD: TS Kiều Văn Hưng, ThS Ngô Thị Hiền
By
BÁO CÁO BÀI T P
L N
chuyên đề các nội dung liên quan tới Otomat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề các nội dung liên quan tới Otomat - Người đăng: monalilam100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
chuyên đề các nội dung liên quan tới Otomat 9 10 933