Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề cm bđt

Được đăng lên bởi Truong Vipfcb
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò: BÊt ®¼ng thøc trong ch¬ng tr×nh To¸n THCS

A - phÇn më ®Çu
I- Lý do chän ®Ò tµi
1- C¬ së khoa häc:
Nh chóng ta ®· biÕt, th«ng qua viÖc häc to¸n häc sinh cã thÓ n¾m v÷ng
®îc néi dung to¸n häc vµ ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n tõ ®ã häc sinh vËn dông vµo
c¸c m«n häc kh¸c nhÊt lµ c¸c m«n khoa häc tù nhiªn. H¬n n÷a to¸n häc cßn lµ
c¬ së cña mäi ngµnh khoa häc kh¸c, chÝnh v× thÕ to¸n häc cã vai trß quan
träng trong nhµ trêng phæ th«ng, nã ®ßi hái ngêi thÇy gi¸o mäi sù lao ®éng
nghÖ thuËt s¸ng t¹o, ®Ó t¹o ra nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc gióp häc sinh häc vµ
gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n.
BÊt ®¼ng thøc lµ mét néi dung quan träng trong ch¬ng tr×nh to¸n häc tõ
tiÓu häc ®Õn trung häc. ViÖc n¾m v÷ng c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i BÊt ®¼ng thøc
kh«ng nh÷ng gióp häc sinh häc tèt bé m«n to¸n mµ cßn cã t¸c dông hç trî cho
nhiÒu m«n häc kh¸c nh ho¸ häc, vËt lý, tin häc. §Æc biÖt viÖc ph¸t triÓn t duy
s¸ng t¹o cho häc sinh tõ tiÓu häc ®Õn trung häc. Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra cho mçi
gi¸o viªn to¸n hiÖn nay lµ gióp häc sinh häc tèt bé m«n to¸n nãi chung v à BÊt
®¼ng thøc nãi riªng.
Trong qu¸ tr×nh d¹y to¸n ë THCS, qua kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vµ t×m tßi
tµi liÖu nhãm chóng em ®· hÖ thèng ®îc mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i BÊt ®¼ng thøc
mµ chóng em thiÕt nghÜ mçi gi¸o viªn to¸n cÇn trang bÞ cho häc sinh cã nh
vËy häc sinh míi gi¶i ®îc to¸n BÊt ®¼ng thøc gãp phÇn ph¸t triÓn t duy to¸n
häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc to¸n ë THCS vµ häc c¸c m«n häc kh¸c.
2- C¬ së thùc tiÔn:
BÊt ®¼ng thøc lµ lo¹i to¸n mµ häc sinh THCS coi lµ lo¹i to¸n khã. NhiÒu
häc sinh kh«ng biÕt gi¶i BÊt ®¼ng thøc th× ph¶i b¾t ®Çu tõ ®©u vµ ph¬ng ph¸p
gi¶i to¸n BÊt ®¼ng thøc nh thÕ nµo. Thùc tÕ cho thÊy to¸n BÊt ®¼ng thøc cã
nhiÒu trong ch¬ng tr×nh THCS, nhng kh«ng ®îc hÖ thèng thµnh nh÷ng ph¬ng

-1-

Chuyªn ®Ò: BÊt ®¼ng thøc trong ch¬ng tr×nh To¸n THCS
ph¸p nhÊt ®Þnh, g©y cho häc sinh nhiÒu khã kh¨n khi gÆp, khi gi¶i to¸n BÊt
®¼ng thøc.
C¸c bµi toµn cã liªn quan tíi BÊt ®¼ng thøc hÇu nh cã mÆt ë mäi ®Ò thi
kÓ c¶ c¸c ®Ò thi tèt nghiÖp tíi ®Ò thi häc sinh giái c¸c cÊp vµ thi vµo líp 10
THPT.
§èi víi c¸c gi¸o viªn cßn thiÕu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y, ®Æc biÖt lµ båi
dìng häc sinh giái th× viÖc n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p BÊt ®¼ng thøc sÏ bæ sung
kho kiÕn thøc cho hä.
§èi víi häc sinh kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ tríc ®©y gióp cho häc
sinh cã tinh thÇn tù tin trong häc tËp bé m«n to¸n.
II - Môc ®Ých nghiªn cøu:
Gãp phÇn quan träng trong viÖc gi¶ng d¹y to¸n häc nãi chung vµ BÊt
®¼ng thøc nãi riªng. §Æc biÖt lµ viÖc båi dìng häc sinh giái vµ häc sinh thi vµo
líp ...
Chuyªn ®Ò: BÊt ®¼ng thøc trong ch¬ng tr×nh To¸n THCS
A - phÇn më ®Çu
I- Lý do chän ®Ò tµi
1- C¬ së khoa häc:
Nh chóng ta ®· biÕt, th«ng qua viÖc häc to¸n häc sinh thÓ n¾m v÷ng
®îc néi dung to¸n häc ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ®ã häc sinh vËn dông vµo
c¸c m«n häc kh¸c nhÊt lµ c¸c m«n khoa häc tù nhiªn. H¬n n÷a to¸n häc cßn
cña mäi ngµnh khoa häc kh¸c, chÝnh thÕ to¸n häc vai trß quan
träng trong nhµ trêng p th«ng, ®ßi hái ngêi thÇy gi¸o mäi lao ®éng
nghÖ thuËt s¸ng t¹o, ®Ó t¹o ra nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc gióp häc sinh häc
gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n.
BÊt ®¼ng thøc mét néi dung quan träng trong ch¬ng tr×nh to¸n häc
tiÓu häc ®Õn trung häc. ViÖc n¾m v÷ng c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i BÊt ®¼ng thøc
kh«ng nh÷ng gióp häc sinh häc tèt bé m«n to¸n mµ cßn cã t¸c dông hç trî cho
nhiÒu m«n häc kh¸c nh ho¸ häc, vËt lý, tin häc. §Æc biÖt viÖc ph¸t triÓn t duy
s¸ng t¹o cho häc sinh tiÓu häc ®Õn trung häc. Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra cho mçi
gi¸o viªn to¸n hiÖn naygióp häc sinh häc tètm«n to¸n nãi chung v BÊtà
®¼ng thøc nãi riªng.
Trong qu¸ tr×nh d¹y to¸n ë THCS, qua kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vµ t×m tßi
tµi liÖu nhãm chóng em ®· hÖ thèng ®îc mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i BÊt ®¼ng thøc
chóng em thiÕt nghÜ mçi gi¸o viªn to¸n cÇn trang cho häc sinh nh
vËy häc sinh míi gi¶i ®îc to¸n BÊt ®¼ng thøc gãp phÇn ph¸t triÓn t duy to¸n
häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc to¸n ë THCS vµ häc c¸c m«n häc kh¸c.
2- C¬ së thùc tiÔn:
BÊt ®¼ng thøc lµ lo¹i to¸n mµ häc sinh THCS coi lµ lo¹i to¸n khã. NhiÒu
häc sinh kh«ng biÕt gi¶i BÊt ®¼ng thøc th× ph¶i b¾t ®Çu ®©u ph¬ng ph¸p
gi¶i to¸n BÊt ®¼ng thøc nh thÕ nµo. Thùc tÕ cho thÊy to¸n BÊt ®¼ng thøc cã
nhiÒu trong ch¬ng tr×nh THCS, nhng kh«ng ®îc thèng thµnh nh÷ng ph¬ng
-1-
chuyên đề cm bđt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề cm bđt - Người đăng: Truong Vipfcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
chuyên đề cm bđt 9 10 890