Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề cực trị trong đại số

Được đăng lên bởi Hồ Thế Mạnh
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên Đề Cực Trị Trong Đại Số

Phần 1:
CỰC TRỊ TRONG ĐẠI SỐ:
Một số dạng toán thường gặp:
▼ Dạng 1: đưa về dạng bình phương
I. Phương pháp giảỉ:
Đưa về dạng
A2 ≥ 0, hoặc A2+ c ≥ c (vớI c là hằng số) dấu bằng xảy ra khi A=0
II. Một số bài tập ví dụ:
Ví dụ 1:
Tìm giá trị lớn nhất của P = x 1 − x

(

)

Lời giải:
2

1 1 1

P = x 1− x = −x + x = −  x −  + ≤
2 4 4

1
1
Đẳng thức xảy ra khi x = và x =
2
4
1
1
Do đó giá trị lớn nhất của P là đạt khi x =
4
4

(

)

Ví dụ 2:
Tìm giá trị của x để biểu thức

1
x − 2 2x + 5
2

có giá trị lớn nhất

Lời giải:
Ta có:

(

x2 − 2 2x + 5 = x − 2
⇒

1
x2 − 2 2x + 5

≤

)

2

+3≥ 3

1
3

Do đó, khi x = 2 thì bỉêu thức

1
x − 2 2x + 5
2

có giá trị lớn nhất là

V í d ụ 3:
VớI x,y không âm; tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P = x − 2 xy + 3 y − 2 x + 2004,5

Lời giải:
Đặt x = a, y = b vớI a, b ≥ 0 ta có:

1

1
3

P = a 2 − 2 ab + 3b 2 − 2 a + 2004, 5
= a 2 − 2 ( b + 1) a + 3b 2 + 2004,5
= a 2 − 2 ( b + 1) a + ( b + 1) + 2b 2 − 2b + 2003,5
2

1
1
2

= ( a − b − 1) + 2  b 2 − b +  + 2003, 5 −
4
2

2

1
2

= ( a − b − 1) + 2  b −  + 2003 ≥ 2003
2

2

1

2
Vì ( a − b − 1) ≥ 0 và  b − 2  ≥ 0 ∀ a , b

a = b +1
P = 2003 ⇔

a=

3
2

b=

1
2

⇔
b=

1
2

Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất là 2003 khi

x=

3
và
2

y=

1
9
1
hay x = và y =
2
4
4

III. Bài tập tự giải:
1) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = 2 − 5 x 2 − y 2 − 4 xy + 2 x
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của f ( x, y ) = x 2 − 2 xy + 6 y 2 − 12 x + 45
3) Cho hai số x,y thoả mãn đẳng thức: 8 x 2 + y 2 +

1
=4
4 x2

Xác định x,y để tích xy đạt giá trị nhỏ nhất
4) Cho a là số cố định, còn x, y là những số biến thiên. Hãy tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức: A = (x– 2y + 1)2 + (2x + ay +5)2
Hướng dẫn giảI và đáp số:
1)Max P = 3 khi (x,y) = (1, -2)
2
2) f ( x, y ) = ( x − y − 6 ) + 5 y 2 + 9 ≥ 9
3) Thêm 4 xy + 4 x 2 vào 2 vế
1
2

Kết quả: xy đạt GTNN là − khi x = ±
4) A ≥ 0 khi a ≠ -4, A =

1
y = ±1
2

9
khi a = -4
5

2

▼ Dạng 2: sử dụng miền giá trị của hàm số
I. Phương pháp giảỉ:
Cho y = f(x) xác định trên D
y0 ∈ f ( D ) ⇔ phương trình y0 = f ( x ) có nghiệm ⇔ a ≤ y0 ≤ b
Khi đó min y = a, max y = b
II. Một số bài tập ví dụ:
Ví dụ 1:
Tìm Max và Min của: y =

x
x +1
2

Lời giải:
Tập xác định D = R ⇒ y0 là một giá trị của hàm số
x
có 1 nghiệm x ∈ R
x +1
⇔ phương trình x 2 y0 + y0 = x có nghiệm x ∈ R
⇔ phương trình y0 =

2

⇔ phương trình x 2 y0 − x + y0 = 0 có nghiệm x ∈ R
⇔ ∆≥0
⇔ 1− 4 y2 ≥ 0
⇔ y2 ≤ 4
1
1
⇔ − ≤ y≤
2
2
1
1
Vậy Min y = − , Max y =
2
2

Ví dụ 2:
Xác đi...
Chuyên Đề Cực Trị Trong Đại Số
chuyên đề cực trị trong đại số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề cực trị trong đại số - Người đăng: Hồ Thế Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
chuyên đề cực trị trong đại số 9 10 136