Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Este lipit

Được đăng lên bởi nhungrose1986
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1:

ESTE – LIPIT

A. Công thức tổng quát
 Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở ( este no, đơn chức,
mạch hở): CmH2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ).
 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’) n
 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO) nR’
 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’
 Tóm lại, có thể đặt CTTQ của este : CxHyOz (x, z ≥ 2; y là số chẵn, y  2x)

B. Các dạng bài tập và các chú ý khi giải bài tập
Dạng 01: Bài toán về phản ứng thuỷ phân este
1. Thuỷ phân một este đơn chức
- Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch
H+, to

RCOOR’ + HOH
RCOOH + R’OH
- Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng
t
RCOOR’ + NaOH 
RCOOH + R’OH
 Một số nhận xét :
 Nếu nNaOH phản ứng = nEste  Este đơn chức.
 Nếu RCOOR’ (este đơn chức), trong đó R’ là C6H5- hoặc vòng benzen có nhóm thế
 nNaOH phản ứng = 2neste và sản phẩm cho 2 muối, trong đó có phenolat:
VD: RCOOC6H5 + 2NaOH  RCOONa + C6H5ONa + H2O
 Nếu nNaOH phản ứng =  .neste ( > 1 và R’ không phải C6H5- hoặc vòng benzen có nhóm thế)  Este đa chức.
 Nếu phản ứng thuỷ phân este cho 1 anđehit (hoặc xeton), ta coi như ancol (đồng phân với andehit) có nhóm
–OH gắn trực tiếp vào liên kết C=C vẫn tồn tai để giải và từ đó  CTCT của este.
 Nếu sau khi thủy phân thu được muối (hoặc khi cô cạn thu được chất rắn khan) mà mmuối = meste + mNaOH thì
este phải có cấu tạo mạch vòng (lacton):
0

O
C=O +

NaOH

HO-CH2CH2CH2COONa

 Nếu ở gốc hidrocacbon của R’, một nguyên tử C gắn với nhiều gốc este hoặc có chứa nguyên tử
halogen thì khi thủy phân có thể chuyên hóa thành andehit hoặc xeton hoặc axit cacboxylic
t
VD: C2H5COOCHClCH3 + NaOH 
C2H5COONa + CH3CHO
0

CH3-COO

CH + NaOH

CH3-COO

CH3-COO Na + HCHO

 Bài toán về hỗn hợp các este thì nên sử dụng phương pháp trung bình.
 Bài 1: Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y
và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O 2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng
nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:
A. C2H5COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. C2H5COOC3H7
D. C2H5COOC2H5
Giải :
- Theo đề bài: X đơn chức, tác dụng với NaOH sinh ra muối và ancol  X là este đơn chức: RCOOR’.
Mặt khác: mX + mO...
Chương 1: ESTE – LIPIT
A. Công thức tổng quát
Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức,
mạch hở): C
m
H
2m+1
COOC
m’
H
2m’+1
hay C
n
H
2n
O
2
(m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ).
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)
n
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)
n
R’
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)
n
R’
Tóm lại, có thể đặt CTTQ của este : C
x
H
y
O
z
(x, z ≥ 2; y là số chẵn, y 2x)
B. Các dạng bài tập và các chú ý khi giải bài tập
Dạng 01: Bài toán về phản ứng thuỷ phân este
1. Thuỷ phân một este đơn chức
- Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch
RCOOR’ + HOH
H
+,
t
o
RCOOH + R’OH
- Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng
RCOOR’ + NaOH
0
t
RCOOH + R’OH
Một số nhận xét :
Nếu n
NaOH phản ứng
= n
Este
Este đơn chức.
Nếu RCOOR’ (este đơn chức), trong đó R’ là C
6
H
5
- hoặc vòng benzen có nhóm thế
n
NaOH phản ứng
= 2n
este
sản phẩm cho 2 muối, trong đó có phenolat:
VD: RCOOC
6
H
5
+ 2NaOH RCOONa + C
6
H
5
ONa + H
2
O
Nếu n
NaOH phản ứng
=
.n
este
(
> 1 và R’ không phải C
6
H
5
- hoặc vòng benzen có nhóm thế) Este đa chức.
Nếu phản ứng thuỷ phân este cho 1 anđehit (hoặc xeton), ta coi như ancol (đồng phân với andehit) có nhóm
–OH gắn trực tiếp vào liên kết C=C vẫn tồn tai để giải và từ đó CTCT của este.
Nếu sau khi thủy phân thu được muối (hoặc khi cô cạn thu được chất rắn khan) mà m
muối
= m
este
+ m
NaOH
thì
este phải có cấu tạo mạch vòng (lacton):
C
=
O
O
NaOH +
HO-CH
2
CH
2
CH
2
COONa
Nếu gốc hidrocacbon của R’, một nguyên tử C gắn với nhiều gốc este hoặc chứa nguyên tử
halogen thì khi thủy phân có thể chuyên hóa thành andehit hoặc xeton hoặc axit cacboxylic
VD: C
2
H
5
COOCHClCH
3
+ NaOH
0
t
C
2
H
5
COONa + CH
3
CHO
CH
3
-COO
CH
3
-COO
CH + NaOH CH
3
-COO Na + HCHO
Bài toán về hỗn hợp các este thì nên sử dụng phương pháp trung bình.
Bài 1: Thực hiện phản ng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y
ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O
2
(đktc) thu được lượng CO
2
nhiều n khối lượng
nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:
A. C
2
H
5
COOCH
3
B. CH
3
COOC
2
H
5
C. C
2
H
5
COOC
3
H
7
D. C
2
H
5
COOC
2
H
5
Giải :
- Theo đề bài: X đơn chức, tác dụng với NaOH sinh ra muối và ancol X là este đơn chức: RCOOR’.
Mặt khác: m
X
+
2
O
m
=
2
CO
m
+
OH
m
2
44.
2
CO
n
+ 18.
OH
n
2
= 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam
Và 44.
2
CO
n
- 18.
OH
n
2
= 1,53 gam
2
CO
n
= 0,09 mol ;
OH
n
2
= 0,135 mol
OH
n
2
>
2
CO
n
Z là ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức: C
n
H
2n+1
OH (n ≥ 1)
Từ phản ứng đốt cháy Z
2
2
CO
OH
n
n
=
=
09,0
135,0
n = 2.
Y có dạng: C
x
H
y
COONa T: C
x
H
y+1
M
T
= 12x + y + 1 = 1,03.29
6
2
y
x
C
2
H
5
COOC
2
H
5
đáp án D
Bài 2: Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đơn chức với 300 ml dung dịch NaOH 1 M thu được muối B và hợp
1
Chuyên đề Este lipit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Este lipit - Người đăng: nhungrose1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chuyên đề Este lipit 9 10 896