Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Giúp đỡ học sinh yếu bằng phương pháp kiểm tra đánh giá

Được đăng lên bởi lvdung981
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Trần Quốc Tuấn
Tổ Toán – Lý – Hóa – Sinh

Chuyên đề :

Giúp đỡ học sinh yếu bằng
phương pháp kiểm tra đánh giá .

Năm học 2012 – 2013

NỘI DUNG :
A)ĐẶT VẤN ĐỀ :
B)GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :
I) Ý nghĩa của phương pháp kiểm tra , đánh giá .
II) Các yêu cầu của phương pháp kiểm tra , đánh giá .
III) Các hình thức kiểm tra , đánh giá .

C)KẾT THÚC VẤN ĐỀ :

A) ĐẶT VẤN ĐỀ :
Làm thế nào để giúp đỡ học sinh yếu toán ?
B) NỘI DUNG :

IV)

Kiểm tra két quả học tập của học sinh là một khâu có ý nghĩa quan trọng trong quá
trình dạy học toán.
1) Nó đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học bộ môn , giúp giáo viên kịp thời điều
chỉnh việc dạy và học sinh kịp thời điều chỉnh việc học của mình , hướng vào thực hiện mục
tiêu đào tạo.
2) Việc kiểm tra còn nhằm củng cố , đào sâu , hệ thống hóa kiến thức của học sinh.
3) Việc kiểm tra còn có tác dụng giáo dục : giáo dục cho học sinh tinh thần trách nhiệm trong học
tập , thói quen làm việc có kế hoạch và đúng hạn những nhiệm vụ dược giao , thói quen đào sâu
suy nghĩ , thái độ trung thực trong việc báo cáo kết quả học tập của mình. Nội dung kiểm tra ,
cách kiểm tra của giáo viên , thái độ của giáo viên khi kiểm tra có tác dụng rất lớn đến thái độ ,
tác phong học tập , đến tư tưởng và tình cảm của học sinh đối với bộ môn .

V)
1)

2)

3)

4)

Để cho việc kiểm tra có được đầy đủ các ý nghĩa nói trên cần chú ý đến các yêu cầu
sau :
Việc kiểm tra phải bám sát mục tiêu đào tạo , yêu cầu qui định của chương trình : “ Bám sát
chuẩn kiến thức , kỹ năng “, không thể túy tiện vào trình độ của mỗi lớp , vào ý muốn chủ quan
của giáo viên . Khi bắt đầu dạy một lớp nào , một chương nào , một bài nào , phải căn cứ vào
yêu cầu của chương trình , bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng để xác định mức độ cụ thể về kiến
thức và kỹ năng mà học sinh phải có được khi học xong lớp đó , chương dó , bài đó . Phải nhằm
cái đích đó mà chuẩn bị việc kiểm tra , đánh giá và điều chỉnh việc dạy học để đến được đích
một cách tối ưu.
Các khâu kiểm tra , phân tích đánh giá kết quả và đề ra biện pháp điều chỉnh việc dạy và học
phải gắn chặt với nhau , tiến hành có kế hoạch thường xuyên và kịp thời , n...



!"#$%&'(
")""*+,-.
/0,$12311234
Chuyên đề Giúp đỡ học sinh yếu bằng phương pháp kiểm tra đánh giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Giúp đỡ học sinh yếu bằng phương pháp kiểm tra đánh giá - Người đăng: lvdung981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề Giúp đỡ học sinh yếu bằng phương pháp kiểm tra đánh giá 9 10 102