Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hàm số đồ thị lớp 7

Được đăng lên bởi Đỗ Đạt Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
IMặt phẳng tọa độ. điểm thuộc mặt phẳng tọa độ:
1. Mặt phẳng tọa độ:
Mặt phẳng tọa độ Oxy được xác định bởi hai trục số vuông góc với nhau: trục
hoành Ox, trục tung Oy, điểm O là điểm gốc tọa độ.
2. Điểm thuộc mặt phẳng tọa độ:
+ Trên mặt phẳng tọa độ:
- Mỗi điểm M xác định một cặp số (x0; y0). Ngược lại, mỗi cặp số (x0; y0) xác định
một điểm M.
- Cặp số (x0; y0) gọi là tọa độ của điểm M, x0 là hoành độ, y0 là tung độ của điểm M.
- Điểm M có tọa độ (x0; y0) được kí hiệu là M(x0; y0).
 x0  0
- Điểm M(x0; y0) thuộc góc phần tư thứ nhất  
 y0  0
 x0  0
 y0  0

-

Điểm M(x0; y0) thuộc góc phần tư thứ hai  

-

Điểm M(x0; y0) thuộc góc phần tư thứ ba  

-

Điểm M(x0; y0) thuộc góc phần tư thứ tư  

 x0  0
 y0  0

 x0  0
 y0  0

+ Khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ: AB 

 yA  yB 

2

  xA  xB 

2

IIKhái niệm về hàm số:
1. Khái niệm về hàm số:
Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị x ta
luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x
gọi là biến số.
+ Chú ý:
- Khi x thay đối mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.
- Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức ...
- Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x)
- Giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a là f(a)
2. Tính đồng biến, nghịch biến:
Cho hàm số y = f(x) (1)
Hàm số (1) là:
- hàm số đồng biến trên khoảng (a; b)  Với a < x1 < x2 < b thì f(x1) < f(x2)
- hàm số nghịch biến trên khoảng (a; b)  Với a < x1 < x2 < b thì f(x1) > f(x2)
3. Đồ thị hàm số:
- Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương
ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.
- Một điểm thuộc đồ thị (H) của hàm số y = f(x) thì có tọa độ thỏa mãn đẳng thức
y = f(x). Ngược lại, một điểm có tọa độ thỏa mãn đẳng thức y = f(x) thì nó thuộc
đồ thị (H) của hàm số y = f(x).
- Đồ thị hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Vì đồ thị của hàm số y = ax là một được thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ chỉ cần
xác định thêm một điểm A (khác điểm O) thuộc đồ thị thì đường thẳng OA là đồ
thị cần vẽ.

IIIBài 1.
a)
b)
c)

Bài tập:

Viết tọa độ của điểm A nằm trên trục tung có tung độ là 3.
Viết tọa độ của điểm B nằm trên trục hoành có hoàng độ là - 2.
Viết tọa độ của điểm O là gốc tọa độ
1
d) Viết tọa độ điểm C nằm trên đồ thị của hàm số y   x 2 và có hoành độ là 2.
2
y


3x
 5 và có tung độ là 2.
e) Viết tọa độ điểm D nằm trên đồ thị của h...
CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
I- Mặt phẳng tọa độ. điểm thuộc mặt phẳng tọa độ:
1. Mặt phẳng tọa độ:
Mặt phẳng tọa độ Oxy được xác định bởi hai trục số vuông góc với nhau: trục
hoành Ox, trục tung Oy, điểm O là điểm gốc tọa độ.
2. Điểm thuộc mặt phẳng tọa độ:
+ Trên mặt phẳng tọa độ:
- Mỗi điểm M xác định một cặp số (x
0
; y
0
). Ngược lại, mỗi cặp số (x
0
; y
0
) xác định
một điểm M.
- Cặp số (x
0
; y
0
) gọi là tọa độ của điểm M, x
0
là hoành độ, y
0
là tung độ của điểm M.
- Điểm M có tọa độ (x
0
; y
0
) được kí hiệu là M(x
0
; y
0
).
- Điểm M(x
0
; y
0
) thuộc góc phần tư thứ nhất
0
0
x 0
y 0
- Điểm M(x
0
; y
0
) thuộc góc phần tư thứ hai
0
0
x 0
y 0
- Điểm M(x
0
; y
0
) thuộc góc phần tư thứ ba
0
0
x 0
y 0
- Điểm M(x
0
; y
0
) thuộc góc phần tư thứ tư
0
0
x 0
y 0
+ Khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ:
2 2
A B A B
AB y y x x
II- Khái niệm về hàm số:
1. Khái niệm về hàm số:
Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị x ta
luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x
gọi là biến số.
+ Chú ý:
- Khi x thay đối mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.
- Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức ...
- Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x)
- Giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a là f(a)
2. Tính đồng biến, nghịch biến:
Cho hàm số y = f(x) (1)
Hàm số (1) là:
- hàm số đồng biến trên khoảng (a; b) Với a < x
1
< x
2
< b thì f(x
1
) < f(x
2
)
- hàm số nghịch biến trên khoảng (a; b) Với a < x
1
< x
2
< b thì f(x
1
) > f(x
2
)
3. Đồ thị hàm số:
- Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương
ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.
- Một điểm thuộc đồ thị (H) của hàm số y = f(x) thì tọa độ thỏa mãn đẳng thức
y = f(x). Ngược lại, một điểm tọa độ thỏa mãn đẳng thức y = f(x) thì thuộc
đồ thị (H) của hàm số y = f(x).
- Đồ thị hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Vì đồ thị của hàm số y = ax là một được thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ chỉ cần
xác định thêm một điểm A (khác điểm O) thuộc đồ thị thì đường thẳng OA đồ
thị cần vẽ.
Chuyên đề hàm số đồ thị lớp 7 - Trang 2
Chuyên đề hàm số đồ thị lớp 7 - Người đăng: Đỗ Đạt Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề hàm số đồ thị lớp 7 9 10 736