Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề học tập hcm

Được đăng lên bởi thaiht1993
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
-----I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU
CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN,
NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm
1.1. Về tinh thần trách nhiệm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm
- Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về
mình. Ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong
các mối quan hệ xã hội, như gia đình, dòng họ, địa phương, tập thể, tổ chức
chính trị - xã hội, công dân của một nước, thành viên của cộng đồng dân tộc và
rộng nhất là của nhân loại… Trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm được hình
thành trên cơ sở những quy định của luật pháp, quy chế, thỏa thuận của tập thể,
tổ chức, địa phương… Trách nhiệm còn được hình thành do dư luận xã hội và bị
chi phối bởi dư luận xã hội.
- Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách
nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi
phối hành động tích cực, tự giác của họ. Những người có nhận thức và hành
động như thế được gọi là có tinh thần trách nhiệm cao.
- Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Người đã nêu lên hệ thống các
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất đạo đức của con người Việt
Nam trong thời đại mới. Người đề cập đến đạo đức công dân và đạo đức cách
mạng, chuẩn mực đạo đức chung của mọi người và chuẩn mực đạo đức riêng
của cán bộ, ngành nghề, lứa tuổi, cấp bậc, chức vụ,… Trong nội dung đạo đức
công dân và đạo đức cách mạng, có vấn đề về tinh thần trách nhiệm.
- Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà
nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung… Đó là đóng góp (nộp
thuế) để xây dựng lợi ích chung. Hăng hái tham gia công việc chung. Bảo vệ tài
sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm xây dựng nước nhà,…
- Hồ Chí Minh bàn nhiều đến đạo đức cách mạng, đạo đức cả cán bộ,
đảng viên, công chức. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách
mạng. Điều này rất xác đáng, vì cán bộ, đảng viên là những người tiên tiến trong
xã hội, phải đi trước để mọi người noi theo. Khi đề cập tới cần, kiệm, liêm,
chính, chí công v...
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
Chuyên đề học tập hcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề học tập hcm - Người đăng: thaiht1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chuyên đề học tập hcm 9 10 231