Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề kế toán tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenthituyetduyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1.KẾ TOÁN TIỀN MẶT

2.KẾ TOAN TAM ƯNG

3.KẾ TOAN THUẾ GTGT ĐƯƠC KHÂU TRƯ

4.KẾ TOAN PHAI TRA CHO NGƯƠI LAO ĐÔNG

5.KẾ TOAN CHI PHI QLKD

6.KẾ TOAN DOANH THU HOAT ĐÔNG TAI CHINH

7.KẾ TOAN CHI PHI THUẾ TNDN

8.KẾ TOAN XAC ĐINH KQKD

9.KẾ TOAN PHAI TRA CHO NGƯƠI BAN

10.KẾ TOAN PHAI THU KHACH HANG

11.KẾ TOAN PHAI THU KHAC

12.KẾ TOAN THUẾ VA CAC KHOAN NÔP NHA NƯƠC

13.KẾ TOAN GIA VÔN HANG BAN ­ KÊ KHAI THƯƠNG XUYÊN

14.KẾ TOAN LƠI NHUÂN CHƯA PHÂN PHÔI

15.KẾ TOAN THU NHÂP KHAC

16.KẾ TOAN CHI PHI KHAC

17.KẾ TOAN CHI PHI THUẾ TNDN

18.KẾ TOAN CHI PHI TAI CHINH

19.KẾ TOAN DOANH THU TAI CHINH

20.KẾ TOAN NGUYÊN VÂT LIÊU

21.KẾ TOAN CÔNG CU DUNG CU

22.KẾ TOAN CHI PHI TRA TRƯƠC NGĂN HAN VA DAI HAN

23.THUẾ GTGT ĐƯƠC KHÂU TRƯ

24.THUẾ GTGT ĐƯƠC KHÂU TRƯ

25.KẾ TOAN THANH LY NHƯƠNG BAN

26.KẾ TOAN CHI PHI SƯA CHƯA LƠN

27.KẾ TOAN HAO MON TAI SAN CÔ ĐINH

28.KẾ TOAN ĐÂU TƯ XÂY DƯNG CƠ BAN

...
1.K TOÁN TI N M T
2.K TOAN T M NG
Chuyên đề kế toán tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề kế toán tốt nghiệp - Người đăng: nguyenthituyetduyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chuyên đề kế toán tốt nghiệp 9 10 507