Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề lượng giác hình học

Được đăng lên bởi anchangdeptrainha2sh-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Núi Thành
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN SINH ĐH - CĐ
Trong đề thi ĐH – CĐ các năm gần đây, bài toán giải phương trình lượng giác (PTLG) là
một trong các bài toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Bài toán này không thuộc trong
nhóm các bài toán khó trong các đề thi nên chỉ cần phương pháp học khoa học học sinh có thể đạt
điểm tối đa đối với bài toàn này.
Trong việc giải PTLG việc tập cho học sinh nhận xét mối quan hệ các góc của các hàm số
trong PTLG rất quan trọng vì điều này sẽ giúp học sinh áp dụng công thức lượng giác hợp lí.
Trong bài viết này tôi xin giới thiệu các phương pháp giải, một số phép biến đổi và một số
kĩ năng cơ bản giúp học sinh nhận dạng và vận dụng các công thức lượng giác hợp lý để giải quyết
tốt bài toán giải phương trình lượng giác trong các đề thi ĐH – CĐ.
PHẦN A – CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC:
1. Các hệ thức lượng giác cơ bản:
Nhớ: “Cùng góc”
sin x
cos x
sin 2 x  cos 2 x  1; tan x 
, cot x 
;  1  sin x, cos x  1
cos x
sin x
1
1
,1  cot 2 x 
; tan x.cot x  1.
Suy ra: 1  tan 2 x 
2
cos x
sin 2 x
2. Cung có liên quan đặc biệt:
Nhớ: “Cos đối – Sin bù - Phụ chéo”


cos(-α) = cosα
sin(π - α) = sinα
sin( - α) = cosα, cos( - α) = sinα
2
2
sin(-α) = - sinα
cos(π - α) = - cosα


tan(-α) = - tanα
tan(π - α) = - tanα
tan( - α) = cotα, cot( - α) = tanα
2
2
cot(-α) = - cotα
cot(π - α) = - cotα
Đặc biệt:
 sin  khi k ch½n
sin(  k )  
;tan(  k )  tan 
  sin  khi k lÎ
cos  khi k ch½n


co s(  k )  

 cos khi k lÎ

;cot(  k )  cot 

3. Công thức cộng:
Nhớ: “ Sin thì sin cos, cos sin
Cos thì cos cos, sin sin dấu đối”

tan a  tan b
1  tan a. tan b
tan a  tan b
tan( a  b) 
1  tan a. tan b
tan( a  b) 

4. Công thức nhân đôi:
Nhớ: “Suy ra từ công thức cộng bằng cách thay b bằng
2.tan aa”
tan 2 a 
sin2a = 2sina.cosa
2
1  tan a

2

cos2a = 2.cos a – 1
= 1 – 2.sin2a
= cos2a – sin2a
5. Công thức hạ bậc:
Nhớ: “Được suy ra từ công thức nhân đôi”.
1

Trường THPT Núi Thành
1  cos 2 x
1  cos 2 x
cos2 x 
,sin 2 x 
2
2
6. Công thức biến đổi tổng thành tích:
Nhớ: “Sin cộng sin bằng hai lần sin cos. Sin trừ sin bằng hai lần cos sin
Cos cộng cos bằng hai lần cos cos. Cos trừ cos bằng hai lần cos sin”
ab
ab
sin( a  b)
sin a  sin b  2.sin
.cos
, tan a  tan b 
2
2
cos a.cos b
ab
ab
sin(a  b)
sin a  sin b  2.cos
.sin
, tan a  tan b 
2
2
cos a.cos b
ab
ab
ab
ab
cos a  cos b  2.cos
.cos
, cos a  cos b  2.sin
.sin
2
2
2
2
7. Công thức ...
cos(-α) = cosα
sin(-α) = - sinα
tan(-α) = - tanα
cot(-α) = - cotα
sin(π - α) = sinα
cos(π - α) = - cosα
tan(π - α) = - tanα
cot(π - α) = - cotα
sin(
2
- α) = cosα, cos(
2
- α) = sinα
tan(
2
- α) = cotα, cot(
2
- α) = tanα
tan tan
tan( )
1 tan . tan
tan tan
tan( )
1 tan . tan
a b
a b
a b
a b
a b
a b
Trường THPT Núi Thành
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN SINH ĐH - CĐ
Trong đề thi ĐH các năm gần đây, bài toán giải phương trình lượng giác (PTLG)
một trong các bài toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Bài toán này không thuộc trong
nhóm các bài toán khó trong các đề thi nên chỉ cần phương pháp học khoa học học sinh thể đạt
điểm tối đa đối với bài toàn này.
Trong việc giải PTLG việc tập cho học sinh nhận xét mối quan hệ các góc của các hàm số
trong PTLG rất quan trọng vì điều này sẽ giúp học sinh áp dụng công thức lượng giác hợp lí.
Trong bài viết này tôi xin giới thiệu các phương pháp giải, một số phép biến đổi một số
năng cơ bản giúp học sinh nhận dạng và vận dụng các công thức lượng giác hợp lý để giải quyết
tốt bài toán giải phương trình lượng giác trong các đề thi ĐH – CĐ.
PHẦN A – CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC:
1. Các hệ thức lượng giác cơ bản:
Nhớ: “Cùng góc”
2 2
sin cos
sin cos 1;tan ,cot ; 1 sin ,cos 1
cos sin
x x
x x x x x x
x x
Suy ra:
2 2
2 2
1 1
1 tan ,1 cot ; tan .cot 1.
cos sin
x x x x
x x
2. Cung có liên quan đặc biệt:
Nhớ: “Cos đối – Sin bù - Phụ chéo”
Đặc biệt:
khi
khi
sin k ch ½n
sin( k ) ;tan( k ) tan
sin khi k lÎ
cos k ch½n
cos( k ) ;cot( k ) cot
cos khi k
3. Công thức cộng:
Nhớ: “ Sin thì sin cos, cos sin
Cos thì cos cos, sin sin dấu đối”
4. Công thức nhân đôi:
Nhớ: “Suy ra từ công thức cộng bằng cách thay b bằng a”
5. Công thức hạ bậc:
Nhớ: “Được suy ra từ công thức nhân đôi”.
1
sin2a = 2sina.cosa
2
2.tan
tan 2
1 tan
a
a
a
cos2a = 2.cos
2
a – 1
= 1 – 2.sin
2
a
= cos
2
a – sin
2
a
chuyên đề lượng giác hình học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề lượng giác hình học - Người đăng: anchangdeptrainha2sh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
chuyên đề lượng giác hình học 9 10 522