Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề nhiễm sắc thể

Được đăng lên bởi Nos Names
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ NHIỄM SẮC THỂ
GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH
Vấn đề 2: XÁC ĐỊNH SỐ Tế BÀO SINH RA QUA GIẢM PHÂN SỐ NST MÔI
TRƯỜNG CẦN CUNG CẤP , HIỆU SUẤT THỤ TINH
I/ Tóm tắt lý thuyết
- 1 tế bào sinh tinh(hạt phấn), qua giảm phân tạo 4 tinh trùng(hạt phấn),( bộ nst là
n)
- 1 tế bào sinh trứng, qua giảm phân tạo 1 trứng (noãn)(n nst) và 3 thể định
hướng(mỗi thể định hướng có bộ nst n)
- Nếu có a tế bào sinh tinh, qua giảm phân tạo 4.a tinh trùng (hạt pấn), (n nst)
- Nếu có a tế bào sinh trứng, qua giảm phân tạo a trứng(noãn), (n nst) và 3a thể định
hướng (n nst)
- 1 tế bào sinh tinh (sinh trứng) có bộ nst 2n qua giảm phân môi trường nội bào cần
cung cấp số nst đơn là: 4n - 2n = 2n
- Vậy có a tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng qua giảm phân thì số nst đơn môi trường nội
bào cung cấp là a. 2n ( điều này có nghĩa số nst đơn cần cung cấp bằng số nst của tất
cả các tế bào tham gia giảm phân )
- Ví dụ: có 5 tế bào ruồi giấm (2n = 8) sinh tinh thì qua giảm phân môi trường nội bào
cần cung cấp số nst đơn là: 5 .8 = 40 nst
- Hiệu suất thụ tinh là tỷ lệ phần trăm giao tử được thụ tinh hình thành hợp tử tính trên
tổng số giao tử được sinh ra.
- 1 hợp tử được hình thành do 1 tinh trùng thụ tinh với 1 trứng
II/ Bài tập vận dụng
Câu 1:
Loài Đào có 2n = 16 . 1 tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân tại vùng sinh sản, 12,5% tế
bào qua giảm phân đã tạo ra số hạt phấn chứa 512 nst đơn
1/ Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai là:
a. 5
b. 6
c.7
d.8
2/ môi trường cần phải cung cấp bao nhiêu nst đơn cho cho số tế bào trên thưc hiện giảm
phân
a. 16
b. 256
c. 2032
d. 128
Câu 2: tế bào sinh dục sơ khai cái của loài Đào 2n = 16 qua nguyên phân liên tiêp 4 đợt .
25% số tế bào con thực hiện giảm phân . quá trình này đã thoái hóa 960 nst
1/ số tế bào sinh noãn bằng bao nhiêu
a. 160
b. 80
c. 40
d. 120
2/ có bao nhiêu tế bào sinh dục sơ khai cái tham gia nguyên phân ở vùng sinh sản
a. 10
b. 8
c.6
d. 12
Câu 3: 5 tế bào sinh dục sơ khai cái tham gia trải qua nguyên phân 5 đợt , 25% số tế bào con
trở thành tế bào sinh trưng và tất cả trứng đều được thụ tinh. Số hợp tử được hình thành bằng
bao nhiêu
a. 80
b. 40
c. 160
d.20
Câu 3: Xét 7 tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân liên tiếp 7 đợt , 50% số tế bào con trải
qua giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%. số hợp tử được hình thành bằng
bao nhiêu
a. 28
b. 14
c. 42
d.7

Câu 4: 20 tế bào sinh dục sơ khai đực đều nguyên phân 7 đợt , 25%số tế bào con trở thành tế
bào sinh tinh. Quá trình thụ tinh tạo thành 40 hợp tử. hiệu suất thụ ...
CHUYÊN ĐỀ NHIỄM SẮC THỂ
GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH
Vấn đề 2: XÁC ĐỊNH SỐ Tế BÀO SINH RA QUA GIẢM PHÂN SỐ NST MÔI
TRƯỜNG CẦN CUNG CẤP , HIỆU SUẤT THỤ TINH
I/ Tóm tắt lý thuyết
- 1 tế bào sinh tinh(hạt phấn), qua giảm phân tạo 4 tinh trùng(hạt phấn),( bộ nst
n)
- 1 tế bào sinh trứng, qua giảm phân tạo 1 trứng (noãn)(n nst) 3 thể định
hướng(mỗi thể định hướng có bộ nst n)
- Nếu có a tế bào sinh tinh, qua giảm phân tạo 4.a tinh trùng (hạt pn), (n nst)
- Nếu a tế o sinh trứng, qua giảm phân tạo a trứng(noãn), (n nst) và 3a thể định
hướng (n nst)
- 1 tế bào sinh tinh (sinh trứng) bộ nst 2n qua giảm phân môi trường ni bào cần
cung cấp số nst đơn là: 4n - 2n = 2n
- Vậy có a tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng qua giảm phân thì số nst đơn môi trường nội
bào cung cấp là a. 2n ( điều này có nghĩa số nst đơn cần cung cấp bằng số nst của tất
cả các tế bào tham gia giảm phân )
- dụ: có 5 tế bào ruồi giấm (2n = 8) sinh tinh thì qua giảm phân môi trường nội bào
cần cung cấp số nst đơn là: 5 .8 = 40 nst
- Hiệu suất thụ tinh là tỷ lphần trăm giao t được thụ tinh hình thành hợp tử tính trên
tổng số giao tử được sinh ra.
- 1 hợp tử được hình thành do 1 tinh trùng thụ tinh với 1 trứng
II/ Bài tập vận dụng
Câu 1:
Loài Đào có 2n = 16 . 1 tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân tại vùng sinh sản, 12,5% tế
bào qua giảm phân đã tạo ra số hạt phấn chứa 512 nst đơn
1/ Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai là:
a. 5 b. 6 c.7 d.8
2/ môi trường cần phải cung cấp bao nhiêu nst đơn cho cho số tế bào trên thưc hiện giảm
phân
a. 16 b. 256 c. 2032 d. 128
Câu 2: tế bào sinh dục khai cái của loài Đào 2n = 16 qua nguyên phân liên tiêp 4 đợt .
25% số tế bào con thực hiện giảm phân . quá trình này đã thoái hóa 960 nst
1/ số tế bào sinh noãn bằng bao nhiêu
a. 160 b. 80 c. 40 d. 120
2/ có bao nhiêu tế bào sinh dục sơ khai cái tham gia nguyên phân ở vùng sinh sản
a. 10 b. 8 c.6 d. 12
Câu 3: 5 tế bào sinh dục sơ khai cái tham gia trải qua nguyên phân 5 đợt , 25% số tế bào con
trở thành tế bào sinh trưng và tất cả trứng đều được thtinh. Số hợp tử được nh thành bằng
bao nhiêu
a. 80 b. 40 c. 160 d.20
Câu 3: Xét 7 tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân liên tiếp 7 đợt , 50% stế bào con trải
qua giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%. shợp tđược nh thành bằng
bao nhiêu
a. 28 b. 14 c. 42 d.7
Chuyên đề nhiễm sắc thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề nhiễm sắc thể - Người đăng: Nos Names
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề nhiễm sắc thể 9 10 338