Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Được đăng lên bởi tu-vi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 7076 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
--------***--------

CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ
HỌC PHẦN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
(DÀNH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

HÀ NỘI, NĂM 2011

1

HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
HỆ ĐẠI HỌC
CHUYÊN ĐỀ 1
HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
I. LÝ LUẬN CHUNG
Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong những phát hiện vĩ đại nhất của chủ
nghĩa Mác. Trong đó, học thuyết hình thái kinh tế- xã hội là cơ sở, phương pháp
luận để phân tích các hiện tượng khác của xã hội loài người; tức là dựa trên nền
tảng của sản xuất vật chất của xã hội để nhìn nhận, đánh giá. Học thuyết bao gồm
những nội dung cơ bản sau:
1. Vấn đề sản xuất vật chất và phương thức sản xuất
Sản xuất vật chất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài
người.
Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ và phương tiện
lao động để tác động vào đối tượng vật chất nhằm tạo ra những sản phẩm đáp
ứng sự tồn tại, phát triển của cá nhân và cộng đồng.
- Hoạt động sản xuất là hoạt động đặc trưng của con người bởi đó là một
loại hình hoạt động thực tiễn với mục đích cải biến các đối tượng của giới tự
nhiên theo nhu cầu tồn tại, phát triển của xã hội loài người.
- Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người thì sản xuất vật chất
phải có năng suất ngày càng cao. Theo Mác, năng suất lao động không chỉ phụ
thuộc vào lực lượng sản xuất mà còn phụ thuộc vào quan hệ sản xuất.

2

- Trên cơ sở thoả mãn về vật chất, con người có điều kiện để phát triển nhu
cầu về đời sống tinh thần. Từ đó, văn hoá, nghệ thuật, pháp luật, khoa học, giáo
dục,…ra đời.
Bất cứ quá trình sản xuất vật chất nào cũng được tiến hành theo những cách
thức xác định với mục đích nhất định. Cách thức tiến hành đó chính là phương
thức sản xuất.
Phương thức sản xuất là khái niệm dùng để chỉ những cách thức mà con
người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất của xã hội ở những giai đoạn lịch
sử nhất định.
- Mỗi giai đoạn lịch sử có một phương thức sản xuất đặc trưng. Đó là sự
thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định với một kiểu quan hệ
sản xuất đặc trưng tạo nên sức sản xuất của xã hội.
- Phương thức sản xuất mang tính lịch sử. Phương thức sản suất nào cũng
có quá trình hình thành, tồn tại, phát triển và chuyển hoá. Quá trình đó phải có
những điều kiện tất yêú.
- Phương thức sản xuất là yếu tố quyết định trong các yếu tố tác động vào
quá trình vận động, phát triển và biến đổi của xã hội.
- Sự phát triển của lị...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
--------***--------
CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ
HỌC PHẦN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
(DÀNH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)
HÀ NỘI, NĂM 2011
Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Người đăng: tu-vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị - Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 9 10 60