Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề tỉ số %

Được đăng lên bởi hientieuhocnghiaan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV: Phạm Thị Thu Hiền

Trường Tiểu học Nghĩa An

Năm hoc 2014-2015

GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Nhóm 1: Một số bài có cách tính như tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật nay được mở thêm chiều dài 10%; thêm chiều
rộng 10 %. Hỏi khi đó diện tích mảnh đất tăng thêm bao nhiêu % ?
Bài giải
Coi chiều dài ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều dài khi mở rộng
của mảnh đất HCN là:
100% + 10 % = 110% (chiều dài ban đầu )
Coi chiều rộng ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều rộng khi mở rộng
của mảnh đất HCN là:
100% + 10 % = 110% (chiều rộng ban đầu )
Vậy khi mở rộng thì diện tích so với lúc đầu tăng số % là:
110 % x 110 % - 100% x 100% = 21% (diện tích ban đầu)
Đáp số: Tăng 21 %
Bài 2: Giá vé vào thăm quan ở công viên cho thiếu nhi là 30000đồng /1 vé. Nhân
ngày 1-6 ban giám đốc quyết định giảm giá vé vì vậy số thiếu nhi mua vé vào thăm
công viên đã tăng 20% nên số tiền thu được cũng tăng 8 % .Hỏi giá vé bán trong
ngày 1- 6 là bao nhiêu đồng?
Bài giải
Coi tổng số vé bán được trong 1 ngày thường là 100% thì tổng số vé bán được
ngày 1-6 là:
100% + 20 % = 120 % (ngày thường)
Coi tổng số tiền vé thu được trong 1 ngày thường là 100% thì tổng số tiền vé
thu được ngày 1-6 là:
100% + 8 % = 108 % (ngày thường)
Vậy giá vé ngày 1-6 so với giá vé ngày thường chiếm số % là:
108 % : 120% = 90 % (ngày thường)
1

GV: Phạm Thị Thu Hiền

Trường Tiểu học Nghĩa An

Năm hoc 2014-2015

Vậy giá vé đã bán trong ngày 1- 6 là:
30000 : 100 x 90 = 27000 (đồng)
Đáp số: 27000 đồng
Bài 3: Một người đi từ A đến B. Nếu người đó tăng vận tốc lên 25% thì thời gian đi
từ A đến B sẽ giảm bao nhiêu % so với dự định?
Bài giải
Coi vận tốc theo dự định là 100% thì vận tốc khi tăng thêm là:
100% + 25 % = 125% (vận tốc theo dự định)
Quãng đường không đổi vẫn là 100% vậy thời gian khi vận tốc tăng so với thời
gian dự định chiếm số % là:
100% : 125% = 80% (thời gian theo dự định)
Vậy thời gian sẽ giảm là:
100% - 80 % = 20 %
Đ/s: Giảm 20%
Bài 4: Trong ống dẫn nước do có sự cố bị vật cản nên sức nước chảy trong ống
giảm 60% so với sức nước chảy khi bình thường. Hỏi so với khi bình thường thì
thời gian để ống nước chảy đầy bể khi bị vật cản phải tăng bao nhiêu %?
Bài giải
Coi sức nước chảy trong ống khi không có vật cản là 100% thì sức nước chảy trong
ống khi có vật cản là:
100% - 60% = 40% (So với bình thường)
Coi thời gian ống nước chảy đầy bể khi không có vật cản là 100% thì thời gian ống
nước chảy đầy bể khi có vật cản là:
100% : 40% = 250% (So với bình thường)
Vậy so với k...
GV: Phạm Thị Thu Hiền Trường Tiểu học Nghĩa An Năm hoc 2014-2015
GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Nhóm 1: Một số bài có cách tính như tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật nay được mở thêm chiều dài 10%; thêm chiều
rộng 10 %. Hỏi khi đó diện tích mảnh đất tăng thêm bao nhiêu % ?
Bài giải
Coi chiều dài ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều dài khi mở rộng
của mảnh đất HCN là:
100% + 10 % = 110% (chiều dài ban đầu )
Coi chiều rộng ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều rộng khi mở rộng
của mảnh đất HCN là:
100% + 10 % = 110% (chiều rộng ban đầu )
Vậy khi mở rộng thì diện tích so với lúc đầu tăng số % là:
110 % x 110 % - 100% x 100% = 21% (diện tích ban đầu)
Đáp số: Tăng 21 %
Bài 2: Giá vào thăm quan công viên cho thiếu nhi30000đồng /1 vé. Nhân
ngày 1-6 ban giám đốc quyết định giảm giá vì vậy số thiếu nhi mua vào thăm
công viên đã tăng 20% nên số tiền thu được cũng tăng 8 % .Hỏi giá bán trong
ngày 1- 6 là bao nhiêu đồng?
Bài giải
Coi tổng số bán được trong 1 ngày thường 100% thì tổng số bán được
ngày 1-6 là:
100% + 20 % = 120 % (ngày thường)
Coi tổng số tiền thu được trong 1 ngày thường 100% thì tổng số tiền
thu được ngày 1-6 là:
100% + 8 % = 108 % (ngày thường)
Vậy giá vé ngày 1-6 so với giá vé ngày thường chiếm số % là:
108 % : 120% = 90 % (ngày thường)
1
chuyên đề tỉ số % - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề tỉ số % - Người đăng: hientieuhocnghiaan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
chuyên đề tỉ số % 9 10 407