Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Vật Lý

Được đăng lên bởi Đỗ Tấn Thọ Đỗ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn luyện kiến thức môn Vật lý lớp 12

Ch¬ng 3 - Sãng c¬ häc, ©m häc.
I - HÖ thèng kiÕn thøc trong ch¬ng

1) Sãng c¬ häc lµ nh÷ng dao ®éng c¬ häc lan truyÒn trong m«i trêng liªn tôc.
Trong khi sãng truyÒn ®i, mçi phÇn tö cña sãng dao ®éng t¹i chç xung quanh VTCB. Qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ qu¸
tr×nh truyÒn n¨ng lîng.
Sãng ngang lµ sãng mµ c¸c phÇn tö m«i trêng dao ®éng vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn sãng.
Sãng däc lµ sãng mµ c¸c phÇn tö m«i trêng dao ®éng theo ph¬ng truyÒn sãng.
2) C¸c ®¹i lîng ®Æc trng cña sãng:
a) Chu kú cña sãng lµ chu kú dao ®éng cña c¸c phÇn tõ m«i trêng khi cã sãng truyÒn qua. KÝ hiÖu T ®¬n vÞ gi©y (s).
b) TÇn sè cña sãng lµ tÇn sè dao ®éng cña c¸c phÇn tõ m«i trêng khi cã sãng truyÒn qua; lµ ®¹i lîn nghÞch ®¶o cña
chu kú. KÝ hiÖu f ®¬n vÞ hÐc (Hz).
c) Tèc ®é cña sãng lµ tèc ®é truyÒn pha cña dao ®éng. KÝ hiÖu v, ®¬n vÞ m/s.
d) Biªn ®é cña sãng t¹i mét ®iÓm lµ biªn ®é dao ®éng cña phÇn tö m«i trêng t¹i ®iÓm ®ã khi cã sãng truyÒn qua. KÝ
hiÖu a, ®¬n vÞ m hoÆc cm.
e) Bíc sãng:
+ Lµ kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt gi÷a hai ®iÓm dao ®éng cïng pha trªn ph¬ng truyÒn sãng.
+ Lµ quµng ®êng sãng truyÒn ®i trong thêi gian mét chu kú.
KÝ hiÖu , ®¬n vÞ m hoÆc cm.
f) N¨ng lîng cña sãng t¹i mét ®iÓm lµ n¨ng lîng cña mét ®¬n vÞ thÓ tÝch cña m«i trêng dao ®éng t¹i ®iÓm ®ã.
N¨ng lîng tØ lÖ víi b×nh ph¬ng biªn ®é sãng.
NÕu nguån ®iÓm, sãng lan truyÒn trªn mÆt ph¼ng (sãng ph¼ng) n¨ng lîng sãng tØ lÖ nghÞch víi qu·ng ®êng truyÒn
sãng r. (Biªn ®é gi¶m tØ lÖ nghÞch víi r ).
NÕu nguån ®iÓm, sãng lan truyÒn trong kh«ng gian (sãng cÇu) n¨ng lîng sãng tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph¬ng qu·ng ®êng
truyÒn sãng r2. (Biªn ®é gi¶m tØ lÖ nghÞch víi r).
NÕu nguån ®iÓm, sãng lan truyÒn trªn ®êng th¼ng (lÝ tëng) n¨ng lîng sãng kh«ng ®æi. (Biªn ®é kh«ng ®æi).
v
g) Liªn hÖ gi÷a chu kú, tÇn sè, bíc sãng, tèc ®é truyÒn  v.T 
f
h) Ph¬ng tr×nh sãng t¹i 1 ®iÓm lµ ph¬ng tr×nh dao ®éng cña m«i trêng t¹i ®iÓm ®ã. Nã cho ta x¸c ®Þnh ®îc li ®é dao
®éng cña mét phÇn tö m«i trêng ë c¸ch gèc to¹ ®é mét kho¶ng x t¹i thêi ®iÓm t. Ph¬ng tr×nh sãng cã d¹ng:
x
t x
2x
u M a cos ( t  ) a cos 2(  ) a cos(t 
) . Trong ®ã a lµ biªn ®é sãng, ω lµ tÇn sè gãc, T lµ chu
v
T 

kú sãng, v lµ tèc ®é truyÒn sãng, λ lµ bíc sãng.
3) §é lÖch pha gi÷a hai ®iÓm trªn ph¬ng truyÒn sãng:
+  (t 

2d 2
2d1
2
)  ( t 
) (d1  d 2 )




+ NÕu hai ®iÓm dao ®éng cïng pha th×  = 2k hay d1 - d2 = k. Nh÷ng ®iÓm dao ®éng cïng pha c¸ch nhau nguyªn
lÇn bíc sãng.


+ NÕu hai ®iÓm dao ®éng ngîc pha th×  ( ...
Ôn luyện kiến thức môn Vật lý lớp 12
Ch ¬ng 3 - Sãng c¬ häc, ©m häc.
I - HÖ thèng kiÕn thøc trong ch ¬ng
1) Sãng c¬ häc lµ nh÷ng dao ®éng c¬ häc lan truyÒn trong m«i trêng liªn tôc.
Trong khi sãng truyÒn ®i, mçi phÇn cña sãng dao ®éng t¹i chç xung quanh VTCB. Qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ qu¸
tr×nh truyÒn n¨ng lîng.
Sãng ngang lµ sãng mµ c¸c phÇn tö m«i trêng dao ®éng vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn sãng.
Sãng däc lµ sãng mµ c¸c phÇn tö m«i trêng dao ®éng theo ph¬ng truyÒn sãng.
2) C¸c ®¹i lîng ®Æc trng cña sãng:
a) Chu kú cña sãng lµ chu kú dao ®éng cña c¸c phÇn tõ m«i trêng khi cã sãng truyÒn qua. KÝ hiÖu T ®¬n vÞ gi©y (s).
b) TÇn sè cña sãng tÇn dao ®éng a c¸c phÇn m«i trêng khi sãng truyÒn qua; ®¹i lîn nghÞch ®¶o cña
chu kú. KÝ hiÖu f ®¬n vÞ hÐc (Hz).
c) Tèc ®é cña sãng lµ tèc ®é truyÒn pha cña dao ®éng. KÝ hiÖu v, ®¬n vÞ m/s.
d) Biªn ®é cña sãng t¹i mét ®iÓm biªn ®é dao ®éng cña phÇn tö m«i trêng t¹i ®iÓm ®ã khi sãng truyÒn qua.
hiÖu a, ®¬n vÞ m hoÆc cm.
e) Bíc sãng:
+ Lµ kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt gi÷a hai ®iÓm dao ®éng cïng pha trªn ph¬ng truyÒn sãng.
+ Lµ quµng ®êng sãng truyÒn ®i trong thêi gian mét chu kú.
KÝ hiÖu , ®¬n vÞ m hoÆc cm.
f) N¨ng lîng cña sãng t¹i mét ®iÓm lµ n¨ng lîng cña mét ®¬n vÞ thÓ tÝch cña m«i trêng dao ®éng t¹i ®iÓm ®ã.
N¨ng lîng tØ lÖ víi b×nh ph¬ng biªn ®é sãng.
NÕu nguån ®iÓm, sãng lan truyÒn trªn mÆt ph¼ng (sãng ph¼ng) n¨ng lîng sãng nghÞch víi qu·ng ®êng truyÒn
sãng r. (Biªn ®é gi¶m tØ lÖ nghÞch víi
r
).
NÕu nguån ®iÓm, sãng lan truyÒn trong kh«ng gian (sãng cÇu) n¨ng lîng sãng tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph¬ng qu·ng ®êng
truyÒn sãng r
2
. (Biªn ®é gi¶m tØ lÖ nghÞch víi r).
NÕu nguån ®iÓm, sãng lan truyÒn trªn ®êng th¼ng (lÝ tëng) n¨ng lîng sãng kh«ng ®æi. (Biªn ®é kh«ng ®æi).
g) Liªn hÖ gi÷a chu kú, tÇn sè, bíc sãng, tèc ®é truyÒn
f
v
T.v
h) Ph¬ng tr×nh sãng t¹i 1 ®mph¬ng tr×nh dao ®éng cña m«i trêng t¹i ®iÓm ®ã. Nã cho ta x¸c ®Þnh ®îc li ®é dao
®éng cña mét phÇn tö m«i trêng ë c¸ch gèc to¹ ®é mét kho¶ng x t¹i thêi ®iÓm t. Ph¬ng tr×nh sãng cã d¹ng:
)
x
tcos(a)
x
T
t
(cosa)
v
x
t(cosau
M
2
2
. Trong ®ã a biªn ®é sãng, ω n gãc, T lµ chu
kú sãng, v lµ tèc ®é truyÒn sãng, λ lµ bíc sãng.
3) §é lÖch pha gi÷a hai ®iÓm trªn ph¬ng truyÒn sãng:
+
222
21
12
)dd()
d
t()
d
t(
+ NÕu hai ®iÓm dao ®éng cïng pha th×  = 2k hay d
1
- d
2
= k. Nh÷ng ®iÓm dao ®éng cïng pha c¸ch nhau nguyªn
lÇn bíc sãng.
+ NÕu hai ®iÓm dao ®éng ngîc pha th×
2
12
)k(
hay
2
12
21
)k(dd
. Nh÷ng ®iÓm dao ®éng ngîc pha
c¸ch nhau lÎ lÇn nöa bíc sãng.
4) Sãng cã tÝnh chÊt tuÇn hoµn theo thêi gian. Sau t kho¶ng thêi gian b»ng mét chu kú T th× tÊt c c¸c ®iÓm trªn sãng
®Òu lÆp l¹i chuyÓn ®éng nh cò, nghÜa lµ toµn bé sãng cã h×nh d¹ng nh cò.
Sãng tÝnh chÊt tuÇn hoµn theo kh«ng gian. Nh÷ng ®iÓm trªn cïng mét ph¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau mét kho¶ng
b»ng nguyªn lÇn bíc sãng λ th× dao ®éng cïng pha, nghÜa lµ ë cïng mét thêi ®iÓm c¸ch mét kho¶ng b»ng mét bíc
sãng theo ph¬ng truyÒn sãng th× h×nh d¹ng sãng l¹i lÆp l¹i nh tríc.
Sãng c¸c ®¹i lîng ®Æc trng lµ: tÇn f hay chu T, biªn ®é sãng A, tèc ®é truyÒn sãng v, bíc sãng , n¨ng lîng
cña sãng. Liªn hÖ :
f.
T
v
5) Sãng dõng lµ sãng cã nót vµ bông cè ®Þnh trong kh«ng gian.
+ Sãng dõng lµ kÕt qu¶ giao thoa cña sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹.
+ Bông sãng lµ nh÷ng ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i, nót sãng lµ nh÷ng ®iÓm kh«ng dao ®éng.
+ Sãng dõng xuÊt hiÖn trªn d©y ®µn håi hai ®Çu ®Þnh (mét ®Çu cè ®Þnh, mét ®Çu s¸t mét nót) khi chiÒu dµi cña
d©y b»ng mét sè nguyªn lÇn nöa bíc sãng. l = k/2.
+ Sãng dõng xuÊt hiÖn trªn d©y ®µn håi cã mét ®Çu cè ®Þnh, mét ®Çu tù do (mét ®Çu cè ®Þnh hay s¸t nót sãng, ®Çu kia
tù do hay lµ bông sãng) khi chiÒu dµi cña d©y b»ng mét sè lÎ lÇn mét phÇn t bíc sãng. l = (2k + 1)/4.
+ §Æc ®iÓm cña sãng dõng: Biªn ®é dao ®éng cña phÇn vËt chÊt t¹i mét ®iÓm kh«ng ®æi theo thêi gian; Kho¶ng
c¸ch gi÷a hai ®iÓm bông liÒn kÒ (hoÆc hai nót liÒn kÒ) b»ng nöa bíc ng, kho¶ng c¸ch gi÷at ®m bông vµ mét ®m nót
liÒn kÒ b»ng mét phÇn t bíc sãng; Sãng dõng kh«ng truyÒn t¶i n¨ng lîng.
+ øng dông: ®Ó x¸c ®Þnh vËn tèc truyÒn sãng.
6) Giao thoa tæng hîp cña hai hay nhiÒu sãng kÕt hîp trong kh«ng gian, trong ®ã nh÷ng chç ®Þnh biªn ®é
sãng ®îc t¨ng cêng hoÆc gi¶m bíi thËm trÝ triÖt tiªu.
Chuyên đề Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Vật Lý - Người đăng: Đỗ Tấn Thọ Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề Vật Lý 9 10 408