Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT

Được đăng lên bởi Kcnt Mia Amo
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh hưởng của Phật giáo đến các giá trị đạo đức XH của 
người Việt
12 Tháng 7 2011 lúc 7:49

Trong suôt qua trinh hinh thanh va phat triên, Phật giáo Việt Nam đa co nhiêu đong gop đang kê đôi vơi sư 
phat triên kinh tế – xa hôi của dân tôc trên nhiêu linh vưc, trong đo co giao duc.
 
 
1. Phật giáo trong đời sông văn hoa, tinh thân của người Việt
.
 
Tuy nhiên, ngươi Viêt tiêp nhân Phât giáo tư tâm ly, ban săc văn hoa dân tộc Viêt Nam, dưa vao đo ma loc bo, kê 
thwfaf, phat huy cac quan niêm, tư tương, chuân m ưc đao đưc sao cho phu hơp vơi yêu câu phat triên cua xa hội. Do 
đo, nội dung cung như tinh chât, đăc điêm cua giao duc Phât giáo không thê không chiu sư quy đinh cua cac yêu tô tư
nhiên va xa hội.
 
Xuât phat điêm la nươc san xuât nông nghiêp cộng vơi tinh chât kahwcs nghiêt cua điêu kiên tư nhiên  như thiên tai, 
han han, mât mua nên ngươi Viêt rât trong sư đoan kêt, găn bo cộng đông cung như sư thương yêu đum boc lân 
nhau. Bên canh đo con phai nhăc đên tinh thân trong lao động cân cu, tiêt kiêm trong lao động san xuât. Co thê khăng
đinh đây chinh la một trong nhưng gia tri căn ban ma khi nhăc đên đao đưc xa hội cua ngươi Viêt, chung ta không thê 
không nhăc đên. Sư hinh thanh hê gia tri cua dân tộc Viêt Nam ngaoif ra con găn liên vơi tiên trinh vân động, phat 
triên cua lich sư, văn hoa, tôn giao, chinh tri, nghê thuât… Do năm ơ vi tri đia ly chiên lươc, la đâu môi giao thông 
quôc tê quan trong cung sư giau co vê tai chanh nguyên thiên nhiên nên Viêt Nam trong lich sư đa luôn la muc tiêu xâm
lươc, tranh gianh cua nhiêu quôc gia. Le di nhiên, đê bao vê độc lâp chu quyên, đam bao cho sư tôn tai va phat triên
cua dân tộc, ngươi Viêt luôn huonwgstoiws cac lơi ich cộng đông, cung nhau bao vê cac tria tri chung. Do đo, trong 
nâc thang gia tri xa hội, viêc ưu tiên cac gia tri cộng đông hay noi cach khac la đê cao cac gia tri đao đưc xa hội la đăc 
điêm nôi bât trong đơi sông dân tộc Viêt Nam.
 
Co thê noi, nhưng đăc điêm cơ ban trên đây cua xa hội Viêt Nam la cơ sơ thưc tiên quan trong đê cac gia tri đao đưc
Phât giáo thưc sư ben rê, nay sinh trong long dân tộc Viêt Nam.
 
Ngoai ra, chung ta cung cân phai lưu y đên tinh chât đăc thu cua Phât giáo trong viêc truyên tai cac nội dung đao 
đưdudeens cac ca nhân, xa hội so vơi một sô hinh thai y thưc xa hội khac. Đao đưc tôn giao co đăc điêm la nhưng qui
pham, điêu răn, câm đoan…thuộc hê thông giao ly tôn giao ngoai viêc khuyên khich hương thiên con tao ra sư đan 
xen giưa hy vong va sơ hai. Chăng han tro...
nh h ng c a Ph t giáo đ n các giá tr đ o đ c XH c a 
ng i Vi t
12 Tháng 7 2011 lúc 7:49
Trong su t qua trinh hinh thanh va phat tri n, Ph t giáo Vi t Nam đa co nhi u đong gop đang k đ i v i s
phat tri n kinh t – xa h i c a dân t c trên nhi u linh v c, trong đo co giao d c.
1. Ph t giáo trong đ i s ng văn hoa, tinh th n c a ng i Vi t 
.
Tuy nhiên, ng i Vi t ti p nh n Ph t giáo t tâm ly, b n s c văn hoa dân t c Vi t Nam, d a vao đo ma l c b , k 
thwfaf, phat huy cac quan ni m, t t ng, chu n m c đ o đ c sao cho phu h p v i yêu c u phat tri n c a xa h i. Do 
đo, n i dung cung nh tinh ch t, đ c đi m c a giao d c Ph t giáo không th không ch u s quy đ nh c a cac y u t t
nhiên va xa h i.
Xu t phat đi m la n c s n xu t nông nghi p c ng v i tinh ch t kahwcs nghi t c a đi u ki n t nhiên  nh thiên tai,
h n han, m t mua nên ng i Vi t r t tr ng s đoan k t, g n bo c ng đ ng cung nh s th ng yêu đum b c l n   
nhau. Bên c nh đo con ph i nh c đ n tinh th n trong lao đ ng c n cu, ti t ki m trong lao đ ng s n xu t. Co th kh ng
đ nh đây chinh la m t trong nh ng gia tr căn b n ma khi nh c đ n đ o đ c xa h i c a ng i Vi t, chung ta không th 
không nh c đ n. S hinh thanh h gia tr c a dân t c Vi t Nam ngaoif ra con g n li n v i ti n trinh v n đ ng, phat
tri n c a l ch s , văn hoa, tôn giao, chinh tr , ngh thu t… Do n m v tri đ a ly chi n l c, la đ u m i giao thông ! "  
qu c t quan tr ng cung s giau co v tai chanh nguyên thiên nhiên nên Vi t Nam trong l ch s đa luôn la m c tiêu xâm !
l c, tranh gianh c a nhi u qu c gia. L di nhiên, đ b o v đ c l p ch quy n, đ m b o cho s t n t i va phat tri n #  
c a dân t c, ng i Vi t luôn huonwgstoiws cac l i ich c ng đ ng, cung nhau b o v cac tria tr chung. Do đo, trong
n c th ng gia tr xa h i, vi c u tiên cac gia tr c ng đ ng hay noi cach khac la đ cao cac gia tr đ o đ c xa h i la đ c  
đi m n i b t trong đ i s ng dân t c Vi t Nam. $
Co th noi, nh ng đ c đi m c b n trên đây c a xa h i Vi t Nam la c s th c ti n quan tr ng đ cac gia tr đ o đ c   %
Ph t giáo th c s ben r , n y sinh trong long dân t c Vi t Nam. %
Ngoai ra, chung ta cung c n ph i l u y đ n tinh ch t đ c thu c a Ph t giáo trong vi c truy n t i cac n i dung đ o
đ dudeens cac ca nhân, xa h i so v i m t s hinh thai y th c xa h i khac. Đ o đ c tôn giao co đ c đi m la nh ng qui
ph m, đi u răn, c m đoan…thu c h th ng giao ly tô n giao ngoai vi c khuy n khich h ng thi n con t o ra s đan 
xen gi a hy v ng va s hai. Ch ng h n trong m t s tr ng h p, khi tu hanh đ t đ n năng l c “ t giac”, con ng i  
hanh đ ng co đ o đ c ch y u la do tri t ly đ o đ c tôn giao đa th m th u vao h , tr thanh nhân sinh quan trong  
cu c s ng.
Nh v y, kh i ngu n t nh ng ly do trên đây, đ o ph t trong su t qua trinh thăng tr m l ch s lâu đ i, đa kh ng đ nh !
chân gia tr đich th c đ i v i s nghi p sang t o va b o t n nh ng gia tr văn hoa truy n th ng nh : hi n hoa, l đ , % 
kiên nh n, v tha, đ c l p t ch , th ng yê u đum b c l n nhau… co th noi, v i t cach la m t tôn giao, tri t thuy t
Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT - Người đăng: Kcnt Mia Amo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT 9 10 680