Ktl-icon-tai-lieu

CNXH từ sau thế chiến thứ 2

Được đăng lên bởi Lwm Xeem Lis
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Liên Xô lâm vào tình trạng “trì trệ” và công cuộc cải tổ
Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng chưa từng
có bùng nổ rồi nhiều cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, tài
chính, tiền tệ… tiếp diễn theo sau đó, mở đầu cuộc khủng hoảng
chung của toàn thế giới, đặt ra cho toàn thể nhân loại những vấn
đề bức thiết phải giải quyết như: sự bùng nổ dân số và hiểm hoạ
vơi cạn dần những tài nguyên thiên nhiên cung cấp cho sự sống
của con người; yêu cầu đổi mới, thích nghi về kinh tế, chính trị,
xã hội trước sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học – kỹ
thuật và sự giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mạnh
mẽ theo xu thế quốc tế hoá cao…
.
song
những người lãnh đạo Đảng, nhà nước Liên Xô chủ quan cho
rằng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa không chịu sự tác động
của cuộc khủng hoảng chung toàn thế giới, do đó chậm thích
ứng, chậm sửa đổi. Trong những điều kiện mới, mô hình và cơ
chế cũ của chủ nghĩa xã hội về kinh tế, chính trị, xã hội được
hình thành trong những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt trước kia, vốn
đã tồn tại những thiếu sót và sai lầm, nay càng trở nên không
còn phù hợp và cản trở sự phát triển về mọi mặt của xã hội Xô
viết. Mặt khác, những hiện tượng thiếu dân chủ, thiếu công bằng
xã hội, vi phạm nghiêm trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa và
những tệ nạn quan liêu, độc đoán dần dần hình thành cơ chế
quan liêu độc đoán với những tầng lớp đặc quyền, đặc lợi đã gây
nên sự bất mãn của nhân dân, làm cho đất nước dần dần lâm vào
tình trạng “trì trệ”, “tiền khủng hoảng”.
năm 1985, M.Goocbachôp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và
Nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ nhằm sửa chữa
những thiếu sót và sai lầm trước đây, đưa đất nước thoát khỏi
cuộc khủng hoảng và xây dựng một chủ nghĩa xã hội dân chủ,
nhân văn đúng như bản chất của nó
+Trong gần 6 năm, cuộc cải tổ chủ yếu được tiến hành về mặt
chính trị, xã hội như: thực hiện đa nguyên về chính trị (tức nhiều
đảng - tức Đảng Cộng sản, giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước Liên

Xô), thực hiện dân chủ và công khai
+Về kinh tế, chính phủ Liên Xô cũng đưa ra nhiều phương án
nhằm chuyển biến nền kinh tế Liên Xô sang cơ chế thị trường
nhưng trong thực tế, chưa thực hiện được gì, trong khi đó các
quan hệ kinh tế cũ bị phá vỡ mà các quan hệ kinh tế mới thì
chưa hình thành
+Công cuộc cải tổ đã vấp phải rất nhiều khó khăn trở ngại: sự
suy sụp về kinh tế kéo theo những khó khăn về chính trị và
những tệ nạn xã hội; sự xung đột giữa các dân tộc và sắc tộc dẫn
đến hiện tượng li khai của một số nước cộng hoà ra khỏi Li...
1. Liên Xô lâm vào tình trạng “trì trệ” và công cuộc cải tổ
Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng chưa từng
có bùng nổ rồi nhiều cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, tài
chính, tiền tệ… tiếp diễn theo sau đó, mở đầu cuộc khủng hoảng
chung của toàn thế giới, đặt ra cho toàn thể nhân loại những vấn
đề bức thiết phải giải quyết như: sự bùng nổ dân số và hiểm hoạ
vơi cạn dần những tài nguyên thiên nhiên cung cấp cho sự sống
của con người; yêu cầu đổi mới, thích nghi về kinh tế, chính trị,
xã hội trước sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học – kỹ
thuật và sự giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mạnh
mẽ theo xu thế quốc tế hoá cao…
.
song
những người lãnh đạo Đảng, nhà nước Liên Xô chủ quan cho
rằng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa không chịu sự tác động
của cuộc khủng hoảng chung toàn thế giới, do đó chậm thích
ứng, chậm sửa đổi. Trong những điều kiện mới, mô hình và cơ
chế cũ của chủ nghĩa xã hội về kinh tế, chính trị, xã hội được
hình thành trong những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt trước kia, vốn
đã tồn tại những thiếu sót và sai lầm, nay càng trở nên không
còn phù hợp và cản trở sự phát triển về mọi mặt của xã hội Xô
viết. Mặt khác, những hiện tượng thiếu dân chủ, thiếu công bằng
xã hội, vi phạm nghiêm trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa và
những tệ nạn quan liêu, độc đoán dần dần hình thành cơ chế
quan liêu độc đoán với những tầng lớp đặc quyền, đặc lợi đã gây
nên sự bất mãn của nhân dân, làm cho đất nước dần dần lâm vào
tình trạng “trì trệ”, “tiền khủng hoảng”.
năm 1985, M.Goocbachôp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và
Nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ nhằm sửa chữa
những thiếu sót và sai lầm trước đây, đưa đất nước thoát khỏi
cuộc khủng hoảng và xây dựng một chủ nghĩa xã hội dân chủ,
nhân văn đúng như bản chất của nó
+Trong gần 6 năm, cuộc cải tổ chủ yếu được tiến hành về mặt
chính trị, xã hội như: thực hiện đa nguyên về chính trị (tức nhiều
đảng - tức Đảng Cộng sản, giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước Liên
CNXH từ sau thế chiến thứ 2 - Trang 2
CNXH từ sau thế chiến thứ 2 - Người đăng: Lwm Xeem Lis
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CNXH từ sau thế chiến thứ 2 9 10 456