Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 11
NGUYEÂN LYÙ DI CHUYEÅN KHAÛ DÓ

Noäi dung:
Xaây döïng moät phöông phaùp ngaén goïn, tröïc tieáp xaùc ñònh:
- Ñieàu kieän caân baèng cuûa cô heä.
- Caùc thaønh phaàn phaûn löïc ñaët vaøo cô heä.
Nguyeân lyù di chuyeån khaû dó (DCKD) coøn laøm cô sôû ñeå thieát laäp phöông trình vi
phaân chuyeån ñoäng toång quaùt cuûa cô heä khoâng töï do.
Yeâu caàu:
- Naém vöõng ñònh nghóa DCKD, bieát caùch xaùc ñònh toïa ñoä suy roäng, baäc töï do cuûa
cô heä.
- AÙp duïng nguyeân lyù DCKD giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn caân baèng hay chuyeån ñoäng cuûa
cô heä.

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 11. NGUYEÂN LYÙ DI CHUYEÅN KHAÛ DÓ 179

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

11.1. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1. Phöông trình lieân keát
Xeùt cô heä khoâng töï do, vò trí vaø vaän toác cuûa caùc chaát ñieåm thuoäc cô heä seõ thoûa maõn
caùc moái quan heä naøo ñoù ñoäc laäp vôùi ñieàu kieän ñaàu vaø caùc löïc hoaït ñoäng ñöôïc goïi laø
caùc lieân keát. Tröôøng hôïp toång quaùt caùc lieân keát ñöôïc moâ taû qua quan heä haøm soá:

 
fl ( rk , , t )  0,
rk

k  1, N , l  1, s

(11.1)

 
ñöôïc goïi laø caùc phöông trình lieân keát, trong ñoù rk ,  laø vò trí vaø vaän toác cuûa chaát
rk

ñieåm thöù k coøn N laø soá chaát ñieåm cuûa cô heä, s laø soá lieân keát.
 Trong chöông naøy chuùng ta haïn cheá xeùt loaïi cô heä chæ chòu caùc lieân keát coù daïng:

fl ( rk )  0,
k  1, n , l  1, n
(11.2)
laø loaïi lieân keát giöõ, döøng, hình hoïc.
2. Di chuyeån khaû dó – baäc töï do cuûa cô heä
2.1. Di chuyeån khaû dó
Di chuyeån khaû dó cuûa cô heä laø taäp di chuyeån voâ cuøng beù cuûa caùc chaát ñieåm cuûa cô heä
töø vò trí ñang xeùt sang vò trí laân caän maø vaãn thoûa maõn caùc lieân keát taïi vò trí ñang xeùt.


Ñeå phaân bieät vôùi di chuyeån thöïc voâ cuøng beù cuûa cô heä ñöôïc bieåu dieãn qua d rk 


chuùng ta moâ taû DCKD qua  rk  , trong ñoù rk laø baùn kính vector cuûa chaát ñieåm thöù k
cuûa cô heä.
Xeùt cô heä chæ chòu caùc lieân keát (13.2):




Cho cô heä moät DCKD  rk  taïi vò trí ñang xeùt, suy ra: fl ( rk  rk )  0

(11.3)

Trong khi ñoù cuõng toàn taïi duy nhaát moät di chuyeån thöïc {d r k } töø vò trí ñang xeùt thoûa


maõn caùc lieân keát: fl ( rk  d rk )  0
(11.4)



Neáu xem  rk  vaø d rk  töông öùng laø caùc taäp nghieäm cuûa caùc phöông trình (11.3),

(11.4). Do (11.3) vaø (11.4) hoaøn toaøn gioáng nhau neân taäp nghieäm d rk  truøng taäp...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 11. NGUYEÂN LYÙ DI CHUYEÅN KHAÛ
179
Chöông 11
NGUYEÂN LYÙ DI CHUYEÅN KHAÛ DÓ
Noäi dung:
Xaây döïng moät phöông phaùp ngaén goïn, tröïc tieáp xaùc ñònh:
- Ñieàu kieän caân baèng cuûa cô heä.
- Caùc thaønh phaàn phn löïc ñaët vaøo cô heä.
Nguyeân lyù di chuyeån khaû (DCKD) coøn laøm sôû ñthieát laäp phöông trình vi
phaân chuyeån ñoäng toång quaùt cuûa cô heä khoâng töï do.
Yeâu caàu:
- Naém õng ñònh nghóa DCKD, bieát caùch xaùc ñònh toïa ñsuy roäng, baäc töï do cuûa
cô heä.
- AÙp duïng nguyeân lyù DCKD giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn caân baèng hay chuyeån ñoäng cuûa
cô heä.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 281