Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 12
PHÖÔNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC
HOÏC & PHÖÔNG TRÌNH LAGRANGE II

Noäi dung:
Ñöa ra hai phöông phaùp thieát laäp phöông trình vi phaân chuyeån ñoäng cuûa caùc cô heä
khoâng töï do.
Yeâu caàu:
 Bieát caùch thieát laäp phöông trình vi phaân chuyeån ñoäng cuûa caùc cô heä.
 Tích phaân hoaëc tìm ñöôïc moät soá tích phaân ñaàu cuûa caùc daïng phöông trình vi phaân
chuyeån ñoäng ñôn giaûn.

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 12. PHÖÔNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC
HOÏC & PHÖÔNG TRÌNH LAGRANGE II

195

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

12.1. PHÖÔNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT CUÛA ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
1. Thieát laäp phöông trình toång quaùt cuûa ñoäng löïc hoïc
Xeùt chaát ñieåm Mk cuûa cô heä chòu lieân keát giöõ, döøng, hình hoïc vaø lyù töôûng, caùc löïc
thöïc taùc duïng leân Mk :
- Löïc hoaït ñoäng F k .
- Phaûn löïc lieân keát R k .
qt

Neáu chuùng ta theâm löïc quaùn tính F k   m k W k , ta seõ coù heä löïc caân baèng:

 F k , R k , F qt   0 (D’Alambert).
k 



qt

 Fk  Rk  Fk = 0

(12.1)

Cho cô heä moät di chuyeån khaû dó tuøy yù { r k }, nhaân hai veá cuûa (14.1) vôùi  r k :
qt

 F k  r k  R k  r k  F k r k = 0.
Laáy toång theo k:
N

N

N

qt

 F k  r k   R k  r k   F k r k = 0



k 1
N



k 1

k 1

qt



  F k  F k  r k  0



(12.2)

k 1

N

(

 R k r k  0 do lieân keát lyù töôûng).
k 1

N



 F k  m k W k r  0

(12.3)

k 1

N











 
Fkx  m k x k x k   Fky  m k y k y k   Fkz  m k z k z k   0
 




 
k 1 

(12.4)

Phöông trình (12.3) hoaëc (12.4) ñöôïc goïi laø phöông trình toång quaùt cuûa ñoäng löïc
hoïc.
Tröôøng hôïp cô heä bao goàm caùc vaät raén, chuùng ta thay heä löïc quaùn tính cuûa caùc chaát
ñieåm bôûi keát quaû thu goïn cuûa chuùng treân töøng vaät raén.
2. AÙp duïng

196

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 12. PHÖÔNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC
HOÏC & PHÖÔNG TRÌNH LAGRANGE II

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Tröôùc heát bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng gia toác caàn thieát treân hình veõ cuûa moâ hình baøi
toaùn, ñaët tröïc tieáp caùc löïc quaùn tính leân cô heä (neáu laø vaät raén thì ñaët löïc quaùn tính
thu goïn). Tieáp theo cho cô heä moät di chuyeån khaû dó ñeå laäp phöông trình daïng (12.3)
hay (12.4), töø ñoù giaûi ra caùc aån caàn thieát.
 Tröôøng hôïp cô heä moät baäc töï do moïi di chuyeån khaû dó cuûa caùc ñieåm ñaët l...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 12. PHÖÔNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC
HOÏC & PHÖÔNG TRÌNH LAGRANGE II
195
Chöông 12
PHÖÔNG TRÌNH TOÅNG QUAÙT ÑOÄNG LÖÏC
HOÏC & PHÖÔNG TRÌNH LAGRANGE II
Noäi dung:
Ñöa ra hai phöông phaùp thieát laäp phöông trình vi phaân chuyeån ñoäng cuûa caùc heä
khoâng töï do.
Yeâu caàu:
Bieát caùch thieát laäp phöông trình vi phaân chuyeån ñoäng cuûa caùc cô heä.
Tích phn hoaëc tìm ñöôïc moät soá tích phaân ñaàu cuûa caùc daïng phöông trình vi phaân
chuyeån ñoäng ñôn giaûn.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 452