Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 4
ÑOÄNG HOÏC ÑIEÅM

Noäi dung:
Khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa ñoái töôïng ñôn giaûn nhaát laø ñoäng ñieåm. Qua ñoù trình baøy
moät caùch cuï theå noäi dung vaø phöông phaùp nghieân cöùu trong ñoäng hoïc.
Yeâu caàu:
- Naém vöõng phöông phaùp thieát laäp phöông trình chuyeån ñoäng, caùc ñaïi löôïng ñaëc
tröng cuûa ñoäng hoïc (vaän toác, gia toác).
- Nhôù caùc coâng thöùc xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa chuyeån ñoäng, moái quan
heä giöõa chuùng ñeå aùp duïng thaønh thaïo giaûi caùc baøi toaùn thöïc teá.
Ñeå giaûi quyeát ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa ñoäng hoïc ñieåm ñaët ra, chuùng ta coù theå söû duïng
nhieàu phöông phaùp moâ taû ch n ñoäng khaùc nhau tuøy th c vaøo tính chaát cuûa
uyeå
uoä
chuyeån ñoäng vaø muïc ñích ch
ính caàn giaûi quyeát. Döôùi ñ y chuùng ta ñöa ra boán
aâ
phöông phaùp nghieân cöùu ñoäng hoïc ñieåm.

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 4. ÑOÄNG HOÏC ÑIEÅM

49

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

4.1 KHAÛO SAÙT ÑOÄNG HOÏC ÑIEÅM BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP VECTOR VAØ
TOÏA ÑOÄ DESCARTES:
z
M
1. Phöông trình chuyeån ñoäng:
Xeùt ñoäng ñieåm M chuyeån ñoä trong khoâng
ng
gian. Neáu choïn moät ñieåm tuøy yù xaùc ñònh O laøm
goác thì vò trí M hoaøn toaøn xaùc ñònh bôûi vector
OM  r .

k
i O

j

y

Hình 4.1

x
Khi M chuyeån ñoäng r  r(t )

(4.1)

Phöông trình (6.1) chính laø phöông trình chuyeån ñoäng cuûa M.
Taïi goác O, xaây döïng heä truïc Oxyz, vò trí cuûa M hoaøn toaøn xaùc ñònh bôûi:

x  x ( t )

y  y ( t )
 z  z( t )


(4.2)

Phöông trình (4.2) chính laø phöông trình chu n ñoäng cuûa M trong heä toïa ñoä
yeå
Descartes.
2. Vaän toác, gia toác:
Caùc ñaïi löôïng vaän toác, gia toác raát quen thuoäc. ÔÛ ñaây chæ ñöa ra caùc bieåu thöùc moâ taû
chuùng trong caùc phöông phaùp nghieân cöùu töông öùng.
2.1 Vaän toác:
Vaän toác ñoäng ñieåm kí hieäu laø V .
 Phöông phaùp vector:


V

dr
r
dt

(4.3)

(Töø ñaây ñaïo haøm theo thôøi gian kí hieäu laø (•))
 Phöông phaùp toïa ñoä Descartes:
V  Vx i  Vy j  Vz k

(4.4)

ÔÛ ñaây:

Vx 
50

dx 
dy 
dz 
 x ; Vy 
 y ; Vz 
z.
dt
dt
dt

Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 4. ÑOÄNG HOÏC ÑIEÅM

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

2.2 Gia toác:
Gia toác ñoäng ñieåm kí hieäu laø W .
 Phöông phaùp vector:




d2 r
WV 2  r
dt

(4.5)

 Phöông phaùp toïa ñoä Descartes:

W  Wx i  Wy j  Wz k

(4.6)

ÔÛ ñaây:






Wx  x ; Wy  y ; Wz  z .
3. Tính chaát chuyeån ñoäng...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 4. ÑOÄNG HOÏC ÑIEÅM
49
Chöông 4
ÑOÄNG HOÏC ÑIEÅM
Noäi dung:
Khaûo saùt chuyeån ñng cuûa ñoái töôïng ñôn giaûn nhaát laø ñoäng ñieåm. Qua ñoù trình baøy
moät caùch cuï theå noäi dung vaø phöông phaùp nghieân cöùu trong ñoäng hoïc.
Yeâu caàu:
- Naém õng phöông phaùp thieát laäp phöông trình chuyeån ñoäng, caùc ñaïi löôïng ñaëc
tröng cuûa ñng hoïc (vaän toác, gia toác).
- Nhôù caùc coâng thöùc xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa chuyeån ñoäng, moái quan
heä giöõa chuùng ñeå aùp duïng thaønh thaïo giaûi caùc baøi toaùn thöïc teá.
Ñeå giaûi quyeát ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa ñoäng hoïc ñieåm ñaët ra, chuùng ta coù theå û duïng
nhieàu phöông phaùp moâ taû chuyeån ñoäng khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo tính chaát cuûa
chuyeån ñoäng vaø muïc ñích chính caàn giaûi quyeát. Döôùi ñy chuùng ta ñöa ra boán
phöông phaùp nghieân cöùu ñoäng hoïc ñieåm.
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 190