Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ng-chung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøn g Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

Chöông 7
CHUYEÅN ÑOÄNG SONG PHAÚNG
CUÛA VAÄT RAÉN

Noäi dung:
Khaûo saùt moät daïng chuyeån ñoäng phöùc hôïp cuûa vaät raén thöôøng gaëp trong kyõ thuaät.
Yeâu caàu:
- Naém vöõng phöông phaùp phaân tích chuyeån ñoäng song phaúng thaønh chuyeån ñoäng
tònh tieán (theo) cuøng ñieåm cöïc vaø quay (töông ñoái) quanh cöïc.
- Söû duïng thuaàn thuïc caùc coâng thöùc moâ taû quan heä vaän toác, gia toác hai ñieåm ñeå
giaûi caùc baøi toaùn thöïc teá.
- Bieát caùch xaùc ñònh vaø söû duïng taâm vaän toác töùc thôøi ñeå giaûi caùc baøi toaùn veà vaän
toác.
7.1 KHAÛO SAÙT CHUYEÅN ÑOÄNG CAÛ VAÄT:
1. Ñònh nghóa:
Chuyeån ñoäng song phaúng laø chuyeån ñoäng cuûa vaät
raén trong ñoù moãi ñieåm thuoäc vaät ñeàu naèm trong moät
maët phaúng song song vôùi moät maët phaúng quy chieáu
coá ñònh.

P1

A

P2

B

2. Moâ hình chuyeån ñoäng phaúng:
Xeùt ñoaïn AB  vaät vaø vuoâng goùc vôùi maë phaúng
t
quy chieáu. Do A, B chuyeån ño g trong caùc maët
än
phaúng song song vôùi nhau (A  P1 , B  P2 ) 
ñoaïn AB chuyeån ñoäng tònh tieán (hình 7.1).

S


Hình 7.1

Nhö vaäy:
Khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa vaät töông ñöông khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa taäp caùc
ñöôøng thaúng vuoâng goùc maët phaúng quy chieáu (ñeàu tònh tieán), töông ñöông khaûo saùt
Giaùo Trình CÔ HOÏC CÔ SÔÛ

CHÖÔNG 7. CHUYEÅN ÑOÄNG SONG PHAÚNG CUÛA VAÄT RAÉN

85

Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo

Tröôøn g Ñaïi hoïc Laïc Hoàng

chuyeån ñoäng cuûa thieát dieän S treân maët phaúng quy chieáu (S laø taäp hôïp nhöõng giao
ñieåm cuûa caùc ñöôøng thaúng qua AB vuoâng goùc vôùi maët phaúng quy chieáu).
3. Phöông trình chuyeån ñoäng:
Vò trí cuûa thieát dieän S trong maët phaúng cuûa noù
hoaøn toaøn xaùc ñònh bôûi vò trí cuûa ñoaïn AM  S
(AM coá ñònh trong S). Ñeå xaùc ñònh AM chuùng
ta chæ caàn bieát vò trí cuûa A(x, y) vaø goùc  giöõa
truïc naèm ngang coá ñònh Ox vaø tia AM (hình
7.2).
Töø ñoù ta coù phöông trình chuyeån ñoäng cuûa S:

y

M

S
A





x
Hình 7.2

x A  x A t 

y A  y A t 
   t 


(7.1)

4. Vaän toác cuûa vaät:
Vaän toác cuûa caû vaät cuõng ñöôïc moâ taû thoâng qua tröôøng vaän toác cuûa ñieåm A (ñieåm
cöïc) vaø tröôøng vaän toác goùc quay quanh A:

VA Vx , Vy 


Vx  xt 


Vy  yt 

(7.2)



5. Gia toác:
Töông töï chuùng ta coù:
W A Wx , W y 

 x
Wx  Vx  t 



 y

W y  V y   t 


(7.3)

 

  

7.2 KHAÛO SAÙT CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA ÑIEÅM THUOÄC VAÄT:
1. Phöông trình chuyeån ñoäng:
Xeùt ñieåm tuøy ...
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Laïc Hoàng
Giaùo Trình HOÏC CÔ SÔÛ CHÖÔNG 7. CHUYEÅN ÑOÄNG SONG PHAÚNG CUÛA VAÄT RAÉN
85
Chöông 7
CHUYEÅN ÑOÄNG SONG PHAÚNG
CUÛA VT RAÉN
Noäi dung:
Khaûo saùt moät daïng chuyeån ñoäng phöùc hôïp ca vaät raén thöôøng gp trong kthut.
Yeâu caàu:
- Naém vöõng phöông phaùp phaân tích chuyeån ñoäng song phaúng thaønh chuyeån ñoäng
tònh tieán (theo) cuøng ñieåm cöïc vaø quay (töông ñoái) quanh cöïc.
- û duïng thuaàn thuïc caùc coâng thöùc moâ taû quan heä vaän toác, gia toác hai ñieåm ñeå
giaûi caùc baøi toaùn thöïc teá.
- Bieát caùch xaùc ñònh vaø söû duïng taâm vaän toác töùc thôøi ñ giaûi caùc baøi toaùn veà vaän
toác.
7.1 KHAÛO SAÙT CHUYEÅN ÑOÄNG CAÛ VAÄT:
1. Ñònh nga:
Chuyeån ñoäng song phaúng laø chuyeån ñoäng cuûa vaät
raén trong ñoù moãi ñieåm thuoäc vaät ñeàu naèm trong moät
maët phaúng song song vôùi moät maët phaúng quy chieáu
coá ñònh.
2. Moâ hình chuyeån ñoäng phaúng:
Xeùt ñoaïn AB vaät vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng
quy chieáu. Do A, B chuyeån ñoäng trong caùc maët
phaúng song song vôùi nhau (A P
1
, B P
2
)
ñoaïn AB chuyeån ñoäng tònh tieán (hình 7.1).
Nhö vaäy:
Khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa vaät ông ñöông khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa taäp caùc
ñöôøng thaúng vuoâng goùc maët phaúng quy chieáu (ñeàu tònh tieán), töông ñöông khaûo saùt
P
2
P
1
A
B
Hình
7
.1
S
CƠ HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC CƠ SỞ - Người đăng: ng-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CƠ HỌC CƠ SỞ 9 10 293