Ktl-icon-tai-lieu

Cơ năng, Trường lực thế

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng IV
c¬ N¨ng &tr−êng lùc thÕ

1. C«ng vμ c«ng suÊt

rr
1.1. §Þnh nghÜa: A = F.s
A = F.MM '. cos α
A = F.s. cos α

α

M

r
F
s

M’

cosα > 0 Lùc ph¸t ®éng
cosα < 0 Lùc c¶n

Lùc sinh c«ng khi
®iÓm ®Æt cña nã
chuyÓn dêi
dA

C

M d rs
M’
r
F

r r
= F.d s
r r
A = ∫ F.d s
(
CD

D

1.2. C«ng suÊt
Trong kho¶ng thêi gian Δt lùc sinh c«ng ΔA →
c«ng suÊt trung b×nh:
ΔA
P=

C«ng suÊt tøc thêi

Δt
ΔA dA
=
P = lim Δt→0
Δt
dt

C«ng suÊt cã gi¸ trÞ = ®¹o hμm cña c«ng theo
r
r
thêi gian
dA = F.d s
r
r d s r r C«ng suÊt b»ng tÝch v« h−íng
P=F
= F.v cña lùc t¸c dông víi vÐc t¬ vËn
dt
tèc cña chuyÓn dêi
rr
P = F.v

1.2. C«ng suÊt cña lùc t¸c dông trong
chuyÓn ®éng quay
Δ

dA = Ft .ds

ds = r. dα

dA = r.Ft .dα = M.dα
dA
dα
P=
= M.
= Mω
dt
dt

r
M

dα
r
Ft
ds

r r
P = M.ω

2. N¨ng l−îng
Mét vËt ë tr¹ng th¸i x¸c ®Þnh cã n¨ng l−îng
x¸c ®Þnh.
N¨ng l−îng lμ hμm cña tr¹ng th¸i.

HÖ thùc hiÖn mét c«ng n¨ng l−îng thay ®æi:
W2 - W1 = A
§é biÕn thiªn ngl−îngcña mét hÖ trong mét qu¸
tr×nh = c«ng mμ hÖ nhËn ®−îc trong qtr×nh ®ã
A>0 hÖ nhËn c«ng; A<0 hÖ sinh c«ng
NÕu A=0, n¨ng l−¬ng hÖ kh«ng ®æi: W2 = W1 =
const
§L b¶o toμn n¨ng l−îng: N¨ng l−îng cña hÖ c«
lËp ®−îc b¶o toμn
C«ng lμ hμm cña qu¸ tr×nh; HÖ sinh c«ng n¨ng
l−îng gi¶m -> kh«ng thÓ sinh c«ng m·i m·i mμ
kh«ng nhËn n¨ng l−îng tõ bªn ngoμi.

3. §éng n¨ng: PhÇn n¨ng l−îng øng víi chuyÓn
®éng cña vËt
3.1. §Þnh lý vÒ ®éng n¨ng
1

r
(2)
r r
dv r
= ∫ m .d s
A = ∫ F.d s
dt
r
(
1
)
(1)
r
r
dv
F = ma = m
dt ( 2 )
r2
( 2)
( 2)

M d rs
M’
r
F

2
2
mv 2

2
mv1

r r
mv
−
)=
A1,2 = ∫ mvdv = ∫ d(
2
2
2
(1)
2 (1)
2
mv 2
mv1
W®2 =
W®1 =
2
2

§é biÕn thiªn ®éng n¨ng cña chÊt ®iÓm trong
qu·ng ®−êng nμo ®ã cã gi¸ trÞ b»ng c«ng cña
ngo¹i lùct¸c dông lªn chÊt ®iÓm trong qu·ng
2
®−êng ®ã
mv
A12=W®2-W®1
W®

=

W®2 > W®1 => Lùc ph¸t ®éng sinh c«ng 2
W®2 < W®1 => Lùc c¶n
3.2. §éng n¨ng trong tr−êng hîp vËt r¾n quay
r r
Δr
rr
ω dα
P = M.ω dA = P.dt = Mωdt
r
r
M
dA = Iβωdt = Iωdω
2
F
I
ω
t
2
2
W®=
Iω2 Iω1
A1,2 =
−
2
ds
2
2

mv
Iω
§éng n¨ng vËt r¾n
W® =
+
l¨n kh«ng tr−ît
2 r 2
r
m1 , v 1
4. Va ch¹m
m2, v2
2

2

HÖ c« lËp >>§Þnh luËt b¶o toμn ®éng l−îng

m1 v 1 + m 2 v 2 = m1 v 1 ' + m 2 v 2 '
Va ch¹m ®μn håi §Þnh luËt b¶o toμn ®éng n¨ng:
2
m1 v 1

2

+

2
m2v 2

2

=

2
m1 v '1

2

+

Thay v1’=v2+v2’-v1 cã

2
m 2 v'2

2

( m1 − m 2 ) v 1 + 2 m 2 v 2
=
m1 + m 2
( m 2 − m1 ) v 2 + 2 m1 v 1
'
v2 =
m1 + m 2

'
v1

C¸c tr−êng hîp riªng:
m1= m2 => v1’=v2 vμ v2’=v1;
m1<< m2 => v1’ ≈ -v1 vμ v2’ ≈ v2
Va ch¹m mÒm: Sau va
ch¹m hai vËt dÝnh vμo nhau v = m1 v...
Ch¬ng IV
c¬ N¨ng &trêng lùc thÕ
Cơ năng, Trường lực thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ năng, Trường lực thế - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cơ năng, Trường lực thế 9 10 786