Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi 수리
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Sư Phạm

Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

Tác giả: Phùng Hoài Ngọc

Phần 1: Văn hóa học đại cương
Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta
đã học tất cả .
Edouard Herriot

Chương 1: Văn hóa và văn hóa học
Văn hóa là gì?
Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống
lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế
giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO
công nhận:
“Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người
sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong sự tương tác
giữa con người vớiø môi trường tự nhiên và xã hội “
Tính chất và chức năng của văn hóa
2.1. Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội:
VH gồm nhiều bộ phận có liên quan mật thiết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau.
Những con người có chung một nền VH sẽ sống chung thành một cộng đồng ổn
định
2.2. Tính giá trị và chức năng thúc đẩy xã hội vận động đi lên
Có nhiều cách phân loại giá trị văn hóa:
• Giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giá trị hỗn hợp vật chất – tinh thần
• Giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ
• Giá trị vĩnh cửu, giá trị nhất thời , giá trị lịch sử và giá trị đang hình thành
Tính giá trị còn có vai trò điều chỉnh xã hội , bằng cách tạo ra nhũng mẫu mực
để mọi người noi theo.
2.3. Tính lịch sử và truyền thống có chức năng giáo dục, duy trì cộng đồng.
2.4. Tính dân tộc tạo nên cá tính, bản sắc riêng, phân biệt với dân tộc khác.
Phân biệt văn hóa, văn hiến, văn vật và văn minh.
Văn hoá

Văn hiến

Văn vật

Văn minh

Hài hoà giữa
Thiên về giá trị Thiên về giá trị Thiên về giá trị
vật chất và tinh tinh thần
vật chất
vật chất, kỹ

thần
Có bề dài lịch
sử

thuật
Có bề dài lịch
sử

Có bề dài lịch
sử

Có trình độ
phát triển

Có tính dân tộc Có tính dân tộc Có tính dân tộc Có tính quốc tế
Thiên về nông
thôn, nông
nghiệp,
phương Đông

Thiên về nông
thôn, nông
nghiệp,
phương Đông

Thiên về thành
Thiên về nông
thị, thương
thôn, nông
mại, và công
nghiệp,
nghiệp,
phương Đông
phương Tây

Cấu trúc của một nền văn hóa
Có thể chia ra 4 thành tố, gồm :
•
•
•
•

Bộ phận văn hóa nhận thức
Bộ phận văn hóa tổ chức cộng đồng xã hội và đời sống cá nhân.
Bộ phận văn hóa ứng xử trong môi trường tự nhiên.
Bộ phận văn hóa ứng xử trong môi trường quốc tế.

Các bộ môn nghiên cứu văn hóa
Gồm những chuyên ngành:
• Văn hóa học đại cương, còn gọi là Lí thuyết văn hóa, nghiên cứu các khái
niệm, quy luật hình thành và phát triển v...
Khoa Sư Phm
Cơ S Văn Hóa Vit Nam
Tác gi: Phùng Hoài Ngc
cơ sở văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sở văn hóa việt nam - Người đăng: 수리
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
cơ sở văn hóa việt nam 9 10 242