Ktl-icon-tai-lieu

con lắc đơn

Được đăng lên bởi huyhoabmt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề con lắc đơn

Bµi tËp c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn

D¹ng 1

Lớp 10KHTN

Con l¾c ®¬n

1. Ph¬ng ph¸p
 Chän mèc thÕ n¨ng hÊp dÉn (thêng chän ngang víi vÞ trÝ c©n b»ng)
 Dùa vµo mét vÞ trÝ ®· biÕt ®Ó x¸c ®Þnh c¬ n¨ng cña con l¾c
 ViÕt biÓu thøc c¬ n¨ng t¹i vÞ trÝ cÇn kh¶o s¸t
 KiÓm tra sù b¶o toµn c¬ n¨ng cña con l¾c
 ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng hoÆc b¶o toµn n¨ng lîng ®Ó tÝnh vËn tèc cña vËt
§èi víi bµi to¸n x¸c ®Þnh lùc c¨ng d©y th× ph¶i dùa vµo lùc híng t©m
2.Bµi tËp ¸p dông
Bµi 1( bµi mÉu)
Mét con l¾c ®¬n gåm mét vËt nhá khèi lîng m treo b»ng mét sîi d©y m¶nh nhÑ kh«ng gi·n chiÒu dµi l
vµo mét ®iÓm cè ®Þnh O. KÐo vËt ra vÞ trÝ d©y treo lÖch mét gãc  0 sao cho d©y vÉn c¨ng råi th¶ nhÑ
a. TÝnh vËn tèc cña vËt t¹i vÞ trÝ d©y treo hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc  (   0)
b. TÝnh lùc c¨ng d©y trong trêng hîp trªn
(bá qua søc c¶n cña m«i trêng)
a.Chän mèc thÕ n¨ng ngang vÞ trÝ c©n b»ng nh
h×nh vÏ
Khi vËt ë vÞ trÝ 0 ta th¶ nhÑ nªn vËn tèc
VËt b»ng kh«ng, khi ®ã vËt cã ®éng n¨ng
B»ng kh«ng. Do ®ã c¬ n¨ng cña vËt t¹i vÞ trÝ ®ã
W0 = mgh0
 W0 = mgl(1- cos0 )
C¬ n¨ng t¹i vÞ trÝ  bÊt kú
W = mgh +

mv 2
2

 W = mgl(1- cos) +

Do bá qua ma s¸t nªn c¬ n¨ng b¶o toµn
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng ta cã
W = W0
 mgl(1- cos) +


Bµi gi¶i

mv 2
2

0


h
mv 2
2

= mgl(1- cos0 )

H4.1

1

v2 = 2gl(cos - cos0 )

Hay
v  2gl(cos - cos 0 )
b. Chän hÖ quy chiÕu g¾n víi d©y t¹i vÞ trÝ  chiÒu d¬ng hêng vµo ®iÓm treo
 
C¸c lùc t¸c dông lªn vËt P, T
¸p dông ®Þnh luËt II Niut¬n ta cã


T

 

P  T ma

ChiÕu lªn hÖ quy chiÕu ta cã
-Pcos + T = maht
 -Pcos + T = mv2/R
Trong ®ã R lµ b¸n kÝnh quü ®¹o b»ng chiÒu dµi l cña d©y, v ®· x¸c ®Þnh ë c©u a
Do ®ã -Pcos + T = 2mg(cos - cos0 )


h0

H4.2


P

T = mg(3cos - 2cos 0)

Bµi 2
Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l =60cm. VËt nÆng 100g, ngêi ta kÐo cho vËt ®Õn vÞ trÝ d©y treo hîp víi
ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc  = 60 ®é råi th¶ nhÑ

Chuyên đề con lắc đơn
Lớp 10KHTN
a. TÝnh vËn tèc khi vËt ®i qua vÞ trÝ
-  =30 ®é
-  = 45 ®é
b. TÝnh lùc c¨ng d©y trong c¸c trêng hîp trªn
c. Chøng minh r»ng vËn tèc vµ lùc c¨ng d©y ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng. TÝnh c¸c
gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã
Bµi 3
Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l =50cm. VËt nÆng 100g khi con l¾c ®ang ë vÞ trÝ c©n b»ng th× ngêi ta
truyÒn cho mét vËt tèc v = 5 m/s
a. X¸c ®Þnh vÞ trÝ c©o nhÊt mµ vËt ®¹t ®îc
b. TÝnh vËn tèc vµ lùc c¨ng d©y khi vËt qua vÞ tÝ  = 30 ®é2
Bµi 3
Cho con l¾c cã chiÒu dµi l =60cm, m = 200g. ngßi ta kÐo cho vËt ...
Chuyên đề con lắc đơn Lớp 10KHTN
Bµi tËp c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn
D¹ng 1
Con l¾c ®¬n
1. Ph¬ng ph¸p
Chän mèc thÕ n¨ng hÊp dÉn (thêng chän ngang víi vÞ trÝ c©n b»ng)
Dùa vµo mét vÞ trÝ ®· biÕt ®Ó x¸c ®Þnh c¬ n¨ng cña con l¾c
ViÕt biÓu thøc c¬ n¨ng t¹i vÞ trÝ cÇn kh¶o s¸t
KiÓm tra sù b¶o toµn c¬ n¨ng cña con l¾c
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng hoÆc b¶o toµn n¨ng lîng ®Ó tÝnh vËn tèc cña vËt
§èi víi bµi to¸n x¸c ®Þnh lùc c¨ng d©y th× ph¶i dùa vµo lùc híng t©m
2.Bµi tËp ¸p dông
Bµi 1( bµi mÉu)
Bµi gi¶i
a.Chän mèc thÕ n¨ng ngang vÞ trÝ c©n b»ng nh
h×nh vÏ
Khi vËt ë vÞ trÝ
0
ta th¶ nhÑ nªn vËn tèc
VËt b»ng kh«ng, khi ®ã vËt cã ®éng n¨ng
B»ng kh«ng. Do ®ã c¬ n¨ng cña vËt t¹i vÞ trÝ ®ã
W
0
= mgh
0
W
0
= mgl(1- cos
0
)
C¬ n¨ng t¹i vÞ trÝ bÊt kú
W = mgh +
2
2
mv
W = mgl(1- cos) +
2
2
mv
Do bá qua ma s¸t nªn c¬ n¨ng b¶o toµn
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng ta cã
W = W
0
mgl(1- cos) +
2
2
mv
= mgl(1- cos
0
)
Hay
)cos -2gl(cos
0
v
b. Chän hÖ quy chiÕu g¾n víi d©y t¹i vÞ trÝ chiÒu d¬ng hêng vµo ®iÓm treo
C¸c lùc t¸c dông lªn vËt
TP
,
¸p dông ®Þnh luËt II Niut¬n ta cã
amTP
ChiÕu lªn hÖ quy chiÕu ta cã
-Pcos + T = ma
ht
-Pcos + T = mv
2
/R
Trong ®ã R lµ b¸n kÝnh quü ®¹o b»ng chiÒu dµi l cña d©y, v ®· x¸c ®Þnh ë c©u a
Do ®ã -Pcos + T = 2mg(cos - cos
0
)
Bµi 2
Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l =60cm. VËt nÆng 100g, ngêi ta kÐo cho vËt ®Õn vÞ trÝ d©y treo hîp víi
ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc = 60 ®é råi th¶ nhÑ
Mét con l¾c ®¬n gåm mét vËt nhá khèi lîng m treo b»ng mét sîi d©y m¶nh nhÑ kh«ng gi·n chiÒu dµi l
vµo mét ®iÓm cè ®Þnh O. KÐo vËt ra vÞ trÝ d©y treo lÖch mét gãc
0
sao cho d©y vÉn c¨ng råi th¶ nhÑ
a. TÝnh vËn tèc cña vËt t¹i vÞ trÝ d©y treo hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc
(
0
)
b. TÝnh lùc c¨ng d©y trong trêng hîp trªn
(bá qua søc c¶n cña m«i trêng)
h
0
h
0
H4.1
1
v
2
= 2gl(cos - cos
0
)
P
T
T = mg(3cos - 2cos
0
)
H4.2
con lắc đơn - Trang 2
con lắc đơn - Người đăng: huyhoabmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
con lắc đơn 9 10 903