Ktl-icon-tai-lieu

con lắc lò xo

Được đăng lên bởi ngochuynh999
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ 3.
CON LẮC ĐƠN

Câu 1. Con lắc đơn có độ dài l1, chu kỳ T1 = 3s, con lắc có chiều dài l2 dao động với chi kỳ T2 = 4s.
Chu kỳ của con có độ dài l = l1 + l2.
A. T = 3s

B. T = 9 s

C. T = 5s

T=6s

Câu 2. Một đồng hồ quả lắc đếm dây có chu kỳ T = 2s, mỗi ngày nhanh 90s, phải điều chỉnh chiều
dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng
A. Tăng 0,2%

B.Giảm 0,1%

C. Tăng 1%

D. Giảm 2%

Câu 3. Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chậm 130s phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để
đồng hồ chạy đúng
A.Tăng 0,2%

B. Giảm 0,2%

c. Tăng 0,3% D. Giảm 0,3%

Câu 4. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất với T0 = 2s, đưa đồng hồ lên độ cao h = 2500m thì
mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm là bao nhiêu,biết R = 6400km
A. chậm 67,5s

B. Nhanh33,75s

C.Chậm 33,75s

D. Nhanh 67,5s

Câu 5. Một đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ t1 = 100 C, nếu nhiệt độ tăng đến t2 = 200C thì mỗi ngày
đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm là bao nhiêu? Hệ số nở dài α = 2.10 - 5 K-1
A. Chậm 17,28s

B. nhanh 17,28s

C. Chậm 8,64s

D. Nhanh 8,64s.

Câu 6: Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài 1m, dao động tại nơi gia tốc trọng trường g = π2 =
10m/s2. chu kì dao động nhỏ của con lắc là?
A. 20s

B.10s

C.2s

D. 1s

Câu 7: Hai con lắc đơn có chiều dài l1, l2 có chu kì dao động nhơ tương ứng là T1 =0,3s, T2 = 0,4s.
Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 là:
A. 0.7s

B. 0,5s

C. 0.265s

D. 0.35s

Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài l. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12 dao động. Khi
giảm độ dài 23cm thì cũng trong thời gian nói trên, con lắc thực hiện được 20 dao động. Chiều dài
ban đầu của ccon lắc là?
A. 30cm

B. 40 cm

C. 50cm

D. 80cm

Câu 9. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T1 khi qua vị trí cân bằng dây
treo con lắc bị kẹp chặt tại trung điểm của nó. Chu kỳ dao động mới tính theo chu kỳ ban đầu là bao
nhiêu?
A. T1/ 2

B. T1/ 2

C. T1 2

D. T1(1+ 2 )

Câu 10. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, m = 0,1 kg nó dao động với chu kỳ T = 2 s. Thêm một
vật nặng có m’ = 100 g vào hỏi con lắc có chu kỳ dao động mới là bao nhiêu?

A. 2s

B. 4s

C. 6 s

D. 8s

Câu 11. Một con lắc có chu kỳ T = 2s, người ta giảm bớt chiều dài của con lắc đi 19 cm thì chu kỳ
T’ = 1,8 s. Xác định gia tốc g tại điểm treo con lắc. Lấy π2 = 10.
A. 10 m/s2

B. 9,84 m/s2

C. 9,81 m/s2

D. 9,8 m/s2

Câu 12: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Khi qua lắc nặng m = 0,1kg, nó dao động với chu kì T
=0,2s. Neu treo thêm vào quả lắc một vật nữa nặng 100g thì chu kì dao động sẽ là...
CHUYÊN Đ 3.
CON LC ĐƠN
Câu 1. Con lc đơn có đ dài l
1
, chu k T
1
= 3s, con lc chiu dài l
2
dao đng vi chi k T
2
= 4s.
Chu k ca con có đ dài l = l
1
+ l
2
.
A. T = 3s B. T = 9 s C. T = 5s T = 6 s
Câu 2. Mt đng h qu lc đếm dây có chu k T = 2s, mi ngày nhanh 90s, phi điu chnh chiu
dài ca con lc thế nào đ đng h chy đúng
A. Tăng 0,2% B.Gim 0,1% C. Tăng 1% D. Gim 2%
Câu 3. Mt đng h qu lc mi ngày chm 130s phi điu chnh chiu dài ca con lc thế nào đ
đng h chy đúng
A.Tăng 0,2% B. Gim 0,2% c. Tăng 0,3% D. Gim 0,3%
Câu 4. Mt đng h qu lc chy đúng mt đt vi T
0
= 2s, đưa đng h lên đ cao h = 2500m thì
mi ngày đng h chy nhanh hay chm là bao nhiêu,biết R = 6400km
A. chm 67,5s B. Nhanh33,75s C.Chm 33,75s D. Nhanh 67,5s
Câu 5. Mt đng h chy đúng nhit đ t
1
= 10
0
C, nếu nhit đ tăng đến t
2
= 20
0
C thì mi ngày
đêm đng h chy nhanh hay chm là bao nhiêu? H s n dài α = 2.10
- 5
K
-1
A. Chm 17,28s B. nhanh 17,28s C. Chm 8,64s D. Nhanh 8,64s.
Câu 6: Mt con lc đơn gm mt si dây i 1m, dao đng ti nơi gia tc trng trưng g = π
2
=
10m/s
2
. chu kì dao đng nh ca con lc là?
A. 20s B.10s C.2s D. 1s
Câu 7: Hai con lc đơn chiu dài l
1,
l
2
chu kì dao đng nhơ tương ng T
1
=0,3s, T
2
= 0,4s.
Chu kì dao đng nh ca con lc đơn có chiu dài l = l
1
+ l
2
là:
A. 0.7s B. 0,5s C. 0.265s D. 0.35s
Câu 8: Mt con lc đơn chiu dài l. Trong khong thi gian t thc hin 12 dao đng. Khi
gim đ dài 23cm thì cũng trong thi gian nói trên, con lc thc hin đưc 20 dao đng. Chiu dài
ban đu ca ccon lc là?
A. 30cm B. 40 cm C. 50cm D. 80cm
Câu 9. Mt con lc đơn chiu dài l dao đng điu hòa vi chu k T
1
khi qua v trí cân bng dây
treo con lc b kp cht ti trung đim ca nó. Chu k dao đng mi tính theo chu k ban đu là bao
nhiêu?
A. T
1
/ 2 B. T
1
/
2
C. T
1
2
D. T
1
(1+
2
)
Câu 10. Mt con lc đơn chiu dài l = 1m, m = 0,1 kg dao đng vi chu k T = 2 s. Thêm mt
vt nng có m’ = 100 g vào hi con lc có chu k dao đng mi là bao nhiêu?
con lắc lò xo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
con lắc lò xo - Người đăng: ngochuynh999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
con lắc lò xo 9 10 941