Ktl-icon-tai-lieu

Công thức Nguyên Phân

Được đăng lên bởi thuyquynhnguyen76-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công thức Nguyên Phân - Giảm phân [ Chính xác]
Công thức Nguyên Phân
Gọi x là số tbào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên
tiếp
1. Tổng số TB con được tạo thành = 2k .x
2. Số TB mới được tạo thành từ nguyên liệu môi trường = (2k – 1) x
3. Số TB mới được tạo thành hoàn toàn từnguyên liệu môi trường =(2k– 2) x
4. Tổng NST có trong các TB con = 2n. x. 2k
5. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với số NST = 2n.
(2k – 1) x
Công thức Giảm Phân
Gọi x là số TB mẹ ban đầu( 2n NST)
1. x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân = x. 2k TBSD chín
2. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn
cho k lần nguyên phân liên tiếp = x. 2n (2k – 1)
3. x. 2k TBSD chín ---- giảm phân ----> 4. x. 2 k tbào con
( 4. x. 2k tế bào con thì có 4. x. 2k tinh trùng ở giống đực, x. 2k trứng ở giống
cái )
- Tổng NST trong 4. x. 2k tinh trùng = n.4. x. 2k
- Tổng NST trong x. 2k trứng = n. x. 2k
4. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn
cho quá trình giảm phân = x. 2n .2k
- Tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục sơ khai sau k
lần nguyên phân và giảm phân = x. 2n ( 2.2k – 1)
5. Gọi n là số cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau, r là số cặp NST
tương dồng xảy ra trao đổI chéo tại 1 điểm( r ≤ n)
* Nếu không xảy ra TĐC :
- Số loại giao tử tạo ra = 2n
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử = 1/2n

- Số loại hợp tử tạo ra = 4n
* Nếu xảy ra TĐC :
- Số loại giao tử tạo ra = 2n+r
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử =1/2n+r
- Số loại hợp tử tạo ra phụ thuộc vào TĐC xảy ra ở 1 hay 2 bên đực , cái
CÔNG THỨC SINH HỌC 1 - NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN

Số lượng NST đơn mới cung cấp cho nguyên phân.
- Nguyên liệu cung cấp tương đương: (2k – 1)2n - k là số đợt nguyên phân liên
tiếp của một tế bào, 2n là bộ NST lưỡng bội của loài.
- Nguyên liệu cung cấp tạo nên các NST đơn có nguyên liệu mới hoàn toàn:
(2k – 2)2n
Số lượng thoi tơ vô sắc được hình thành (hoặc bị phá huỷ) để tạo ra các tế bào
con sau k đợt nguyên phân: (2k – 1)
Số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho 2k tế bào sinh tinh hoặc sinh
trứng qua giảm phân để tạo ra tinh trùng hoặc trứng: 2k.2n
Số lượng thoi tơ vô sắc hình thành (hoặc phá huỷ) để cho 2k tế bào sinh dục
thực hiện giảm phân:2k.3
Số tinh trùng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh tinh trùng:
2k.4
Số lượng trứng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh trứng là:
2k
Số loại trứng (hoặc số loại tinh trùng) tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST:
2n (n là số cặp NST)
Số các...
Công thức Nguyên Phân - Giảm phân [ Chính xác]
Công thức Nguyên Phân
Gọi x là số tbào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên
tiếp
1. Tổng số TB con được tạo thành = 2
k
.x
2. Số TB mới được tạo thành từ nguyên liệu môi trường = (2
k
– 1) x
3. Số TB mới được tạo thành hoàn toàn từnguyên liệu môi trường =(2
k
– 2) x
4. Tổng NST có trong các TB con = 2n. x. 2
k
5. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với số NST = 2n.
(2
k
– 1) x
Công thức Giảm Phân
Gọi x là số TB mẹ ban đầu( 2n NST)
1. x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân = x. 2
k
TBSD chín
2. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn
cho k lần nguyên phân liên tiếp = x. 2n (2
k
– 1)
3. x. 2k TBSD chín ---- giảm phân ----> 4. x. 2
k
tbào con
( 4. x. 2k tế bào con thì có 4. x. 2k tinh trùng ở giống đực, x. 2
k
trứng ở giống
cái )
- Tổng NST trong 4. x. 2
k
tinh trùng = n.4. x. 2
k
- Tổng NST trong x. 2
k
trứng = n. x. 2
k
4. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn
cho quá trình giảm phân = x. 2n .2
k
- Tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục sơ khai sau k
lần nguyên phân và giảm phân = x. 2n ( 2.2
k
– 1)
5. Gọi n là số cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau, r là số cặp NST
tương dồng xảy ra trao đổI chéo tại 1 điểm( r ≤ n)
* Nếu không xảy ra TĐC :
- Số loại giao tử tạo ra = 2
n
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử = 1/2
n
Công thức Nguyên Phân - Trang 2
Công thức Nguyên Phân - Người đăng: thuyquynhnguyen76-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công thức Nguyên Phân 9 10 356