Ktl-icon-tai-lieu

Công Thức Vật Lý Lớp 11

Được đăng lên bởi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
1. Điện tích
 Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm.
 Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ).
2. Điện tích nguyên tố có giá trị : e = 1,6 . 10-19
3. Electron là một hạt cơ bản có:
 Điện tích qe = - e = - 1,6.10-19C
 Khối lượng me = 9,1.10-31 kg
4. Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố
q =  ne
5. Công thức định luật Culông :

Fk

q1.q2
 .r 2

 là hằng số điện môi, phụ thuộc vào bản chất của điện môi.

k  9.109

N .m2
C2

6. Công thức định nghĩa cường độ điện trường :


 F
E
q

7. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q 0 nằm trong điện trường
:



F  E


q < 0 : F  E
Độ lớn : F  q .E



Fq E

q>0:

8. Cường độ điện trường do một điện tích điểm tạo ra :
2
Q
9 N .m
Độ lớn: E  K
với k  9.10
 .r 2
C2

E hướng xa q nếu Q > 0;
Chiều:

Trang 1


E hướng vào q nếu Q < 0;
9. Công thức nguyên lý chồng chất điện trường :

   

E  E1  E2  E3  ...En
   
Trong đó E  E1  E2  E3 ... là cường độ điện trường do các q1,

q2, q3 ... gây ra tại điểm ta xét.
10. Công của lực điện dịch chuyển điện tích từ M đến N :
AMN = q . E . M ' N '
Trong đó, M ' N ' là hình chiếu của MN xuống chiếu của hướng
một đường sức (một trục toạ độ cùng hướng với đường sức)
11. Công thức định nghĩa hiệu điện thế :

U MN  VM  VN 

AMN
q

12. Công thức định nghĩa cường độ điện trường và hiệu điện thế

E

U MN
M'N '

Ở tụ điện phẳng ta có : E 

U
d

+

+

+

+

–

–

–

–

13. Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện:
Q
C 
U
C tính bằng Fara (F)
micrôFara
1  F = 10–6F
nanôFara

1 nF = 10–9F

picôFara

1 pF =10–12F

14. Công thức điện dung của tụ điện phẳng

theo cấu tạo:

C

 .S
k .4 .d
Trang 2

S

Với S là diện tích đối diện giữa hai bản tụ
15. Bộ tụ song song :

QAB =Q1 +Q2 +Q3 +...+Qn
U AB  U1  U2  U3  ...Un

A

CAB  C1  C2  C3  ...Cn

C1
C2

B

Cn

Nếu có n tụ giống nhau mắc ssong : Q = nQ1 ; C = nC1
Mạch mắc song song là mạch phân điện tích :
C1
C1
Q1 =
.Q
C1  C2
B
A
Q2 = Q - Q1
C2

16. Bộ tụ nối tiếp:

Q AB =Q1 =Q2 =...=Q n

U AB  U1  U2  ...Un

1
1
1
1
  ...... 
Cb C1 C2
Cn
Nếu có n tụ giống nhau mắc nối tiếp : U = nU1 ; C AB 

C1
n

Mạch mắc nối tiếp là mạch phân chia hiệu điện thế

U1 

C2
.Q
C1  C2

A

C1

C2

B

U 2 = U – U1
17. Tụ điện tích điện có tích luỹ năng lượng dạng năng lượng điện
trường:

1
1
1 Q2
W  QU  CU 2 
2
2
2 C
18. Năng lượng điện trường :

W

 E2
9.109.8

.V

19. Mật độ năng lượng điện ...
Trang 1
Chương I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
1. Điện tích
Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm.
Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ).
2. Điện tích nguyên tố có giá trị : e = 1,6 . 10
-19
3. Electron là một hạt cơ bản có:
Điện tích q
e
= - e = - 1,6.10
-19
C
Khối lượng m
e
= 9,1.10
-31
kg
4. Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố
q =
ne
5. Công thức định luật Culông :
12
2
.
.
qq
Fk
r
là hằng số điện môi, phụ thuộc vào bản chất của điện môi.
2
9
2
.
9.10
Nm
k
C
6. Công thức định nghĩa cường độ điện trường :

F
E
q
7. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q
0
nằm trong điện trường
:
F q E
q > 0 :
F


E

q < 0 :
F


E

Độ lớn :
.F q E
8. Cường độ điện trường do một điện tích điểm tạo ra :
Độ lớn:
2
.
Q
EK
r
với
Chiều:
E

hướng xa q nếu Q > 0;
Công Thức Vật Lý Lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Thức Vật Lý Lớp 11 - Người đăng:
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công Thức Vật Lý Lớp 11 9 10 584