Ktl-icon-tai-lieu

Công thức về ADN

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2878 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ôn tập sinh học nâng cao 9 + 12

CÁC CƠNG THỨC TÍNH TỐN
PHẦN I . CẤU TRÚC ADN
I . Tính số nuclêơtit của ADN hoặc của gen
1. Đối với mỗi mạch của gen :
- Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau .
A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 =

N
2

- Trong cùng một mạch , A và T cũng như G vào X , khoảng liên kết bổ sung nên khơng nhất thiết phải bằng
nhau . Số bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung
với X của mạch kia . Vì vậy , số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 .
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. Đối với cả 2 mạch :
- Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở của 2 mạch :
A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
Chú ý :khi tính tỉ lệ %
% A1 + % A2 %T 1 + %T 2
=
= …..
2
2
%G1 + %G 2 % X 1 + % X 2
=
%G = % X =
=…….
2
2

%A = % T =

Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luơn luơn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu của
ADN : Ngược lại nếu biết :
+ Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung
+ Tổng 2 loại nu khác N/ 2 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung
3. Tổng số nu của ADN (N)
Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A + T + G+ X . Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS)
A= T , G=X . Vì vậy , tổng số nu của ADN được tính là :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do đó A + G =

N
2

hoặc %A + %G = 50%

4. Tính số chu kì xoắn ( C )
Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu ( N) của ADN :
N = C x 20

=>

C=

N
20

5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) :
Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra
M = N x 300 dvc
6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và
xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều
dài trục của nó . Mỗi mạch có
L=

N
nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A0
2

N
. 3,4A0
2

Đơn vị thường dùng :
•
•
•

1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 )
1 micrômet = 103 nanômet ( nm)
1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0

GV : Trần Minh Quýnh – Cam lộ

1

Ơn tập sinh học năng cao 9 + 12
II. Tính số lien kết Hidro và liên kết Hóa Trị Đ – P
1. Số liên kết Hiđrô ( H )
+ A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô
+ G của mạch này nối với X ở mạch kia ba...
Ôn tập sinh học năng cao 9 + 12
CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
PHẦN I . CẤU TRÚC ADN
I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen
1. Đối với mỗi mạch của gen :
- Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau .
A
1
+ T
1
+ G
1
+ X
1
= T
2
+ A
2
+ X
2
+ G
2
=
2
N
- Trong cùng một mạch , A và T cuõng nhö G vào X , khoảng liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng
nhau . Số bổ sung chæ coù giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung
với X của mạch kia . Vì vậy , số nu mỗi loại ôû mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 .
A
1
= T
2 ;
T
1
= A
2
; G
1
= X
2
; X
1
= G
2
2. Ñoái vôùi caû 2 mạch :
- Soá nu mỗi loại của ADN là số nu loại ñoù ôû của 2 mạch :
A =T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
= A
1
+ T
1
= A
2
+ T
2
G =X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
= G
1
+ X
1
= G
2
+ X
2
Chuù yù :khi tính tæ leä %
%A = % T =
=
+
2
2%1% AA
2
2%1% TT
+
= …..
%G = % X =
=
+
2
2%1% GG
2
2%1% XX
+
=…….
Ghi nhớ : Toång 2 loại nu khác nhoùm bổ sung luôn luôn bằng nöûa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu của
ADN : Ngược lại nếu biết :
+ Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi khaùc nhoùm boå sung
+ Toång 2 loaïi nu khaùc N/ 2 hoaëc khaùc 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi cuøng nhoùm boå sung
3. Toång soá nu cuûa ADN (N)
Toång soá nu cuûa ADN laø toång soá cuûa 4 loaïi nu A + T + G+ X . Nhöng theo nguyeân taéc boå sung (NTBS)
A= T , G=X . Vì vaäy , toång soá nu cuûa ADN ñöôïc tính laø :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do ñoù A + G =
2
N
hoặc %A + %G = 50%
4. Tính số chu kì xoắn ( C )
Moät chu kì xoaén goàm 10 caëp nu = 20 nu . khi bieát toång soá nu ( N) cuûa ADN :
N = C x 20 => C =
20
N
5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) :
Moät nu coù khoái löôïng trung bình laø 300 ñvc . khi bieát toång soá nu suy ra
M = N x 300 dvc
6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phaân töû ADN laø 1 chuoãi goàm 2 maïch ñôn chaïy song song vaø
xoaén ñeàu ñaën quanh 1 truïc . vì vaäy chieàu daøi cuûa ADN laø chieàu daøi cuûa 1 maïch vaø baèng chieàu
daøi truïc cuûa noù . Moãi maïch coù
2
N
nucleâoâtit, ñoä daøi cuûa 1 nu laø 3,4 A
0
L =
2
N
. 3,4A
0
Ñôn vò thöôøng duøng :
1 microâmet = 10
4
angstron ( A
0
)
1 microâmet = 10
3
nanoâmet ( nm)
1 mm = 10
3
microâmet = 10
6
nm = 10
7
A
0
GV : Trần Minh Quýnh – Cam lộ 1
Công thức về ADN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức về ADN - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công thức về ADN 9 10 739