Ktl-icon-tai-lieu

cung cấp điện spkt

Được đăng lên bởi 13151003
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giaùo trình cung caáp ñieän

PGS.TS. Quyeàn Huy AÙnh

CHÖÔNG I

TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP ÑIEÄN
1.1 Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình saûn xuaát vaø phaân phoái ñieän naêng
Naêng löôïng ñieän laø daïng naêng löôïng phoå bieán do noù coù theå truyeàn taûi vôùi hieäu suaát cao vaø chi
phí hôïp lyù. Ngoaøi ra, do deã daøng chuyeån hoùa thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc (nhieät, cô, hoùa)
neân ñieän naêng ñöôïc söû duïng khaép moïi nôi töø saûn xuaát ñeán tieâu duøng.
Ñieän naêng trong quaù trình saûn xuaát vaø phaân phoái coù moät soá ñaëc ñieåm chuû yeáu sau :
 Ñieän naêng saûn xuaát ra, noùi chung, khoâng tích tröõ ñöôïc (tröø moät soá tröôøng hôïp caù bieät
vôùi coâng suaát nhoû nhö pin , accu ). Do ñoù taïi moïi thôøi ñieåm phaûi ñaûm baûo caân baèng
giöõa löôïng ñieän saûn xuaát vaø tieâu thuï, coù keå ñeán toån thaát do truyeàn taûi.
 Caùc quaù trình ñieän cô trong heä thoáng ñieän xaûy ra raát nhanh, ñoøi hoûi phaûi söû duïng
roäng raõi caùc thieát bò töï ñoäng trong coâng taùc vaän haønh, ñieàu ñoä heä thoáng ñieän nhaèm
ñaûm baûo heä thoáng laøm vieäc tin caäy vaø kinh teá.
 Coâng nghieäp ñieän löïc laø moät trong nhöõng ñoäng löïc cuûa nhieàu ngaønh kinh teá quoác
daân. Saûn löôïng ñieän haøng naêm theå hieän möùc ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc.
 Vieäc saûn xuaát, truyeàn taûi vaø cung caáp ñieän naêng luoân luoân ñöôïc thöïc hieän theo moät
keá hoaïch chung trong khuoân khoå heä thoáng ñieän.
Ñieän naêng ñöôïc saûn xuaát chuû yeáu döôùi daïng ñieän xoay chieàu vôùi taàn soá 60Hz (taïi Myõ vaø
Canada) hay 50Hz (taïi Chaâu Aâu vaø caùc nöôùc khaùc).
Nhìn chung, heä thoáng cung caáp ñieän bao goàm caùc khaâu : phaùt ñieän, truyeàn taûi, phaân phoái vaø
cung caáp ñeå ñöa ñieän töø nôi saûn xuaát ñeán caùc hoä tieâu thuï vaø söû duïng ñieän (hình 1.1).

1. Nhaø maùy phaùt ñieän
2. Ñöôøng daây truyeàn taûi
3. Traïm bieán aùp taêng aùp
4. Xí nghieäp coâng nghieäp
5. Traïm bieán aùp giaûm aùp
6. Ñöôøng daây phaân phoái
7. Caùp ngaàm
8. Hoä tieâu thuï
9. Ñöôøng daây treân khoâng

Hình 1.1. Sô ñoà nguyeân lyù heä thoáng cung caáp ñieän

Ñeå truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa vôùi toån thaáp ñieän aùp vaø ñieän naêng thaáp thöôøng söû duïng ñieän
cao aùp xoay chieàu (ñeán 230kV) vaø sieâu cao (treân 230kV).
Ñeå truyeàn taûi ñieän naêng vôùi khoaûng caùch raát lôùn ( treân 500km), nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû veà
kinh teá, ñieän aùp moät chieàu sieâu cao ñöôïc söû duïng. Tröôøng hôïp naøy phaûi söû duïng caùc boä bieán ñoåi
ĐH Sư Phạm Kỹ thuật ...
Giaùo trình cung caáp ñieän PGS.TS. Quyeàn Huy AÙnh
ĐH Sư Phm K thut Tp HCM feee.hcmute.edu.vn 2
CHÖÔNG I
TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP ÑIEÄN
1.1 Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình saûn xuaát vaø phaân phoái ñieän naêng
Naêng löôïng ñieän laø daïng naêng löôïng phoå bieán do noù coù theå truyeàn taûi vôùi hieäu suaát cao vaø chi
phí hôïp lyù. Ngoaøi ra, do deã daøng chuyeån hoùa thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc (nhieät, cô, hoùa)
neân ñieän naêng ñöôïc söû duïng khaép moïi nôi töø saûn xuaát ñeán tieâu duøng.
Ñieän naêng trong quaù trình saûn xuaát vaø phaân phoái coù moät soá ñaëc ñieåm chuû yeáu sau :
Ñieän naêng saûn xuaát ra, noùi chung, khoâng tích tröõ ñöôïc (tröø moät soá tröôøng hôïp caù bieät
vôùi coâng suaát nhoû nhö pin , accu ). Do ñoù taïi moïi thôøi ñieåm phaûi ñaûm baûo caân baèng
giöõa löôïng ñieän saûn xuaát vaø tieâu thuï, coù keå ñeán toån thaát do truyeàn taûi.
Caùc quaù trình ñieän cô trong heä thoáng ñieän xaûy ra raát nhanh, ñoøi hoûi phaûi söû duïng
roäng raõi caùc thieát bò töï ñoäng trong coâng taùc vaän haønh, ñieàu ñoä heä thoáng ñieän nhaèm
ñaûm baûo heä thoáng laøm vieäc tin caäy vaø kinh teá.
Coâng nghieäp ñieän löïc laø moät trong nhöõng ñoäng löïc cuûa nhieàu ngaønh kinh teá quoác
daân. Saûn löôïng ñieän haøng naêm theå hieän möùc ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc.
Vieäc saûn xuaát, truyeàn taûi vaø cung caáp ñieän naêng luoân luoân ñöôïc thöïc hieän theo moät
keá hoaïch chung trong khuoân khoå heä thoáng ñieän.
Ñieän naêng ñöôïc saûn xuaát chuû yeáu döôùi daïng ñieän xoay chieàu vôùi taàn soá 60Hz (taïi Myõ vaø
Canada) hay 50Hz (taïi Chaâu Aâu vaø caùc nöôùc khaùc).
Nhìn chung, heä thoáng cung caáp ñieän bao goàm caùc khaâu : phaùt ñieän, truyeàn taûi, phaân phoái vaø
cung caáp ñeå ñöa ñieän töø nôi saûn xuaát ñeán caùc hoä tieâu thuï vaø söû duïng ñieän (hình 1.1).
Ñeå truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa vôùi toån thaáp ñieän aùp vaø ñieän naêng thaáp thöôøng söû duïng ñieän
cao aùp xoay chieàu (ñeán 230kV) vaø sieâu cao (treân 230kV).
Ñeå truyeàn taûi ñieän naêng vôùi khoaûng caùch raát lôùn ( treân 500km), nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû veà
kinh teá, ñieän aùp moät chieàu sieâu cao ñöôïc söû duïng. Tröôøng hôïp naøy phaûi söû duïng caùc boä bieán ñoåi
Hình 1.1.
S
ô ñoà n
g
u
y
eân l
y
ù heä thoán
g
cun
g
caá
p
ñieän
1. Nhaø maùy phaùt ñieän
2. Ñöôøng daây truyeàn taûi
3. Traïm bieán aùp taêng aùp
4. Xí nghieäp coâng nghieäp
5. Traïm bieán aùp giaûm aùp
6. Ñöôøng daây phaân phoái
7. Caùp ngaàm
8. Hoä tieâu thuï
9. Ñöôøng daây treân khoâng
cung cấp điện spkt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cung cấp điện spkt - Người đăng: 13151003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
cung cấp điện spkt 9 10 15