Ktl-icon-tai-lieu

cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Hoàng Quyên
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3109 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt
Nam đầu thế kỉ XX
MỞ ĐẦU
Đầu thế kỉ XX, châu Á thức tỉnh, phong trào cách mạng dân chủ tư sản ở
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa như Iran, Thổ Nhĩ Kì, Trung Quốc, Ấn
Độ… mang một nội dung mới: Đấu tranh yêu nước giải phóng dân tộc kết hợp
đấu tranh giành quyền dân chủ.
Ở nước ta, vào những năm đầu thế kỉ XX, dưới tác động của chính sách
khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế - xã hội Việt
Nam có sự biến đổi. Nền kinh tế có tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc đã bị phá
vỡ, mặc dù chưa tan rã hoàn toàn. Nền nông nghiệp cổ truyền còn chiếm ưu
thế, nhưng một nền công thương nghiệp theo kiểu tư bản đã xuất hiện, thể
hiện một cảnh quan mới, khác lạ ở Việt Nam và hơn hẳn chế độ phong kiến.
Đồng thời, mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng
sâu sắc.
Trước sự suy tàn của chế độ phong kiến và những yêu cầu mới của lịch
sử, những người yêu nước Việt Nam đã ý thức được sự lỗi thời của thiết chế
cũ về mọi mặt, họ nhận thấy rằng, “quan niệm trung quân ái quốc” của thời kì
Cần Vương không thể là con đường cứu nước, cứu dân được nữa. Đây là
những tiền đề cho sự hình thành một khuynh hướng cách mạng mới.
Đúng lúc, các tân thư, tân văn của Trung Quốc, Nhật Bản dội vào nước ta
đã giới thiệu những tư tưởng dân chủ tư sản của phương Tây dưới lăng kính
của các nhà tư tưởng lập hiến. Các học thuyết về nhân đạo, dân quyền của
những nhà tư tưởng trong trào lưu triết học ánh sáng Pháp thế kỉ XVIII cũng
truyền bá vào Việt Nam, được các sĩ phu yêu nước tiến bộ tiếp thu nồng nhiệt.
Trào lưu tư tưởng đó đã cổ vũ, hướng theo họ lí tưởng của cuộc Cách mạng
Pháp (1789), cuộc vận động Duy Tân (1898) và Cách mạng Tân Hợi (1911) ở
Trung Quốc, giúp họ đoạn tuyệt những tư tưởng quân chủ bảo hoàng, chuyển
1

sang tư tưởng dân chủ cộng hòa. Mặt khác, hơn 30 năm sau duy tân, Nhật Bản
đã trở thành một nước tư bản hùng mạnh, nhất là sau chiến thắng vang dội của
quân đội Nhật trong chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) càng củng cố niềm
tin của các sĩ phu yêu nước vào con đường cách mạng tư sản và họ đã dấy lên
một cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng này.
I. Hoàn cảnh lịch sử
1.1. Sự thất bại của phong trào yêu nước dưới ngọn cờ phong kiến và
những vấn đề đặt ra trong phong trào giải phóng dân tộc
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng chính thức xâm lược Việt Nam. Lúc
đầu, triều đình Huế cũng lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh
chống Pháp để bảo về độc lập chủ quyền của đất nước. Đ...
Cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ sản Việt
Nam đầu thế kỉ XX
MỞ ĐẦU
Đầu thế kỉ XX, châu Á thức tỉnh, phong trào cách mạng dân chủsản ở
các nước thuộc đa nửa thuộc địa như Iran, Thổ Nhĩ Kì, Trung Quốc, Ấn
Độ… mang một nội dung mới: Đấu tranh yêu nước giải phóng dân tộc kết hợp
đấu tranh giành quyền dân chủ.
nước ta, vào những năm đầu thế kỉ XX, dưới tác động của chính sách
khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế - hội Việt
Nam có sự biến đổi. Nền kinh tế có tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc đã bị phá
vỡ, mặc chưa tan hoàn toàn. Nền nông nghiệp cổ truyền còn chiếm ưu
thế, nhưng một nền công thương nghiệp theo kiểu bản đã xuất hiện, thể
hiện một cảnh quan mới, khác lạ Việt Nam hơn hẳn chế độ phong kiến.
Đồng thời, mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng
sâu sắc.
Trước sự suy tàn của chế độ phong kiến những yêu cầu mới của lịch
sử, những người yêu nước Việt Nam đã ý thức được sự lỗi thời của thiết chế
vmọi mặt, họ nhận thấy rằng, “quan niệm trung quân ái quốc” của thời
Cần Vương không thể con đường cứu nước, cứu dân được nữa. Đây
những tiền đề cho sự hình thành một khuynh hướng cách mạng mới.
Đúng lúc, các tân thư, tân văn của Trung Quốc, Nhật Bản dội vào nước ta
đã giới thiệu những tưởng dân chủ sản của phương y dưới lăng kính
của các nhà tưởng lập hiến. Các học thuyết về nhân đạo, dân quyền của
những nhà tưởng trong trào lưu triết học ánh sáng Pháp thế kỉ XVIII cũng
truyền bá vào Việt Nam, được các sĩ phu yêu nước tiến bộ tiếp thu nồng nhiệt.
Trào lưu tưởng đó đã cổ vũ, hướng theo họ tưởng của cuộc Cách mạng
Pháp (1789), cuộc vận động Duy Tân (1898) và Cách mạng Tân Hợi (1911)
Trung Quốc, giúp họ đoạn tuyệt những tưởng quân chủ bảo hoàng, chuyển
1
cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam - Người đăng: Hoàng Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam 9 10 672