Ktl-icon-tai-lieu

cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 (Lý thuyết Bài tập)

Được đăng lên bởi vantun
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 HỌC KỲ I
GRAMMAR
I Các giới từ (prepositions):
a) Đi với danh từ chỉ nơi chốn: to; on; at; in; in to; between; opposite; next to; from ... to.
b) Đi với danh từ chỉ thời gian: at; in; on; from ... to; between; until; before; after.
c) Đi với danh từ chỉ phương tiện giao thông: by; on
Ex: by car; by train; on foot.
II.. Các dạng câu:
1. Câu cảm thán (an exclamatory sentence):
Ex:
* Những lời phàn nàn (complaints):
- What an expensive dress!
- What a wet day!
* Những lời khen ngợi (compliment):
- What a great party!
- What a bright room!
2. Câu hỏi:
* Wh - questions:
Ex:
- Where are you going? - I am going to the market.
- Why don't you go to school? - Because we have a vacation.
- Where does she work? - She works at a supermarket.
- What do you usually do after school ? – I help my mom.
- What do you usually do at recess ? – I play marbles.
* Yes - No questions:
Ex:
- Are you a student? - Yes, I am.
- Does she have English on Monday? - No, she doesn't.
* Or questions:
Ex:
- Do you like soccer or volleyball? - I like soccer.
- Is he a mechanic or a driver? - He is a mechanic.
* Questions with How / How old / How many / How much / How far / How often ... ?
3. Câu đề nghị (suggestions):
Ex:
- Let's go swimming.
Let's + V (infinitive) ...
- Why don't you play soccer?
Why don't you + V (infinitive) ...?
- Would you like to see a movie?
Would you like + to + V (infinitive) ...?
- Should we play volleyball?
Should we + V (infinitive) ...?
- What about watching TV?
What about + V-ing ...?
4. Câu đáp lại lời đề nghị:
* Sự tán thành (agreement):
- Good idea.
- Great!
* Không tán thành (disagreement):
- I'm sorry, I can't.
5. Lời mời (invitation):
Ex:
- Would you like to come to my house for lunch?
→ - Would you like to + V (infinitive)...?

Trang 1

6. Lời chấp nhận lịch sự (polite acceptance):
- OK.
- I'd love to.
- Thanks for inviting me.
7. Lời từ chối lịch sự (polite refusal):
- I'm sorry, I can't. Thanks any way.
- I would love to but ...
8. Lời hướng dẫn (directions):
Ex:
- Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please?
(hỏi thăm đường đi)
- OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in
front of you (chỉ đường)
- Could you tell me how to get the souvenir shop?
9. Hỏi đáp về thông tin cá nhân.
What ‘s + one’s +
Address ?
Telephone number ?
Date of birth ?
Job ?
Age ?
Favorite subject ?
10. IT IS + ADJ + To V :
11. Mất bao lâu t dể làm gì :
How long does it take + (O) + t...



 !"#$"%&%'&()
*(+,*'- -.'/-0')

1(+,*'- -.-2*')
(+,*'- -."-3/'4'*%-5')
Ex:
66,7'89)
:689;<-'!*'$=>*<*%#?&$'$'$()
Ex: 
!"#$
!#$
%&
!$
!$
@689-A)
! '
Ex: !( )%
!#*( +""
!#%( ,%%
!##(-)
!##(-)
. '
Ex: /#( .0)
1"23#( 0#*
4'
Ex: 1%"( )%
)#"( 5
6575#75757575(
B689CD'-E!&9$&%'&()
Ex: 8*
8*9:"
!#*(
!#*9:"(
!#%"(
!#%99:"(
,#"(
,#9:"(
!;:(
!9: (
F689C">7>2CD'-E)
,<=
>##
>$
?@=#
)*0)*
G62<2!'+*%'()
Ex: !#%(
A !#%9:"(
#*'1
cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 (Lý thuyết Bài tập) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 (Lý thuyết Bài tập) - Người đăng: vantun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 (Lý thuyết Bài tập) 9 10 598