Ktl-icon-tai-lieu

Đa thức 1 biến

Được đăng lên bởi Mốc Espresso
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 59. Bài 7: Đa thức một
biến
Lớp: 7B

Giáo viên hướng dẫn: Cô Nguyễn Mai Tuyết
Sinh viên: Trần Thị Thu Hà

Trả lời câu hỏi:
•Nêu các bước cộng, trừ hai đa thức.
•Đa thức là gì? Bậc của đa thức?
•Tìm đa thức M và bậc của đa thức M biết:
5x 4  M  7x 2  3y  5x  2x 4  2x 3  2x  3y  3x 4

Đáp án
- Để cộng (trừ) hai đa thức, ta làm các bước sau:
•Lập tổng (hiệu) 2 đa thức
•Bỏ ngoặc
•Thu gọn các đơn thức đồng dạng
- Đa thức là một tổng cuả những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là
một hạng tử của đa thức đó.
- Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của
đa thức đó.

5x 4  M  7x 2  3y  5x  2x 4  2x 3  2x  3y  3x 4
M  7x 2  3y  5x  2x 4  2x 3  2x  3y  3x 4  5x 4
M  7x 2  (3y  3y)  (5 x  2 x)  (2 x 4  3x 4  5x 4 )  2x 3
M  7x 2  3x  2x 3

Xét đa thức:

Đa thức một biến

P = -7x + 3x + 2x
2

Đơn thức chỉ
có một biến x

3

Tiết 59. §7. ĐA THỨC MỘT BIẾN
1. Đa thức một biến
- Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.
1
Ví dụ A = 7y2 – 3y +
Là đa thức của biến y
2
1
5
3
5
B = 2x – 3x + 7x + 4x +
Là đa thức của biến x
2
* Mỗi số được coi là một đa thức một biến
* Để chỉ rõ A là đa thức của biến y ta viết A(y), B là đa thức của biến
x ta viết B(x)
1
2
A(y) = 7y – 3y +
2
1
1
5
3
5
3
5
= 6x – 3x + 7x +
B(x) = 2x – 3x + 7x + 4x +
2

- Giá trị của đa thức A(y) tại y = -1 được kí hiệu là A(-1)
- Giá trị của đa thức B(x) tại x = 2 được kí hiệu là B(2)

2

Tiết 59. §7. ĐA THỨC MỘT BIẾN
Tính A(5), B(-2) với A(y) và B(x) là các đa thức nêu trên.
?1
Giải
A( y )  7 y 2  3 y 

1
2

1
A(5)  7.(5)  3.5 
2
1
1
1
 175  15 
 160 
 160
2
2
2
2

B( x)  6 x5  3x  7 x 3 

1
2

1
B ( 2)  6.( 2)  3.( 2)  7.( 2) 
2
1
1
5
3
 6.( 2)  3.( 2)  7.( 2)   241
2
2
5

3

?2

T×m bËc cña c¸c ®a thøc A(y) vµ B(x) sau ®©y:

1
A( y )  7 y  3 y 
2
2

Bậc 2

1
B( x)  6 x  3x  7 x 
2
5

3

Bậc 5

Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không
đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa
thức đó.

Tiết 59. §7. ĐA THỨC MỘT BIẾN
1. Đa thức một biến
-Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một
biến.

2. Sắp xếp một đa thức
Cho đa thức P( x)  6 x  3  6 x  x  2 x
2

3

4

- Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa tăng và
giảm của biến.

Tiết 59. §7. ĐA THỨC MỘT BIẾN
- Sắp xếp P(x) theo lũy thừa tăng của
biến:

P ( x)  3  6 x  6 x 2  x 3  2 x 4
- Sắp xếp P(x) theo lũy thừa giảm của biến:

P( x)  2 x 4  x 3  6 x 2  6 x  3
Chú ý: Để sắp xếp...
Giáo viên hướng dẫn: Cô Nguyễn Mai Tuyết
Sinh viên: Trần Thị Thu Hà
Tiết 59. Bài 7: Đa thức một
biến
Lớp: 7B
Đa thức 1 biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa thức 1 biến - Người đăng: Mốc Espresso
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đa thức 1 biến 9 10 301