Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG & HÌNH KHÔNG GIAN

Được đăng lên bởi liemruru-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Stt

ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG & HÌNH KHÔNG GIAN
Loại
Mặt cắt
Diện tích/thể tích Vị trí trọng tâm
Moment quán tính

1

Hình chữ
nhật

bh

yc =

h
2

Ic =

bh 3
12

2

Hình tam
giác

bh
2

yc =

h
3

Ic =

bh 3
36

3

Hình
thang

( b + c) h
2

⎛ b + 2c ⎞⎛ h ⎞
yc = ⎜
⎟⎜ ⎟
⎝ b + c ⎠⎝ 3 ⎠

(b 2 + 4bc + c 2 )h 3
Ic =
36(b + c)

4

Hình tròn

πd 2
4

5

Nửa hình
tròn

πd 2
8

6

Hình vòng
cung

r2
[α − sin(α)] ;
2
với α(radian )

7

Hình
ellipse

πbh
4

yc =

h
2

Ic =

8

Nửa hình
ellipse

πbh
8

yc =

4h
3π

I=

9

Hình
parabol

2bh
3

yc =

d
2

yc =

4r
3π

πd 4
Ic =
64
I=

-

yc =

πd4
128
-

3h
3b
; xc =
5
8

I=

πbh 3
64
π bh3
128
3bh3
7

10 Hình trụ

πd 2
h
4

yc =

h
2

-

11 Hình nón

1 πd 2
⋅
h
3 4

yc =

h
4

-

1 πd 2
⋅
h
2 4

yc =

h
3

-

13 Hình cầu

πd 3
6

yc =

d
2

-

14

Nửa hình
cầu

πd 3
12

yc =

3r
8

-

15

Hình
chỏm cầu

πh 2
(3r − h )
3

h 4r − h
⋅
4 3r − h

-

12

Hình
paraboloid

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

yc =

TS. Nguyễn Thị Bảy

1

...
ĐẶC TRƯNG HÌNH HC CA MT S HÌNH PHNG & HÌNH KHÔNG GIAN
Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM TS. Nguyn Th By 1
Stt Loi Mt ct
D
in tích/th tíc
h
V trí trng tâm Moment quán tính
1
Hình ch
nht
bh
2
h
y
c
=
12
bh
I
3
c
=
2
Hình tam
giác
2
bh
3
h
y
c
=
36
bh
I
3
c
=
3
Hình
thang
2
h)cb(
+
2
3
c
bch
y
bc
+
⎛⎞
=
⎜⎟
+
⎝⎠
4 Hình tròn
4
d
2
π
2
d
y
c
=
64
d
I
4
c
π
=
5
Na hình
tròn
8
d
2
π
π
=
3
r4
y
c
4
128
d
I
π
=
6
Hình vòng
cung
)cb(36
h)cbc4b(
I
322
c
+
++
=
[]
)sin(
2
r
2
αα ;
vi
)radian(
α
- -
7
Hình
ellipse
4
bh
π
2
h
y
c
=
64
bh
I
3
c
π
=
8
Na hình
ellipse
8
bh
π
π
=
3
h4
y
c
3
128
bh
I
π
=
9
Hình
parabol
3
bh2
3
3
7
bh
I =
10 Hình tr
h
4
d
2
π
2
h
y
c
=
-
11 Hình nón
h
4
d
3
1
2
π
4
h
y
c
=
-
12
Hình
paraboloid
h
4
d
2
1
2
π
3
h
y
c
=
-
13 Hình cu
6
d
3
π
2
d
y
c
=
-
14
Na hình
cu
12
d
3
π
3
8
c
r
y =
-
15
Hình
chm cu
)hr3(
3
h
2
π
hr3
hr4
4
h
y
c
=
-
8
b3
x;
5
h3
y
cc
==
ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG & HÌNH KHÔNG GIAN - Người đăng: liemruru-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG & HÌNH KHÔNG GIAN 9 10 173