Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương dao động điều hòa

Được đăng lên bởi phuochoaile
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Vật lí 12

Thầy ĐặngViệt Hùng

Bài tập trắc nghiệm

MỞ ĐẦU VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Thầy Đặng Việt Hùng
Câu 1. Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), radian (rad) là thứ nguyên của đại lượng.
A. Biên độ A
B. Tần số góc ω
C. Pha dao động (ωt + φ)
D. Chu kì dao động T
Câu 2. Trong các lựa chọn sau đây, lựa chọn nào không phải là nghiệm của phương trình x” + ω2x = 0?
A. x = Asin(ωt + φ)
B. x = Acos(ωt + φ)
D. x = Atsin(ωt + φ)
C. x = A1sinωt + A2cosωt
Câu 3. Trong dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình?
A. v = Acos(ωt + φ)
B. v = Aωcos(ωt + φ)
C. v = –Asin(ωt + φ)
D. v = –Aωsin(ωt + φ)
Câu 4. Trong dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình:
A. a = Acos(ωt + φ)
B. A = Aω2cos(ωt + φ)
D. A = –Aωcos(ωt + φ)
C. a = –Aω2cos(ωt + φ)
Câu 5. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là
A. vmax = ωA
B. vmax = ω2A
C. vmax = –ωA
D. vmax = –ω2A
Câu 6. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là
B. amax = ω2A
C. amax = –ωA
D. amax = –ω2A
A. amax = ωA
Câu 7. Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực phục hồi:
A. đổi chiều
B. bằng không
C. có độ lớn cực đại
D. có độ lớn cực tiểu
Câu 8. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khí :
A. vật ở vị trí có li độ cực đại
B. vận tốc của vật đạt cực tiểu
C. vật ở vị trí có li độ bằng không
D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại
Câu 9. Trong dao động điều hòa
A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ.
B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ.
C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ.
D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với li độ.
Câu 10. Trong dao động điều hòa
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ.
B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ.
C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ.
D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với li độ.
Câu 11. Trong dao động điều hòa
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với vận tốc.
B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với vận tốc.
C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với vận tốc.
D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với vận tốc.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ và gia tốc là đúng?
Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có
A. cùng biên độ
B. cùng pha
C. cùng tần số góc
D. cùng pha ban đầu
Câu 13. Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia ...
Khóa hc Vt lí 12 Thy ĐặngVit Hùng
Hocmai.vn – Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tng đài tư vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1. Trong phương trình dao động điu hòa x = Acos(ωt + φ), radian (rad) là th nguyên ca đại lượng.
A. Biên độ A B. Tn s góc ω
C. Pha dao động (ωt + φ) D. Chu kì dao động T
Câu 2. Trong các la chn sau đây, la chn nào không phi là nghim ca phương trình x” + ω
2
x = 0?
A. x = Asin(ωt + φ) B. x = Acos(ωt + φ)
C. x = A
1
sinωt + A
2
cosωt D. x = Atsin(ωt + φ)
Câu 3. Trong dao động điu hòa x = Acos(ωt + φ), vn tc biến đổi điu hòa theo phương trình?
A. v = Acos(ωt + φ) B. v = Aωcos(ωt + φ)
C. v = –Asin(ωt + φ) D. v = –Aωsin(ωt + φ)
Câu 4. Trong dao động điu hòa x = Acos(ωt + φ), gia tc biến đổi điu hòa theo phương trình:
A. a = Acos(ωt + φ) B. A = Aω
2
cos(ωt + φ)
C. a = –Aω
2
cos(ωt + φ) D. A = –Aωcos(ωt + φ)
Câu 5. Trong dao động điu hòa, giá tr cc đại ca vn tc là
A. v
max
= ωA B. v
max
= ω
2
A C. v
max
= –ωA D. v
max
= –ω
2
A
Câu 6. Trong dao động điu hòa, giá tr cc đại ca gia tc là
A. a
max
= ωA B. a
max
= ω
2
A C. a
max
= –ωA D. a
max
= –ω
2
A
Câu 7. Trong dao động điu hòa ca cht đim, cht đim đổi chiu chuyn động khi lc phc hi:
A. đổi chiu B. bng không
C.độ ln cc đại D.độ ln cc tiu
Câu 8. Gia tc ca vt dao động điu hòa bng không khí :
A. vt v trí có li độ cc đại B. vn tc ca vt đạt cc tiu
C. vt v trí có li độ bng không D. vt v trí có pha dao động cc đại
Câu 9. Trong dao động điu hòa
A. vn tc biến đổi điu hòa cùng pha so vi li độ.
B. vn tc biến đổi điu hòa ngược pha so vi li độ.
C. vn tc biến đổi điu hòa sm pha π/2 so vi li độ.
D. vn tc biến đổi điu hòa chm pha π/2 so vi li độ.
Câu 10. Trong dao động điu hòa
A. gia tc biến đổi điu hòa cùng pha so vi li độ.
B. gia tc biến đổi điu hòa ngược pha so vi li độ.
C. gia tc biến đổi điu hòa sm pha π/2 so vi li độ.
D. gia tc biến đổi điu hòa chm pha π/2 so vi li độ.
Câu 11. Trong dao động điu hòa
A. gia tc biến đổi điu hòa cùng pha so vi vn tc.
B. gia tc biến đổi điu hòa ngược pha so vi vn tc.
C. gia tc biến đổi điu hòa sm pha π/2 so vi vn tc.
D. gia tc biến đổi điu hòa chm pha π/2 so vi vn tc.
Câu 12. Phát biu nào sau đây v s so sánh li độ và gia tc là đúng?
Trong dao động điu hòa, li độ, vn tc và gia tc là ba đại lượng biến đổi điu hòa theo thi gian và có
A. cùng biên độ B. cùng pha
C. cùng tn s góc D. cùng pha ban đầu
Câu 13. Phát biu nào sau đây v mi quan h gia li độ, vn tc, gia tc là đúng?
A. Trong dao động điu hòa vn tc và li độ luôn cùng chiu
B. Trong dao động điu hòa vn tc và gia tc luôn ngược chiu
C. Trong dao động điu hòa gia tc và li độ luôn ngược chiu
D. Trong dao động điu hòa gia tc và li độ luôn cùng chiu
Câu 14. Mt cht đim dao động điu hòa theo phương trình x = 5cos(4πt) cm, chu k dao động ca cht đim là
A. T = 1 (s). B. T = 2 (s). C. T = 0,5 (s). D. T = 1,5 (s).
Câu 15. Mt vt dao động điu hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) cm. Tn s dao động ca vt là
A. f = 6 Hz. B. f = 4 Hz. C. f = 2 Hz. D. f = 0,5 Hz.
Câu 16. Mt vt dao động điu hòa có phương trình x = 2cos(2πt + π/6) cm. Li độ ca vt ti thi đim t = 0,25 (s) là
A. 1 cm. B. 1,5 cm. C. 0,5 cm. D. –0,5 cm.
Câu 17. Mt vt dao động điu hòa theo phương trình x = 3cos(2πt + π/2) cm, pha dao động ti thi đim t = 1 (s) là
A. π (rad). B. 2π (rad). C. 1,5π (rad). D. 2,5π (rad).
Bài tp trc nghim
MỞ ĐẦU VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Thy Đặng Vit Hùng
-1
Đại cương dao động điều hòa - Trang 2
Đại cương dao động điều hòa - Người đăng: phuochoaile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đại cương dao động điều hòa 9 10 386