Ktl-icon-tai-lieu

Đại số 10 : Thống kê

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Thành Minh – Phan Lưu Biên - Trần Quang Nghĩa

ĐẠI SỐ 10
Chương 5.

Thống KêChương 5.Thống Kê

2

§ 1. Bảng phân bố tần số - tần suất.
Bảng phân bố tần sô – tần suất ghép lớp
A. Tóm tắt giáo khoa
1.Khái niệm cơ bản :
Thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập,tổ chức,trình bày,phân tích và xử lý dữ
liệu
Một tập hợp hữu hạn các đơn vị điều tra được gọi là một mẫu.Số phần tử của một mẫu được
gọi là kích thước mẫu
2. Bảng phân bố tần số - tấn suất
Số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mẫu số liệu được gọi là tần số của giá trị đó
Ta thường trình bày mẫu số liệu trong một bảng gồm 2 cột : giá trị và tần số gọi là bảng
phân bố tần số
Tần suất fi của giá trị xi tà tỉ số giữa tần số ni và kích thước mẫu N
n
fi = i
N
Người ta thường viết tần suất dưới dạng phần trăm
Nếu trình bày mẫu số liệu gồm 3 cột : giá trị , tần số , tần suất thì ta có bảng phân bố tần sốtần suất
Ví dụ : Điều tra số con trong 30 gia đình là 0, 8 , 0 , 2, 2 ,2, 4 , 5 ,3 , 5 , 2 . 7 , 3 , 4 , 6 , 5 , 2 , 1
,1,2,5,1,3,4,3,6,3,2,4,6
Dấu hiệu là số con trong một gia đình, kích thước mẫu là 30
Ta lập bảng phân bố tần số - tấn suất
Số con xi của 1 gia đình
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tần số (ni )
2
3
7
5
4
4
3
1
1
N = 30

Tần suất ( fi )
6,6%
10%
23,3%
16,6%
13,3%
13,3%
10%
3,3%
3,3%

3.Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp
Khi trong một mẫu số liệu có rất nhiều số liệu,ta thực hiện việc ghép những số liệu thống kê
vào một lớp [xi , xi+1)
x +x
Giá trị xi0 = i i +1 là giá trị trung tâm của lớp thứ i .
2
Tần số ni của lớp thứ i là số dữ liệu trong lớp đó
Bảng của mẫu số liệu gọi là bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp
Ví dụ : Điều tra chiều cao của 30 học sinh nam trong một trường THPT ,ta thu được mẫu số liệu
sau ( đơn vị cm ):
145 , 147 , 1,48 ,148 , 149 , 150 , 150 , 150, 152 , 152
152 , 152 , 155, 155 ,155, 156 , 158 , 158 , 159 , 160
160 , 161 ,162 , 163 , 164 , 165 , 167 , 170 , 171 , 173
Ta chia các số liệu trên thành các lớp theo các khoảng có độ dài bằng nhau như:
[145;150) ; [150;155) ; [155 ; 160) ; [160; 165) ; [165; 170) ; [170; 175)
Ta có bảng phân bố tần số- tần suất ghép lớp sau :

2
SAVE YOUR MONEY & TIME- SHARPEN YOUR SELF-STUDY SKILLS-SUIT YOUR PACE

Chương 5.Thống Kê

3

Các lớp số đo
[145; 150)
[150; 155)
[155 ; 160)
[160; 165)
[165; 170)
[170;175)

Tần số
5
7
7
6
2
3
N = 30

Tần suất
16.6%
23,3%
23,3%
20%
6,6%
10%

B. Giải toán :
Ví dụ 1 : Cho bảng số liệu thống kê năng suất lúa hè thu (tạ/ha)của 30 tỉnh như sau :
25 30 25...
Trn Thành Minh – Phan Lưu Biên - Trn Quang Nghĩa
ĐẠI S 10
Chương 5.
Thng Kê
www.saosangsong.com.vn
Đại số 10 : Thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số 10 : Thống kê - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đại số 10 : Thống kê 9 10 78