Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH GIẢI BÀI TẬP HẠNG CỦA MA TRẬN Phiên bản đã chỉnh sửa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3236 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI BÀI TẬP HẠNG CỦA MA TRẬN
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 3 tháng 12 năm 2004
13) Tìm hạng của ma trận:


4
 8
A=
 4
8

3
6
3
6

−5
−7
−8
−1


2 3
4 2 

2 7 
4 −6

Giải:


4

d2→(−2)d1+d2
0
A −−−−−−−−→ 
 0
d3→−d1+d3
d4→(−2)d1+d4
0



3 −5 2 3
0 3 0 −4 
d3→−d2+d3 
−
−−−−−−→ 
0 −3 0 4  d4→(−3)d2+d4 
0 9 0 −12

4
0
0
0


3 −5 2 3
0 3 0 −4 

0 0 0 0 
0 0 0 0

Vậy rank A = 3 .
14) Tìm hạng của ma trận:


3
 5
A=
 1
7

−1
−3
−3
−5

3
2
5
1

2
3
0
4


5
4 

7 
1

Giải:


1

3
đổi dòng
A −−−−−→ 
 5
7

−3
−1
−3
−5

5
3
2
1

0
2
3
4



7
5 
d2→ - 3d1 + d2 
−
−−−−−−−−→ 
4  d3→−5d1+d3 
d4→−2d1+d4
1




1 −3 5 0 7
0 8 −12 2 −16 

0 12 −23 3 −31 
0 16 −34 4 −48



1 −3 5 0 7
d3→ −3
d2 + d3  0
8 −12 2 −16 
d4→−2d3+d4 
2
−
−−−−−
−−−−→ 
−−−−−−→ 

0 −5 0 −7 
d4→−7d1+d4  0
0 0 −10 0 −16
Vậy rank A = 4 .

1


1 −3 5 0 7
0 8 −12 2 −16 

0 0 −5 0 −7 
0 16
0 0 −2

15) Tìm hạng của ma trận:


2
 1
A=
 3
5

1
2
4
5

2
1
3
6

1
2
4
7

2
1
3
5


1
2 

4 
5

Giải


1

2
d1↔d2
A −−−−→ 
 3
5

2
1
4
5

1
2
3
6

2
1
4
7

1
2
3
5



2
1 
d2→−2d1+d2 
−
−−−−−−→ 

4
d3→−3d1+d3 
d4→−5d1+d4
5

1 2 1 2
0 −3 0 −3
0 −2 0 −2
0 −5 1 −3





1 2 1 2 1 2
d2↔− 13 d2  0
1 0 1 0 1 
d3→2d2+d3 
−
−−−−−
→
−−−−−→ 
 0 −2 0 −2 0 −2  d4→5d2+d4

0 −5 1 −3 0 −5


1

0
d3↔d4
−−−−→ 
 0
0

2
1
0
0

1
0
1
0

2
1
2
0

1
0
0
0

2
1
0
0

1
0
0
1

2
1
0
2


1 2
0 −3 

0 −2 
0 −5
1
0
0
0


2
1 

0 
0

1
0
0
0

Vậy rank A = 3 .
16) Tìm hạng của ma trận:




A=




2
1
1
1
1
1

1
3
1
1
2
1

1
1
4
1
3
1

1
1
1
5
4
1










Giải:



đổi dòng 
A −−−−−→ 







d3→2d2+d3 
−−−−−−→ 
d6→d2+d6 





 d2→−2d1+d2 
 d3→−d1+d4 
 −−−−−−−→ 
 d4→−d1+d4 
 d5→−d1+d5 
 d6→−d1+d6 


1 1
1
1
0 −1 −1 −1 

0 2
0
0 

0 0
3
0 

0 0
0
4 
0 1
2
3



1 1
1
1

0 −1 −1 −1 



0 0 −2 −2 
d3↔d6
 −−−−→ 

0 0
3
0 




0 0
0
4
0 0
1
2


1 1
1
1
0 −1 −1 −1 

0 0
1
2 

0 0
3
0 

0 0
0
4 
0 0 −2 −2

1
2
1
1
1
1

1
1
3
1
1
2

1
1
1
4
1
3

1
1
1
1
5
4





2


2
1 

0 
0




d4→−3d3+d4 
−−−−−−−→ 
d6→2d3+d6 





1 1
1
1

0 −1 −1 −1 


2
d5→ 3 d4+d5 
0 0
1
2 
−
−−−1−−−→ 

0 0
0 −6 
d6→
d4+d6 

3

0 0
0
4 
0 0
0
2


1 1
1
1
0 −1 −1 −1 

0 0
1
2 

0 0
0 −6 

0 0
0
0 
0 0
0
0

Vậy rank A = 4 .
17) Tìm hạng của ma trận :


3
 a
A=
 1
2


1 1 4
4 10 1 

7 17 3 
2 4 3

Giải:


1 1 4 3
đổi cột ...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
GIẢI BÀI TẬP HẠNG CỦA MA TRẬN
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 3 tháng 12 năm 2004
13) Tìm hạng của ma trận:
A =
4 3 5 2 3
8 6 7 4 2
4 3 8 2 7
8 6 1 4 6
Giải:
A
d2(2)d1+d2
d3→−d1+d3
d4(2)d1+d4
4 3 5 2 3
0 0 3 0 4
0 0 3 0 4
0 0 9 0 12
d3→−d2+d3
d4(3)d2+d4
4 3 5 2 3
0 0 3 0 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Vy rank A = 3 .
14) Tìm hạng của ma trận:
A =
3 1 3 2 5
5 3 2 3 4
1 3 5 0 7
7 5 1 4 1
Giải:
A
đổi dòng
1 3 5 0 7
3 1 3 2 5
5 3 2 3 4
7 5 1 4 1
d2 - 3d1 + d2
d3→−5d1+d3
d4→−2d1+d4
1 3 5 0 7
0 8 12 2 16
0 12 23 3 31
0 16 34 4 48
d3
3
2
d2 + d3
d4→−7d1+d4
1 3 5 0 7
0 8 12 2 16
0 0 5 0 7
0 0 10 0 16
d4→−2d3+d4
1 3 5 0 7
0 8 12 2 16
0 0 5 0 7
0 16 0 0 2
Vy rank A = 4 .
1
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH GIẢI BÀI TẬP HẠNG CỦA MA TRẬN Phiên bản đã chỉnh sửa - Trang 2
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH GIẢI BÀI TẬP HẠNG CỦA MA TRẬN Phiên bản đã chỉnh sửa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH GIẢI BÀI TẬP HẠNG CỦA MA TRẬN Phiên bản đã chỉnh sửa 9 10 889