Ktl-icon-tai-lieu

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 739 trang   |   Lượt xem: 12052 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Bản in Nội Các Quan Bản
Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (1697)

2

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư- Tựa

Tựa sách:

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Năm

Soạn giả:

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, v.v...

1697

Dịch giả:

Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

1985-1992

Nhà xuất bản:
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:
Điều hợp:

Khoa Học Xã Hội - Hà Nội

1993

Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy,
Tuyết Mai, Hồng Ty, Nguyễn Quang Trung

2001

Lê Bắc - bacle@hotmail.com

2001

3

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Ngoại Kỷ - Quyển I

Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư
Quyển I
[1a] Triều Liệt Đại Phu, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp,
Kiêm Sử Quan Tu Soạn, Thần Ngô Sĩ Liên Biên
Xét: Thời Hoàng Đế dựng muôn nước, lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách
Việt. Vua Nghiêu sai Hy thị1 đến ở Nam Giao2 để định đất Giao Chỉ ở phương Nam. Vua Vũ chia chín
châu3 thì Bách Việt4 thuộc phần đất châu Dương, Giao Chỉ thuộc về đấy. Từ đời Thành Vương nhà Chu
[1063-1026 TCN] mới gọi là Việt Thường thị5, tên Việt bắt đầu có từ đấy.

Kỷ Hồng Bàng Thị
Kinh Dương Vương
[1b] Tên húy là Lộc Tục, con cháu họ Thần Nông6.
Nhâm Tuất, năm thứ 17. Xưa cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế
Nghi, sau Đế Minh nhân đi tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnh8 lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra vua [Kinh
Dương Vương]. Vua là bậc thánh trí thông minh, Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Vua cố
nhường cho anh, không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi là con nối ngôi, cai quản phương
Bắc, phong cho vua làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ.
Vua lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long9 sinh ra Lạc Long Quân (Xét: Đường kỷ chép:
thời Kinh Dương có người đàn bà chăn dê, tự xưng là con gái út của Động Đình Quân, lấy con thứ của

1

Hy thị: Tương truyền vua Nghiêu sai anh em họ Hy (Hy thị) và họ Hòa (Hòa thị) đi bốn phương để trông coi công việc thiên văn
lịch pháp. Hy Thúc là em Hy Trọng đến ở miền đất phương Nam (Kinh Thư, Nghiêu điển)

2

Kinh Thư chép vua Nghiêu sai Hy Thúc đến ở Nam Giao (Hy Thúc trạch Nam Giao). Khổng An Quốc thời Tây Hán chú giải Kinh
Thư, chỉ cho Nam Giao là phương Nam. Mãi đến thời Đường, Tư Mã Trinh mới giải thích Nam Giao là Giao Chỉ ở phương Nam.

3

Theo thiên Vũ Cống trong Kinh Thư, chín châu là Ký, Duyện, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương Ung.

4

Bách Việt: là từ mà người Hán dùng để gọi chung các tộc người khác Hán sống ở miền nam Trung Quốc thời xưa. Từ này lần đầu
tiên thấy chép trong Sử Ký (Ngô Khởi Truyện của Tư Mã Thiên.

5

Việt Thường Thị: tên n...
12 Đại Vit S Ký Toàn Thư - Ngoi K - Quyn II
Tân Du, năm th 28 [180 TCN], (Hán Cao Hu năm th 8). Mùa thu, tháng 7, Cao Hu băng,
các đại thn đón Đại vương Hng lên ngôi, tc là Văn Đế.
Nhâm Tut, năm th 29 [179 TCN], (Hán Văn Đế Hng năm th 1). Vua Hán vì thy m m t
tiên ca vua đều Chân Định [4a] mi đặt người th p để trông coi, tuế thi cúng tế, gi các anh em
ca vua cho làm quan to, ban cho hu. Vua Hán hi T tướng Trn Bình có th c ai sang s Nam Vit
được, Bình nói: "Lc Gi thi Tiên đế đã tng sang s Nam Vit". Vua Hán gi Gi cho làm Thái trung
đại phu, ly mt người yết gi
1
làm phó s, đem thư sang cho vua. Thư nói: "Kính hi thăm Nam Vit
Vương rt lao tâm kh ý. Trm là con v l ca Cao Đế, phi đui ra ngoài làm phiên vương đất Đại,
đường sá xa xôi, kiến thc hp hòi quê kch, nên chưa tng gi thư. Cao Hoàng Đế lìa b by tôi,
Hiếu Hu Hoàng Đế qua đời, Cao Hu t lên trông coi vic nước, không may có bnh, người h L
chuyên quyn làm by, mt mình khng chế ng được, mi ly con người h khác ni nghip Hiếu Hu
Hoàng Đế. Nh anh linh tông miếu và sc lc ca các công thn, đã giết hết bn y. Trm vì các vương
hu và quan li không cho t chi, không th không nhn, nay đã lên ngôi. Mi ri nghe nói vương có
gi thư cho tướng [4b] quân Lâm Lư hu, mun tìm anh em thân và xin bãi chc hai tướng quân
Trường Sa. Trm theo thư ca vương, đã bãi chc tướng quân Bác Dương hu ri, còn anh em thân ca
vương hin Chân Định, trm đã sai người đến thăm hi và sa đắp phn m tiên nhân ca vương ri.
Ngày trước nghe tin vương đem quân đánh biên gii, cướp phá mãi không thôi, dân Trường Sa kh s
mà Nam Qun kh nht, nước ca vương há được li riêng hay sao? Tt phi chết nhiu quân lính, hi
các tướng li tài gii, làm cho v góa chng, con m côi, cha m mt con, được mt hi mười, trm
không n làm thế. Trm mun phân định đất phong xen k để chế ng ln nhau
2
, đem vic ra hi, bn
quan li đều nói: "Cao Hoàng Đế s dĩ ly Trường Sa làm địa gii, vì [quá ch đó] là đất ca vương,
không nên t tin thay đổi". Nay dù ly được đất đai ca vương cũng không đủ ln thêm, ly được ca
ci ca vương cũng không đủ giàu thêm, cõi đất t Ngũ Lĩnh v nam, vương c vic tr ly. Tuy vy,
vương xưng là [5a] đế, hai đế cùng lp mà không có xe s thông hiếu, thế là tranh nhau. Tranh mà
không biết nhường thì người có nhân không làm. Trm nguyn cùng vương đều b him trước, t nay
tr đi thông hiếu như xưa. Vì vy mi sai Lc Gi sang đưa t d, để t vi vương bn ý ca trm.
Vương cũng nên nghe theo, ch làm nhng vic cướp phá na. Nhân gi biếu vương 50 chiếc áo bông
thượng hng, 30 chiếc áo bông trung hng, 20 chiếc áo bông h hng. Mong rng Vương hãy nghe nhc
tiêu su và thăm hi nước láng ging".
Khi Gi đến, vua t li nói: "Kính vâng chiếu ch, xin làm phiên vương, gi mãi l cng". Ri đó
vua h chiếu rng: "Trm nghe: hai người hùng không đứng cùng nhau, hai người hin không cùng
đời. Hoàng Đế nhà Hán là bc thiên t hin tài, t nay ta trit b xe mui vàng và c t đạo là nghi chế
ca hoàng đế". Nhân viết thư rng: "Man Di đại trưởng lão phu, thn Đà, mo mui đáng chết, hai ly
dâng thư lên hoàng đế b h. Lão phu vn là li cũ đất Vit, Cao Đế ban cho n [5b] thao làm Nam
Vit Vương. Hiếu Hu Hoàng Đế lên ngôi, vì nghĩa không n tuyt nên ban cho lão phu rt hu. Cao
Hu lên coi vic nước li phân bit Hoa - Di, ra lnh không cho Nam Vit nhng khí c làm rung bng
st và đồng; nga, trâu, dê nếu cho thì cũng ch cho con đực, không cho con cái. Lão phu đất ho
lánh, nga, trâu, dê đã già. T nghĩ nếu không sm l vt cúng tế, thì ti thc đáng chết, mi sai ni s
Phan, trung úy Cao, ng s Bình, ba bn dâng thư t li, nhưng đều không thy tr v. Li nghe đồn
rng, phn m ca cha m lão phu b đập phá, anh em h hàng đều b giết. Vì vy, bn li bàn nhau
rng: "Nay bên trong không được phn chn vi nhà Hán, bên ngoài không ly gì để t cao khác vi
nước Ngô". Vì vy mi đổi xưng hiu là đế, để t làm đế nước mình, không dám làm điu gì hi đến
thiên h. Cao Hoàng Hu nghe tin c gin, tước b s sách ca Nam Vit, khiến cho vic sai người đi s
không thông. Lão phu trm ng là vì Trường Sa Vương gièm [6a] pha, cho nên mi đem quân đến
đánh biên gii. Lão phu đất Vit 49 năm, đến nay đã m cháu ri, nhng vn phi dy sm, ng
mun, nm không yên chiếu, ăn không biết ngon, mt không trông sc đẹp, tai không nghe tiếng
chuông trng, ch vì không được làm tôi nhà Hán mà thôi. Nay may được b h có lòng thương đến,
1
Yết gi: chc quan đời Tn, Hán, gi vic giao thip vi nước ngoài.
2
Nguyên văn: "định địa khuyn nha chi tương chế" (phân định đất đai theo kiu xen k như răng chó để chế ng ln nhau). Nhà
Hán ct đất phong kiu cho xen lt phn đất ca phiên quc n vi phiên quc kia để d b chế ng.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Trang 13
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
739 Vietnamese
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 9 10 982