Ktl-icon-tai-lieu

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Được đăng lên bởi Hai Nguyen
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM KHẢO THÍ & ĐBCLGD


NGUYỄN VĂN HẢI

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở
KHÂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Phan Thiết, 7/2014

Mục lục
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..............................................................................................5
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.....................................................................................6
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả học tập của người học...............6
1.1. Các lĩnh vực học tập.........................................................................................6
1.1.1. Lĩnh vực tri thức:...........................................................................................6
1.1.2. Lĩnh vực Tâm vận động hay Kỹ năng Hành vi (psychomotor objectives)..10
1.1.3. Lĩnh vực tình cảm, thái độ...........................................................................12
1.2. Mục tiêu dạy học...............................................................................................13
1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của việc xác định mục tiêu...........................................13
1.2.2. Các thang đo đánh giá mức độ kiến thức, kĩ năng, thái độ:........................14
2. Đánh giá kết quả học tập của học sinh:...............................................................19
2.1. Quan điểm về đánh giá kết quả học tập:.........................................................19
2.2. Các quy trình xây dựng đề thi tự luận và trắc nghiệm.......................................22
III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC...28
1. Xác định mục tiêu môn học phương tiện kỹ thuật dạy học ở Tiểu học................28
2. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học:........................................32
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................................38
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................40

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Đánh giá kết quả học tập của người học là việc làm thường xuyên trong công
tác giảng dạy, là khâu quan trọng trong đào tạo vì nó phản ánh hiệu quả của quá trình
dạy và học.Đây là cơ sở nhằm đánh giá học lực, giám sát quá trình học tập của người
học, quá trình giảng dạy của người dạy, quá trình đào tạo của nhà trường.
Đánh giá giáo dục nói chung và đánh giá kết quả học tập của học sinh nói riêng
là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp. Đánh giá không phải là một lĩnh vực xa lạ,
nhưng đánh giá một cách khoa học, ...



 !"#$
Phan Thiết, 7/2014
Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảm bảo chất lượng giáo dục - Người đăng: Hai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đảm bảo chất lượng giáo dục 9 10 924