Ktl-icon-tai-lieu

DÂN VẬN

Được đăng lên bởi maian0311
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:
“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân
nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc
Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng.
Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.(1)

Quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là chỉ dẫn cơ bản về phương pháp
cho mọi cán bộ, đảng viên khi tiến hành công tác vận động quần chúng. Người cho rằng: “cách
làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo... của chúng ta đều phải lấy
câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. Bất cứ việc to,
việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ
giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó
mà định ra cách làm việc, cách tổ chức. Có như thế, mới có thể kéo được quần chúng” (2).
Vì sao Bác căn dặn như thế? Vì trong nhân dân có nhiều giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo
khác nhau; có nghề nghiệp, trình độ, năng lực không giống nhau nên có yêu cầu, nguyện vọng,
lợi ích khác nhau. Trong nhân dân lại có bộ phận tiên tiến, bộ phận trung bình, bộ phận chậm
tiến. Mặt khác, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng các tầng lớp nhân dân lại không
đồng đều về trình độ nhận thức, hoàn cảnh xuất thân. Do đó, người làm dân vận phải hiểu rõ
thực tế này để có cách làm thật phù hợp.
Cán bộ “dân vận khéo”, theo Hồ Chí Minh, đó phải là những người có kỹ năng nghiệp vụ. Kỹ
năng ấy bao gồm: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”(3). Nghĩa là phải
vận dụng “ngũ quan”, hiểu rõ thực tế, nói phải đi đôi với làm. Phải có óc nghiên cứu để nắm
vững bản chất của con người, của sự việc. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhắc nhở:
“Dân vận khéo” là phải tránh bệnh chủ quan, phải phát huy dân chủ. Bởi theo Người: “Có dân
chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến”(4) và “Có phát huy dân chủ đến cao độ
thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”(5).
“Dân vận khéo” theo Chủ tịch Hồ Chí Minh còn bao hàm cả việc thành thạo quy trình dân vận.
Đó là phải có phương pháp tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu; phải dân chủ bàn bạc với dân
để đặt kế hoạch rồi tổ chức cho toàn dân thi hành; phải kiểm tra, theo dõi, động viên, khuyến
khích nh...
Trong bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:
Dân vận vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân
nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc
Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng.
Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
(1)
Quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính chỉ dẫn bản về phương pháp
cho mọi cán bộ, đảng viên khi tiến hành công tác vận động quần chúng. Người cho rằng: cách
làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo... của chúng ta đều phải lấy
câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. Bất cứ việc to,
việc nhỏ, chúng ta phải xét làm cho hợp trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ
giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó
mà định ra cách làm việc, cách tổ chức. Có như thế, mới có thể kéo được quần chúng”
(2)
.
sao Bác căn dặn như thế? trong nhân dân nhiều giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo
khác nhau; nghề nghiệp, trình độ, năng lực không giống nhau nên yêu cầu, nguyện vọng,
lợi ích khác nhau. Trong nhân dân lại bộ phận tiên tiến, bộ phận trung bình, bộ phận chậm
tiến. Mặt khác, cách mạng sự nghiệp của quần chúng, nhưng các tầng lớp nhân dân lại không
đồng đều về trình đ nhận thức, hoàn cảnh xuất thân. Do đó, người làm dân vận phải hiểu
thực tế này để có cách làm thật phù hợp.
Cán bộ “dân vận khéo”, theo Hồ Chí Minh, đó phải những người kỹ năng nghiệp vụ. Kỹ
năng y bao gồm: óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”
(3)
. Nghĩa phải
vận dụng “ngũ quan”, hiểu thực tế, nói phải đi đôi với làm. Phải có óc nghiên cứu để nắm
vững bản chất của con người, của sự việc. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhắc nhở:
“Dân vận khéo” phải tránh bệnh chủ quan, phải phát huy dân chủ. Bởi theo Người: dân
chủ mới làm cho cán bộ quần chúng đề ra sáng kiến”
(4)
phát huy dân chủ đến cao độ
thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”
(5)
.
“Dân vận khéo” theo Chủ tịch Hồ Chí Minh còn bao hàm cả việc thành thạo quy trình dân vận.
Đó phải phương pháp tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu; phải dân chủ bàn bạc với dân
để đặt kế hoạch rồi tổ chức cho toàn dân thi hành; phải kiểm tra, theo dõi, động viên, khuyến
khích nhân dân; khi xong phải kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, pbình, khen thưởng
kịp thời. Nhất công tác kiểm tra để biến các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết về
công tác dân vận được thi hành đến đâu, ưu khuyết điểm, hạn chế để từ đó có hướng giải
quyết nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn.
Việc quán triệt thực hiện tốt các quan điểm về công tác dân vận, nhất quan điểm “Dân vận
khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong vận động, tập hợp, tạo ra sức
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố bản để giành thắng lợi trong đấu tranh giải
DÂN VẬN - Trang 2
DÂN VẬN - Người đăng: maian0311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DÂN VẬN 9 10 707