Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 1 TH

Được đăng lên bởi th-tha-ttthuyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường tiểu học Thủy An
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học
sinh.
a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm
và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt
động;
c) Tổ chức các cuộc họp định kì và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học
sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà
trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học
sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
1. Mô tả hiện trạng
Tổ chức của Ban đại diện CMHS được thực hiện theo Điều 3, Điều lệ Ban đại
diện CMHS được Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22
tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT. Mỗi lớp có một Ban đại diện CMHS gồm 2
đến 3 thành viên do cuộc họp toàn thể CMHS lớp bầu vào đầu năm học. Các thành
viên Ban đại diện CMHS lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc
phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhà trường và đại diện
cho cha mẹ học sinh trong lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh. Tuy
nhiên một số trưởng ban đại diện CMHS lớp điều hành cuộc họp chưa có sự thuyết
phục cao. Ban đại diện CMHS trường hằng năm có 5 thành viên được bầu vào đầu
năm học [H19-4-01-01]. Nhiệm kì của Ban đại diện CMHS trường và Ban đại diện
CMHS lớp thực hiện đúng qui định. Ban đại diện CMHS họp một năm 3 lần vào
đầu năm học, kết thúc học kì I và kết thúc năm học. Đầu năm học, Ban đại diện
CMHS trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng kì, cả năm và triển
khai tới các lớp [H19-4-01-02]. Mỗi kì họp, Ban đại diện CMHS trường, lớp báo
cáo đánh giá về hoạt động của Ban đại diện CMHS và nhận được sự đồng thuận,
nhất trí cao của CMHS toàn trường [H19-4-01-03]; [H19-4-01-04].
Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện CMHS hoạt động.
Hỗ trợ các hoạt động của CMHS thực hiện theo nội dung đã được thống nhất trong
các cuộc họp. Nhà trường cử đại diện lãnh đạo làm nhiệm vụ thường xuyên phối
hợp với Ban đại diện CMHS trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại
diện CMHS và hoạt động của CMHS [H3-1-03-01].

Nhà trường thực hiện chế độ sinh hoạt định kì, đột xuất với ...
Trường tiểu học Thủy An
Nhóm
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 1: T chc v hiu qu hot đng ca Ban đi din cha m hc
sinh.

 !"#$%
&'()!*+$,-
 !%
. /0*1 23!4()!5
-6/7*68!9$7:
()!&//!!96*6!0:
!/7*6 !:;
1. Mô tả hiện trạng
 
!"#$%&'())*+,*-./&!0++
1&2$+,3./456 789$3&:$+
;!<=3>8!? 78@A<!A2$>51!
<= 78 !B&&CD9E1$E&<
8(8<7&1<=$ 78&1<=@3$%!EC&<!
$F>'E& 7813&&1G>'50
=$3'(EH&@ 78!3>89'0;
8G5EC&I&2$9)!<=@A<!A
2$>JK-L-,-,M5N$"DEC&<!
 78O&PQ5>8$32$ A<!
A2$>";O>"DR<!";O2$>5A2$>
EC&ST0&";3&G?U&"DV2$<!E?
"71 78JK-L-,-,+M56"D>8EC& 78@1
11&1<3&<!W':&W
XEY!EC&JK-L-,-,MZJK-L-,-,LM5
N!EC& %"W ?3&5
6E13&3&[(&XE&
13>85N!EC&\ [ !$$<GC&S0=8(
8<7EC&E&<3&1
<!3&J--,-,M5
Đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 1 TH - Trang 2
Đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 1 TH - Người đăng: th-tha-ttthuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 1 TH 9 10 828