Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ lớp 12

Được đăng lên bởi mai-thanh1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. Các phương trình
a. Phương trình dao động
x=Acos(wt+j )
(1)
x: toạ độ, vị trí, li độ, độ dời
A: biên độ dao động: giá trị cực đại của li độ A=x max
w (rad/s): tần số góc; j (rad): pha ban đầu; (wt+j ): pha của dao động
xmax=A, xmin=-A, |x|min=0
b. Vận tốc trong dao động điều hòa
v = x’
v= - wAsin(wt+j)
(2)
vmax=wA, vmin=-wA khi vật ở vị trí cân bằng x=0
r
Tốc độ: là độ lớn của vận tốc |v|= v
Tốc độ cực đại |v|max=wA khi vật ở vị trí cân bằng (x=0).
Tốc độ cực tiểu |v|min=0 khi vật ở vị trí biên (x=A hoặc x = -A).
b. Gia tốc trong dao động điều hòa
a=v’=x’’
a=-w2Acos(wt+j )
(3)
2
a= - w x
Gia tốc cực đại amax = w2A,
Gia tốc cực tiểu amin= -w2A.
Gia tốc có độ lớn cực đại |a|max = w2A khi vật ở vị trí biên (x=A hoặc x = -A).
Gia tốc có độ lớn cực tiểu |a|min=0 khi vật ở vị trí cân bằng (x=0).
2. Chu kì, tần số, tần số góc
Đối với con lắc của lò xo
w=2pf , w=2p/T, w 

k
m

;

g
l0

2p
m T 1
; T 2p
;
f
k
w
1
w
1 k
f
;f ; f 
2p
T
2p m
T

(4)
(5)
(6)

w(rad/s); f (Hz); T(s); m(kg); k(N/m),
Dl0(m): độ dãn lò xo khi quả cầu treo thẳng đứng cân bằng
3. Năng lượng trong dao động điều hoà
Động năng
Wd 

mv 2
2

(7)

Wt 

kx 2
m2 x 2
; Wt 
2
2

(8)

Thế năng

Cơ năng hay năng lượng
W=Wđ+Wt ;

(9)

*
*

mv 2max
kA 2
m2 A 2
W
; W
; W
2
2
2
A
v
n
Wđ=nWt  x 
và v   max
n 1
n 1
v
A n
Wt=nWđ  x 
và v  max
n 1
n 1

(10)

Các đơn vị: x(m); A(m); v(m/s); Wđ(J); Wt(J); W(J)
Dao động điều hoà có tần số góc là w, tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với
cùng tần số góc 2w, tần số 2f, chu kỳ T/2
¯ Công thức liên hệ giữa x, v, A và w độc lập với thời gian t
Chứng minh:
Từ

W=Wđ+Wt Û

mw2 A 2 mv 2 mw2 x 2


2
2
2

Û w2A2=v2+w2x2

(11)
2

v
v2
; A  x2  2 ,  
2
w
w
2 2
2 2
2
2
2
2
v x v x
v v
a
v
2
2
A2  4  2 , A  1 22 22 1 ,   12 22
v1  v2
x2  x1
 

2
v   A2  x 2 ; x  A -

|v|
A2  x2

,

(12)

CÁC DẠNG TOÁN
1. Các bước lập phương trình dao động dao động điều hoà:
* Tính w
* Tính A
* Tính j dựa vào điều kiện đầu: lúc t = t0 (thường t0 = 0)


x
cos  

 x  Acos(t0   )

A




v
v



A
sin(

t


)

0
 sin  

A

(1)

Lưu ý: + Trước khi tính j cần xác định rõ j thuộc góc phần tư thứ mấy của đường tròn lượng
giác (thường lấy -π < j ≤ π).
+ Vật chuyển động theo chiều dương: v > 0 thì chọn j < 0.
+ Ngược lại vật chuyển động ngược chiều dương: v < 0 thì chọn j > 0.
2. Chiều dài quỹ đạo là 2A: A 

Chieàu daøi quyõñaïo
2

(2)

3. Quãng đường đi
Qu...
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. Các phương trình
a. Phương trình dao động
x=Acos(wt+j ) (1)
x: toạ độ, vị trí, li độ, độ dời
A: biên độ dao động: giá trị cực đại của li độ A=x
max
w (rad/s): tần số góc; j (rad): pha ban đầu; (wt+j ): pha của dao động
x
max
=A, x
min
=-A, |x|
min
=0
b. Vận tốc trong dao động điều hòa
v = x’
v= - wAsin(wt+j) (2)
v
max
=wA, v
min
=-wA khi vật ở vị trí cân bằng x=0
Tốc độ: là độ lớn của vận tốc |v|=
v
r
Tốc độ cực đại |v|
max
=wA khi vật ở vị trí cân bằng (x=0).
Tốc độ cực tiểu |v|
min
=0 khi vật ở vị trí biên (x=A hoặc x = -A).
b. Gia tốc trong dao động điều hòa
a=v’=x’’
a=-w
2
Acos(wt+j ) (3)
a= - w
2
x
Gia tốc cực đại a
max
= w
2
A,
Gia tốc cực tiểu a
min
= -w
2
A.
Gia tốc có độ lớn cực đại |a|
max
= w
2
A khi vật ở vị trí biên (x=A hoặc x = -A).
Gia tốc có độ lớn cực tiểu |a|
min
=0 khi vật ở vị trí cân bằng (x=0).
2. Chu kì, tần số, tần số góc
Đối với con lắc của lò xo
w=2pf , w=2p/T,
m
k
w
;
0
g
l
(4)
w
p
2
T
;
k
m
2T p
;
1
T
f
(5)
m
k
2
1
f
p
;
p
w
2
f
;
1
f
T
(6)
w(rad/s); f (Hz); T(s); m(kg); k(N/m),
Dl
0
(m): độ dãn lò xo khi quả cầu treo thẳng đứng cân bằng
3. Năng lượng trong dao động điều hoà
Động năng
2
d
mv
W
2
(7)
Thế năng
2
t
kx
W
2
;
(8)
Cơ năng hay năng lượng
W=W
đ
+W
t
; (9)
Dao động cơ lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ lớp 12 - Người đăng: mai-thanh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Dao động cơ lớp 12 9 10 330